Populace pohřbená na pohřebišti Triangl v Praze-Střešovicích z hlediska rekonstrukce stravy

Název: Populace pohřbená na pohřebišti Triangl v Praze-Střešovicích z hlediska rekonstrukce stravy
Variantní název:
  • Population buried at the Triangle cemetery in Prague-Střešovice in the light of diet reconstruction
  • Die auf dem Gräberfeld Triangel in Prag-Střešovice bestattete Population im Hinblick auf die Rekonstruktion der Ernährung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 7-19
Rozsah
7-19
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Raně středověké pohřebiště zkoumané v roce 2012 v Praze-Střešovicích poskytlo antropologický materiál z devatenácti dospělých jedinců, u nichž bylo možno antropologicky odhadnout pohlaví, pro zjištění složení jejich stravy pomocí analýzy stabilních izotopů uhlíku a dusíku v kostech. Jde o relativně reprezentativní soubor, neboť tvoří 65,5 % ze všech dospělých jedinců nalezených na pohřebišti. Izotopové hodnoty uhlíku a dusíku ukazují na stravu suchozemského charakteru, bez významného podílu ryb a s relativně významným podílem prosa. Přestože hrobová výbava zřetelně ukazuje na majetkové rozdíly, nízká variabilita hodnot (zejména uhlíku) je znakem jednotného potravního chování celé populační skupiny, což je pro tento soubor specifické. Hodnoty získané z lokality ležící v sousedství Pražského hradu byly srovnávány s hodnotami zjištěnými jednak na pohřebištích v hradním areálu, jednak v jeho bezprostředním zázemí. Porovnání hodnot ukazuje na socioekonomický gradient ve výživě vůči populaci Pražského hradu. Oproti dalším souborům ze zázemí přemyslovských center vykazují Střešovice nadprůměrnou kvalitu výživy.
An early medieval burial site investigated in 2012 in Prague-Střešovice provided anthropological material from the skeletal remains of nineteen adults, with anthropological determination of sex in order to study the composition of their diet by means of the analysis of stable carbon and nitrogen isotopes in the bones. It is a representative series as it contains 65.5% of all adults buried on the site. The isotope values of carbon and nitrogen point towards terrestrial diet, without a substantial proportion of fish and with a relatively high proportion of millet. Although grave goods clearly show differences in wealth, the low variability of the isotopic values (especially carbon) suggests a homogenous diet of the whole population group, which is specific for this sample. Isotopic values acquired from a location situated in a close distance to Prague Castle were compared with those from burial sites within the castle complex and with those in its hinterland. The comparison of the values points towards a socioeconomic gradient in the diet in comparison with the Prague Castle population. In contrast to other series from the hinterlands of Přemyslid centres, Střešovice shows above-average diet quality.
Note
Příspěvek vznikl v rámci projektu Centra excelence GAČR 14-36938G Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech a dále za podpory Ministerstva kultury ČR, DKRVO 2018/17, Národní muzeum, 00023272.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Projektes Center of excellence GAČR 14-36938G Die mittelalterliche Population im Zentrum und auf dem Land. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg, Mittel- und Ostböhmens, sowie ferner unter der Förderung des Ministeriums für Kultur der Tschechischen Republik DKRVO 2018/17, Nationalmuseum, 00023272.
Reference
[1] ADAMSON, M. W., 2004: Food in medieval times. Westport.

[2] AMBROSE, S. H. – NORR, L., 1993: Experimental evidence for the relationship of the carbon isotope ratios of whole diet and dietary protein to those of bone collagen and carbonate. In: Prehistoric human bone (Lambert, J. B.–Grupe, G., edd.), 1–37. Berlin.

[3] BOCHERENS, H., 1992: Biogéochimie isotopique (13C, 15N, 18O) et paléontologie des vertébrés: applications à l'étude des réseaux trophiques révolus et des paléoenvironnements. Paris.

[4] BARRETT, J., et al., 2008: Detecting the medieval cod trade: a new method and first results, Journal of Archaeological Science 35 (4), 850–861. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2007.06.004 | DOI 10.1016/j.jas.2007.06.004

[5] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době knížecí. Praha.

[6] BORKOVSKÝ, I., 1972: Die Prager Burg zur Zeit der Přemyslidenfürsten. Praha.

[7] DeNIRO, M. J., 1985. Postmortem preservation and alteration of in vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary reconstruction, Nature 317 (6040), 806–809. DOI: https://doi.org/10.1038/317806a0 | DOI 10.1038/317806a0

[8] DeNIRO, M. J.–EPSTEIN, S., 1978: Influence of diet on the distribution of carbon isotopes in animals, Geochimica et Cosmochimica Acta 42 (5), 495–506. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(78)90199-0 | DOI 10.1016/0016-7037(78)90199-0

[9] DeNIRO, M. J.–EPSTEIN, S., 1981: Influence of diet on the distribution of nitrogen isotopes in animals, Geochimica et Cosmochimica Acta 45 (3), 341–351. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(81)90244-1 | DOI 10.1016/0016-7037(81)90244-1

[10] EFFROS, B., 2010: Caring for Body and Soul: burial and the afterlife in the Merovingian world. University Park.

[11] FROLÍKOVÁ, D., 2014: Pohřebiště z 10. století v Praze-Střešovicích – předběžná zpráva – Ein Gräberfeld aus dem 10. Jhdt. in Prag-Střešovice – vorläufiger Bericht, AH 39, 315–329.

[12] HAKENBECK, S., 2013: Potential and limitations of isotope analysis in Early Medieval archaeology, Post-Classical Archaeologies 3, 109–125.

[13] HAKENBECK, S., et al., 2010: Diet and mobility in Early Medieval Bavaria: a study of carbon and nitrogen stable isotopes, American Journal of Physical Anthropology 143 (2), 235–249. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.21309 | DOI 10.1002/ajpa.21309

[14] KATZENBER, M. A.–WEBER, A., 1999: Stable isotope ecology and palaeodiet in the Lake Baikal region of Siberia, Journal of Archaeological Science 26 (6), 651–659. | DOI 10.1006/jasc.1998.0382

[15] KAUPOVÁ, S. a kol., 2018: Diet in transitory society: isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic), Archaeological and Anthropological Sciences 10 (4), 923–942.

[16] KAUPOVÁ, S. a kol., v tisku: Dukes, elites, and commoners: dietary reconstruction of the Early Medieval population of Bohemia (9th–11th Century AD, Czech Republic), Archaeological and Anthropological Sciences. DOI: https://doi.org/10.1006/jasc.1998.0382 | DOI 10.1006/jasc.1998.0382

[17] KJELLSTRÖM, A. et al., 2009: Dietary patterns and social structures in medieval Sigtuna, Sweden, as reflected in stable isotope values in human skeletal remains, Journal of Archaeological Science 36 (12), 2689–2699. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2009.08.007 | DOI 10.1016/j.jas.2009.08.007

[18] KNIPPER, C. et al., 2013: Dietary reconstruction in Migration Period Central Germany: a carbon and nitrogen isotope study, Archaeologial and Anthropological Sciences 5 (1), 17–35. | DOI 10.1007/s12520-012-0106-3

[19] LEE-THORP, J. A., 2008: On isotopes and old bones, Archaeometry 50 (6), 925–950. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00441.x | DOI 10.1111/j.1475-4754.2008.00441.x

[20] LINDERHOLM, A.–KJELLSTRÖM, A., 2011: Stable isotope analysis of a medieval skeletal sample indicative of systemic disease from Sigtuna Sweden, Journal of Archaeological Science 38 (4), 925–933. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.11.022 | DOI 10.1016/j.jas.2010.11.022

[21] LONGIN, R., 1971: New Method of Collagen Extraction for Radiocarbon Dating, Nature 230 (5291), 241–242. DOI: https://doi.org/10.1038/230241a0 | DOI 10.1038/230241a0

[22] MINAGAWA, M.–WADA, E., 1984: Stepwise enrichment of 15N along food chains: further evidence and the relation between δ15N and animal age, Geochimica et Cosmochimica Acta 48 (5), 1135–1140. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(84)90204-7 | DOI 10.1016/0016-7037(84)90204-7

[23] MÜLDNER, G., 2009: Investigating medieval diet and society by stable isotope analysis of human bone. In: Reflections: 50 Years of Medieval Archaeology (Gilchrist, R.–Reynolds, A., edd.), 327–346. Leeds.

[24] OLSEN, K. C. et al., 2014: Intraskeletal isotopic compositions (δ13C, δ15N) of bone collagen: Nonpathological and pathological variation, American Journal of Physical Anthropology 153 (4), 598–604. DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.22459 | DOI 10.1002/ajpa.22459

[25] PONSARD, S.–AVERBUCH, P., 1999: Should growing and adult animals fed on the same diet show different δ15N values?, Rapid Communications in Mass Spectrometry 13 (13), 1305–1310. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0231(19990715)13:13<1305::AID-RCM654>3.0.CO;2-D | DOI 10.1002/(SICI)1097-0231(19990715)13:13<1305::AID-RCM654>3.0.CO;2-D

[26] REITSEMA, L. J. et al., 2010: Preliminary evidence for medieval Polish diet from carbon and nitrogen stable isotopes, Journal of Archaeological Science 37 (7), 1413–1423. | DOI 10.1016/j.jas.2010.01.001

[27] REITSEMA, L. J. et al., 2017: Resilience and local dietary adaptation in rural Poland, 1000–1400 CE, Journal of Anthropological Archaeology 45, 38–52. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.01.001 | DOI 10.1016/j.jas.2010.01.001

[28] RICHARDS, M., et al., 2006: Stable isotope palaeodietary study of humans and fauna from the multi-period (Iron Age, Viking and Late Medieval) site of Newark Bay, Orkney, Journal of Archaeological Science 33 (1), 122–131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2005.07.003 | DOI 10.1016/j.jas.2005.07.003

[29] RUTGERS, L., et al., 2009: Stable isotope data from the early Christian catacombs of ancient Rome: new insights into the dietary habits of Rome's early Christians, Journal of Archaeological Science 36 (5) 1127–1134. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2008.12.015 | DOI 10.1016/j.jas.2008.12.015

[30] SALAMON, M., et al., 2008: The consilience of historical and isotopic approaches in reconstructing the medieval Mediterranean diet, Journal of Archaeological Science 35 (6), 1667–1672. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2007.11.015 | DOI 10.1016/j.jas.2007.11.015

[31] SCHOENINGER, M. J.–DeNIRO, M. J., 1984: Nitrogen and carbon isotopic composition of bone collagen from marine and terrestrial animals, Geochimica et Cosmochimica Acta 48 (4), 625–639. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(84)90091-7 | DOI 10.1016/0016-7037(84)90091-7

[32] SLÁMA, J., 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter. Praha.

[33] STRÁNSKÁ, P., 2014: Antropologický posudek č. 1148. Uložený v archivu NZ ArÚ Praha č. TP201302614.

[34] STRÁNSKÁ, P., 2014a: Antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Praze 6 – Střešovicích, poloha Triangl – Anthropologische Analyse menschlicher Skelettüberreste von dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Prag-Střešovice, Lage Triangl, AH 39, 331–345.

[35] TESCHLER-NICOLA, M. et al., 2015: The Early Mediaeval manorial estate of Gars/Thunau, Lower Austria: An enclave of endemic tuberculosis?, Tuberculosis 95 (Supplement 1), 51–59. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tube.2015.02.017 | DOI 10.1016/j.tube.2015.02.017

[36] TOMKOVÁ, K., 2006: Příspěvek ke studiu proměn osídlení v severním a západním sousedství Pražského hradu v raném středověku, Archaeologica Pragensia 18, 203–224.

[37] TOMKOVÁ, K., 2006a: Raně středověká pohřebiště na předpolí Pražského hradu I. Frühmittelalterliche Gräberfelder auf dem Vorfeld der Prager Burg, Castrum Pragense 7/I.2, 5–128, 278–279.

[38] TOMKOVÁ, K.–STRÁNSKÁ, P., 2011: K nestandardním projevům pohřebních aktivit na předpolí Pražského hradu – On non-standard manifestation of funerary activities in the foreground of Prague Castle, ASČ 15, 553–561.

[39] Van KLINKEN, G. J., 1999: Bone collagen quality indicators for palaeodietary and radiocarbon measurements, Journal of Archaeological Science 26 (6), 687–695. DOI: https://doi.org/10.1006/jasc.1998.0385 | DOI 10.1006/jasc.1998.0385

[40] VIKA, E.–THEODOROPOULOU, T., 2012: Re-investigating fish consumption in Greek antiquity: results from δ13C and δ15N analysis from fish bone collagen, Journal of Archaeological Sciences 39 (5), 1618–1627. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.01.016 | DOI 10.1016/j.jas.2012.01.016

[41] WATERS-RIST, A.–KATZENBERG, M., 2010: The effect of growth on stable nitrogen isotope ratios in subadult bone collagen, International Journal of Osteoarchaeology 20 (2), 172–191.

[42] YODER, C., 2012: Let them eat cake? Status-based differences in diet in medieval Denmark, Journal of Archaeological Science 39 (4), 1183–1193. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.12.029 | DOI 10.1016/j.jas.2011.12.029