Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další

Název: Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další
Variantní název:
  • Some colloquial greetings in Czech: zdařbůh, těbůh, těpic a další
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 63-71
Rozsah
63-71
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The contemporary Czech greetings can be sorted into several types that are in fact common to the whole European areal: one type wishes good to the day or good to any of its part (dobrý den!, hezké odpoledne! etc.); one type wishes health or success (nazdar!, zlom vaz! and so on); another type wishes God's favor (archaic pomáhej Pán bůh!); yet another shows some respect, humbleness or submissiveness (archaic má úcta!). Some greetings, in particular the more recent ones, do not fall into any of these basic types (e.g. ahoj!). Some greetings are moreover used only when we meet someone, some only when we leave someone, and some are universally applicable both at meetings and leavings. A special type of greeting is represented by the greetings which come from the Christian tradition and in which God is explicitly named (such as zdařbůh, pozdrav (tě) bůh and těbůh). The greetings of this kind are the subject matter of the paper.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Staroslověnské dědictví v staré češtině, financovaného Grantovou agenturou České republiky (č. 18-02702S).
Reference
[1] ALJ: archiv lidového jazyka českého uložený v dialektologickém oddělení ÚJČ AV v Brně.

[2] Bělič, Jaromír – Kamiš, Adolf – Kučera, Karel. 1978. Malý staročeský slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[3] ESJS. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 1–14. Praha: Academia 1989–2008. 15–18– Brno: Tribun EU 2010–2016–.

[4] Hladká, Zdeňka, a kolektiv. 2013. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita.

[5] Holzer, Georg. 2017. Alte slavische Grußformeln. In: Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena – Boček, Vít (eds.). Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno (= Studia etymologica Brunensia 22). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 151–164.

[6] Jančák, Pavel. 1955. Lidové pozdravy typu "zdrávi byli". Naše řeč 38, s. 270–274.

[7] Jílek, František. 1956. Čeština je jazyk vtipný. Praha: Mladá fronta.

[8] Jungmann, Josef. 1835–1839. Slovník česko-německý, 1–5. Praha: Knížecí arcibiskupská knihtiskárna.

[9] Karlíková, Helena. 2016. Pozdrav v indoevropském areálu (původ, motivace, funkce). Slovo a slovesnost 77 (4), s. 337–353.

[10] Králik, Ľubor. 2015. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda.

[11] Machek, Václav. 1968. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia.

[12] Němec, Igor. 1987. Předložka po se substantivem jako základ sloves a jejich etymologické východisko. Naše řeč 77, s. 177–184.

[13] NLA: kartotéka novočeského lexikálního archivu obsahující excerpční materiál, na jehož základě vznikly všechny reprezentativní výkladové slovníky češtiny (dostupné na adrese: http://psjc.ujc.cas.cz).

[14] Otterstedt, Carola. 1993. Abschied im Alltag. Grußformen und Abschiedsgestaltung im interkulturellen Vergleich. München: Iudicium-Verlag.

[15] Otto. 2000. Ottův slovník naučný, díl 20. Olomouc: nakladatelství Ladislav Horáček – Paseka – Argo. Fotoreprint původního vydání z roku 1903.

[16] PSJČ. 1937–1957. Příruční slovník jazyka českého, 1–8. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[17] Rejzek, Jiří. 2015. Český etymologický slovník. Praha: Leda.

[18] StčS: Staročeský slovník, 1–4. Praha: Academia 1968–2008.

[19] StčS 1968: Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Praha: Academia 1968.