Dialog podle Viléma Flussera: prostřednictvím Martina Bubera k novým technologiím

Název: Dialog podle Viléma Flussera: prostřednictvím Martina Bubera k novým technologiím
Variantní název:
  • Dialogue according to Vilém Flusser: from Martin Buber to new technologies
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2018, roč. 65, č. 1-2, s. 7-28
Rozsah
7-28
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento článek se zabývá filozofií dialogu Martina Bubera a filozofickými motivy, které z Buberovy koncepce dialogu převzal esejista a teoretik komunikace Vilém Flusser. Stať představuje Flusserovu vlastní koncepci dialogu, do níž se Buberovy myšlenky promítly. Snahou je poukázat, v čem se Flusserovo pojetí od Buberova odlišuje. Jde zejména o Flusserův odklon od chápání autentického dialogu jako rozmluvy dvou osob k chápání dialogu v podmínkách masové komunikace prostřednictvím médií a nových technologií. Diskutována bude i otázka, zda a jakým způsobem se vztahuje Flusserova komunikační teorie k židovské filozofii obecně.
This article deals with Martin Buber's philosophy of dialogue and with the philosophical motifs that the essayist and theorist of communication Vilém Flusser adopted from Buber's concept of dialogue. The text presents various aspects of Flusser's conception of dialogue into which Buber's thoughts projected. The author attempts to show how Flusser's approach differs from Buber's, in particular how Flusser deflected from the understanding of the authentic dialogue as a dialogue of two particular people to the concept of dialogue in the framework of mass-communication through media and new technologies. The question of whether and how Flusser's communication theory relates to Jewish philosophy in general is discussed as well.