Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua

Název: Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua
Variantní název:
  • Analysis of populism by Ernesto Laclau
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2018, roč. 65, č. 1-2, s. 63-79
Rozsah
63-79
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Populizmus dnes predstavuje často skloňovaný pojem tak na akademickej pôde, ako i na samotnej politickej scéne, v médiách a medzi laickou verejnosťou. Skutočnosťou je, že hoci v našej spoločnosti tento pojem používa takmer každý, len málokto vie, čo vlastne znamená. V tomto článku sa preto budeme zaoberať otázkou, ktorá sa stala predmetom analýz mnohých teoretikov, otázkou, čo je to populizmus. Jedným z tých teoretikov je Ernesto Laclau (1935–2014), ktorý populizmus nechápe ako ideológiu, ale ako istú stratégiu resp. spôsob komunikácie. V prvej časti nášho článku vymedzíme pojem „populizmus“, pričom upozorníme na jeho viaceré rozličné interpretácie ako aj na to, aké je jeho spoločné základné analytické jadro. V nasledujúcich častiach článku sa už zameriame na analýzu populizmu podľa Ernesta Laclaua. Cieľom nášho článku je teda analýza teórie populizmu podľa E. Laclaua v kontexte súčasnej situácie na domácej i svetovej, nielen politickej scéne.
Populism nowadays is often used concept both in the academic field, as well as on the political scene itself, in the media and among the general public. The fact is that although almost everybody uses this term in our society, only few know what it really means. This article will therefore deal with a question that has been the subject of many theorists' analysis, the question what populism means. One of the theorists is Ernesto Laclau (1935–2014) which does not understand populism as ideology, but as some special strategy or way of communication. In the first part of our article we will define the term "populism", highlight its multiple interpretations as well as its common analytical core. In the following sections of the article, we will focus on the analysis of populism by Ernest Laclau. The aim of our article is therefore to analyze the theory of populism according to E. Laclau in the context of the current situation on the domestic and global political scene.