Slovenská a talianska industrializovaná literatúra – medzi ideológiou a literatúrou

Název: Slovenská a talianska industrializovaná literatúra – medzi ideológiou a literatúrou
Variantní název:
  • Slovak and Italian industrial literature – between ideology and literature
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 2, s. 71-82
Rozsah
71-82
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Nasledujúca štúdia sa zameriava na analogické a diferentné aspekty talianskej a slovenskej industriálnej, resp. industrializovanej literatúry. Príspevok prepája literárne a mimoliterárne faktory, najmä vzťah literatúra a politika (ideológia). Autori štúdie – vzhľadom na ich vedecké zameranie – vychádzajú z ich doterajších výskumov, ako aj z poznatkov ďalších talianskych a slovenských vedcov, hlavne literárnych historikov (Francesco De Nicola, Guido Baldi, Giulio Ferroni, Silvia Giussová, Vilam Marčok, Pavol Koprda a i.). Autori industrializovanú literatúru zaraďujú aj do širšieho literárno-historického kontextu v oboch krajinách, pričom zdôrazňujú aj spoločensko-politickú objednávku na tento druh literatúry. Špeciálnu pozornosť venujú slovenskému prijímaciemu prostrediu, do ktorého sa diela talianskej industriálnej literatúry (napr. Ottiero Ottieri) dostali prostredníctvom prekladov.
The following study is focused on the analogical and different aspects of Italian and Slovak Industrial Literature. It connects Literature with other scientific areas – it's possibile to see mainly relations between literatue and politics (especially with ideology). The authors of this contribution (according to their actual researches) bring a results of their studies and also researches of Italian and Slovak literary historians (for example Francesco De Nicola, Giulio Ferroni, Guido Baldi, Silvia Giusso, Vilam Marčok, Pavol Koprda etc). The authors of this contribution integrate the Industrial Literature into the wider literary-history context in both countries and underline also social-political imputs on this kind of Literature. They give a special attention to the context of Slovak receiving ambient through the translation (for example, Ottiero Ottieri) from Italian to Slovak language.
Reference
[1] BALDI, Guido – GIUSSO, Silvia: La letteratura. Dal dopoguerra ai giorni nostri. Pioltello (Milano): Paravia, 2007.

[2] BÍLIK, René: Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945–1989. Bratislava: Kalligram, 2008.

[3] DE NICOLA, Francesco: Gli scrittori italiani e l'emigrazione. Roma: Ghenomena, 2008.

[4] DE NICOLA, Francesco: Letteratura italiana contemporanea. Dall' Unità nazionale all’era televisiva. Genova: De Ferrari, 2006.

[5] FERRONI, Giulio: Storia della letteratura italiana. Il Novecento e il nuovo millenio. Milano: Mondadori, 2013.

[6] GRITTI, Fabbiano: Il dibattito critico sul neorealismo. In: Studi italo-slovacchi 2 (11), 2012, č. 1, s. 7–38.

[7] JENČÍKOVÁ, Eva a kol.: Čítame slovenskú literatúru II. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 1997.

[8] KOPRDA, Pavol: Talianska literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1890–1980. (Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. Zv. 1. Talianska literatúra). Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1994.

[9] KOPRDA, Pavol: Talianska literatúra (zväzok 8a.) Dvadsiate storočie do fašizmu. Nitra: FF UKF, 2014.

[10] LAJČIAK, Milan: Somknúť sily na pomoc súbornému plánu. In: Kultúrny život, č. 10, s. 4, 1952.

[11] LAUDANI, Daniela: Talianska translatológia – vývoj prekladateľského myslenia v Taliansku s dôrazom na románske jazyky. In: Preklad a tlmočenie 4. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, Katedra slovakistiky, 2002, s. 60–87.

[12] MARČOK, Viliam a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry III. (Druhé, rozšírené vydanie). Bratislava: Literárne informačné centrum, 2006.

[13] OTTIERI, Ottiero: Denník psychológa. Prel. Marína Miháliková-Hečková. Bratislava: Tatran, 1980.

[14] POSPÍŠIL, Ivo: Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[15] POSPÍŠIL, Ivo: Literární věda a teritorialní studie. Nitra: FSŠ UKF, 2013.

[16] SABBATUCCI, Giovanni – VIDOTTO, Vittorio: Storia contemporanea. Il Novecento. Roma-Bari: Editori Laterza, 2007.

[17] SABOLOVÁ, Dagmar: Recepcia talianskej literatúry na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storočia. In: ToP (Tlumočení a překlad) 7, 1996, č. 30, s. 13–15.

[18] SEGRE, Cesare. et al.: La letteratura italiana del Novecento. Roma-Bari: Laterza, 1998.

[19] SEGRE, Cesare – MARTIGNONI, Clelia: Testi nella storia. La letteratura italiana dalle origini al Novecento. Il Novecento. Volume 4. Pioltello (Milano): Mondadori, 1992.

[20] SEIDL, Ivan: La letteratura italiana del Novecento. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, 1985.

[21] ŠUŠA, Ivan: Holokaust v talianskej a slovenskej memoárovej literatúre. Brno: Tribun EU a FF MU, 2009.

[22] ŠUŠA, Ivan: Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch. Banská Bystrica: FHV UMB, 2011.

[23] ŠUŠA, Ivan: Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989. Banská Bystrica: FF UMB, 2017.