Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě

Název: Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě
Variantní název:
  • Der Beitrag der historischen Archäologie zur Erforschung von Ortswüstungen in Europa
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 121-137
Rozsah
121-137
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Beresford, M., 1957: History on the Ground, London.

[2] Bereaford, M., 1965a: The Lost Villages of England. London.

[3] Beresford, M., 1965b: Villages Désertés: Bilan de la Recherche Anglals, Villages Désertés et Histoire Economique, str. 533—580. Paris.

[4] Beresford, M.—Hurst, J. G., 1971: Deserted Medieval Villages. London.

[5] Blaszczyk, W., 1971: Počátky polských měst ve světle archeologických výzkumů. Brno.

[6] Böhm, J., 1938: O organizovaný a soustavný výzkum sídlišt. Zprávy památkové péče (dále ZPP) II, 1938, str. 135-157.

[7] Böhm, J., 1939: O výzkumu středověkých osad, ZPP III, 1939, str. 20-21.

[8] Černý, E., 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině, Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV, Praha—Nitra—Brno.

[9] Černý, E., 1975: Evidence zaniklých středověkých osad, Archeologické rozhledy (dále AR) 27, 1975, str. 318-324.

[10] Dovženok, V. I., 1968: Nekotorye voprosy archeologičeskogo izučenija drevněrusskogo sela domongolskogo vrenieni, I Miedzynarodowy kongres archeologii slowiaňskiuj, Warszawa.

[11] Dublend, H., 1959: Conséquences économiques et sociales des "mortalités du XIVe siěcle, essentliellement en Alsace, Reviie ďhistoire economique et sociale 37, 1959, str. 273-294.

[12] Eibner, A., 1973: Der "Tábor", eine mittelalterliche Wehranlage in Cars am Kamp (Niederösterreich, Zeitschrift für Archaeologie des Mittelalters (dále ZAM) 1, 1973, str. 111-112. Bonn.

[13] Fehring, G. P., 1973: Zur archäologischen Erforschung mittelalterlicher Dorfsiedlungen in Südwestdeutschland, Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, 21, 1973, str. 1-35 (Separat).

[14] Fechnerová, M. V., 1960: Raskopki selisča bliz Grechova ručja, Archeologičeskij sborník 37, str. 156-166.

[15] Felgenhauer, F., 1973: Der Hausberg zu Gaiselberg. Eine Wehranlage des 12.—16. Jahrhunderts in Niederösterreich, ZAM 1, 1973, str. 59-97.

[16] Felgenhauer, F.—Felgenhauer, S.—Schmiedt, 1969: Die Wüstung Gang, Gemeinde Eckartsau, ip. B. Gänserndorf, Nö, Archaeologica Austriaca 1969, str. 25-67.

[17] Felgenhauer, F.—Felgenhauer, S.—Schmiedt, 1968/70: Die Wüstung auf der Dörflerwiese bei Orth a D. Donau, NÖ, Jahrbuch für Landeskunde N ö , N. F. 39, 1968/70, str. 158-184.

[18] Filipowiak, W., 1955: Osada wczesnosredniowieczna Szczecin—Mscieecino w swietle badaň w 1954 r., Wiadomosci archeologiczne 22, 1955, str. 347-354.

[19] Frolec, V., 1975: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[20] Goš, V., 1970: Die Entwicklung der jungburgwallzeitlichen Besiedlung in der Gegend von Mohelnice, Časopis Moravského muzea (ČMM) 55, 1970, str. 37-46.

[21] Goš, V., 1971: Slovanská osada z 9. –13. století v Mohelnici, Zaniklé středověké vesnice v ČSSR (dále ZSV), str. 155-160.

[22] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici, AR 27, 1975, str. 338-341.

[23] Goehrke, C., 1968: Wüstungsperioden des frühen Mittealters in Osteuropa, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 16, 1968, str. 1-52.

[24] Grimm, P., 1934: Ein mittealterliches Gehöft bei Altenrode, Kreis Wernigerode, Zeitschrift des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde 37, 1934, str. 23-27.

[25] Grimm, P., 1939: Hohenrode, eine mittelalterliche Siedlung im Südharz, Halle.

[26] Guyan, W. U., 1946: Die mittelalterlichen Wüstlegungen als archäologisches und geographisches Problem, Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 26, 1946, str. 433-478.

[27] Guyan, W. U., 1950: Die frühmittelalterliche Siedlung von Osterfingen (Kt. Schaff hausen), Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 11, 1950, str. 193-215.

[28] Habovštiak, A., 1961: Príspevok k poznaniu nasej nížinnej dědiny v XI—XIII. storočí, Slovenská archeológia (S1A) 9, 1961, str. 451-482.

[29] Habovštiak, A., 1969: Stredoslovenské dědiny vo světle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku, Agrikultúra 8, str. 67-82.

[30] Habovštiak, A., 1971a: Archeologický výskum středověkého obdobia na Slovensku, SI A XIX, str. 603-617.

[31] Habovštiak, A., 1971b: Hmotná kultura středověkých osád vo světle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku, Agrikultúra 10, 1971, str. 7-28.

[32] Habovštiak, A., 1973: Historicko-archeologický výskum středověkých zaniknutých dedín na Slovensku, ZSV 2, str. 9-28.

[33] Habovštiak, A., 1975: Stredoveké agrárné sídliska 10. – 13. storočia na Slovensku, AR 27, 1975, str. 297-304.

[34] Hejna, A., 1964: Krašovice – příspěvek k výzkumu středověké vesnice v Čechách, Památky archeologické (PA) 55, 1964, str. 178-221.

[35] Hensel, W., 1948: Wstep do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistoricznej. Poznaň.

[36] Hensel, W., 1950, 1953, 1959: Studia i materiály nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistoricnej. Poznaň 1/1950, 11/1953, Warszawa III/1959.

[37] Herrmann, J., 1973: Die germanischen und slawischen Siedlungen und das mittelalterliche Dorf von Tornow, Kr. Calau. Berlin.

[38] Herrmann, J., 1968: Siedlung. Wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawischen Stämme zwischen Oder/Neisse und Elbe. Berlin.

[39] Holl, I., 1970: Mittel alterarchäologie in Ungarn 1946—1964, Acta archeologica Academiae scientiarum Hungariae 22, 1970, 365-411.

[40] Chynku, I. G., 1970: Seiski je poseienija X—XV vv. na territorii Moldaviji, ČMM 55, 1970, str. 47-52.

[41] Janssen, W., 1965: Königshagen, ein archäologisch-historischer Beitrag zur Siedlungsgeschichte des südwestlichen Harzvorlandes. Hildesheim.

[42] Janssen, W., 1968: Mittelalterliche Dorf Siedlungen als archäalogisches Problem, Frühmittelalterliche Studien, Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster, 2, 1968, str. 305-367.

[43] Janssen, W., 1975: Studien zur Wüstungsfrage im fränkischen Altsiedelland zwischen Rhein, Mosel, und Eifelnordrand I, II. Köln.

[44] Kozlowska, R., 1964: Badania archeologiczne osady wczesnosredniowiecznej w Pinowicach w 1962 roku, Spravozdaniu Archeologiczne XVI, 1964, str. 224-225.

[45] Krüger, B., 1967: Dessau — Mosigkau. Ein frühslawischer Siedlungsplatz im mittleren Elbegebiet. Berlin.

[46] Kunysz, A., 1968: Rural early Mediaeval Settlements in South-Eastern Poland between the 6th an the 13th century, l Miedzynar. Kongres archeologii slowianskiej IV, str. 111-118. Warzsawa.

[47] Měřínský, Z., 1975: Zaniklé osady na panství oslavanském. Disertační práce. Brno.

[48] Michna, P. – Unger, J., Záchranný archeologický výzkum zaniklé středověké osady Teplaný u Vranovic, okres Břeclav, ZSV, str. 165-168.

[49] Müller, A., 1971: Bericht über die Grabungskampagne 1969/70 auf der mittelalterlichen Wüstung am Krummen Fenn in Berlin—Zehlendorf, Ausgrabungen in Berlin 2, 1971, str. 152-154.

[50] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[51] Nekuda, V., 1963: Nález středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMM 48, 1963, str. 57-81.

[52] Nekuda, V., 1967: Zmizelý život. Brno.

[53] Nekuda, V., 1970: Zur Problematik der Wüstungsforschung in der Tschechoslowakei. — K problematice zaniklých osad v Československu, ČMM 55, 1970, str. 7-20.

[54] Nekuda, V., 1971: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých vesnic na Moravě, ZSV, str. 71-88.

[55] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice, Vlastivědný věstník moravský (VVM) 24. 1972, str. 12-47 (též sep.).

[56] Nekuda, V., 1973a: Raně středověké typy obytných objektů ve Mstěnicích, ČMM 58, 1973, str. 77-96.

[57] Nekuda, V., 1973b: Zum Stand der Wüstungsforschung in Mähren. ZAM 1, str. 31-57.

[58] Nekuda, V., 1975a: Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves u Slavonie. Brno.

[59] Nekuda, V., 1975b: K problematice atlasu zaniklých středověkých osad, AR 27, 1975, str. 325-328.

[60] Pitterová, A., 1965: Vývoj základních půdorysných typu tradičního domu na území ČSSR ve světle archeologických pramenů, Český lid (ČL) 52, 1965, str. 275-295.

[61] Pitterová, A., 1968: Typy nejstarších slovanských sídlišt vesnického charakteru a jejich vývoj ve světle archeologických pramenů, ČL 55, 1968, str. 169-179.

[62] Polla, B., 1962: Středověká zaniknutá osada na Spiši. (Zalužany.) Bratislava.

[63] Polla, B., 1973: Výstava "Zaniknuté středověké dědiny v ČSSR", ZSV 2, str. 155-161.

[64] Quirin, H., 1973: Ista villaiacet totaliter desolata. Zum Wüstungsproblem in Forschung und Kartenbild. Mitteldeutsche Forschungen 74/1, Festschrift für W. Schlesinger, str. 197 až 272.

[65] Rajewski, Z., 1955: O metodzie terenowych badaň wczesnosredniowiecznych, Wiadomosci archeologiczne 22, 1955.

[66] Roubík, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[67] Rusiňski, W., 1962: Wüstungen, ein Agrarproblem des feudalen Europas, Acta poloniae historica 5, 1962, str. 48-78.

[68] Sedov, V., 1960: Selskie poselenija centralnych rajonov v Smolenskoj zemlji (VIII—XV vekov), Materiály i issledovanija po archeologii SSSR 92, 1960, str. 22n.

[69] Smetánka, Z., 1965: Současný stav archeologického výzkumu hmotné kultury zemědělských osad X. - XV. století v Čechách, Čsl. časopis historický 13, 1965, str. 239-268.

[70] Smetánka, Z., 1970a: Zur Methodik von Feldforschungen an mittelalterlichen Ortswüstungen (Auszug aus einem Referat) — K metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad v Čechách (výtah z referátu), ČMM 55, 1970, str. 63-70.

[71] Smetánka, Z., 1970b: Archäologische Untersuchungen mittealterlicher Ortswüstungen in Böhmen i. J. 1969. – Archeologický výzkum zaniklých středověkých osad v Čechách v r. 1969, ČMM 55, 1970, str. 71-80.

[72] Smetánka, Z., 1971: Archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách v letech 1965 až 1970, ZSV 1, str. 21-34.

[73] Smetánka, Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v 1. 1965-71, AR 24, 1974, str. 417-427.

[74] Smetánka, Z., 1973: Středověká vesnice ve světle archeologického výzkumu. Anglické výsledky a české problémy, AR 25, 1973, str. 655-666.

[75] Smetánka, Z. – Klápště, J., 1975: Archeologie a česká vesnice 10.—13. století, AR 27, 1975, str. 286-296.

[76] Snášil, R., 1971: Záblacany (okr. Uherské Hradiště), ZSV 1, str. 89-116.

[77] Snášil, R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.-13. století na Moravě, AR 27, 1975, str. 305-317.

[78] Steensberg, A., 1952: Bondehuse og Vandmolles i Danmark gennen 2000 A I, Arkaeologiste Landsbyundersogelser I. Kobenhavn.

[79] Steensberg, A.—Christensen, J . L. O., 1974: Store Valby. Historisk-arkaeologisk undersogelse af enNedlagt Landsby pa Sjaelland. Kobenhavn.

[80] Szafraňscy, W. i Z., 1961: Z badaň nad wczesnosredniowiecznym osadnictwem wiejskym w Biskupinie. Wroclaw—Warszawa—Krakow.

[81] Szenicowa, W., 1964: Badania archeologiczne wczesnosredniowicznej osady we wsi Wesolki w 1962 roku, Sprawozdania Archeologiczne XVI, 1964, str. 221-223.

[82] Šaurová, D., 1971: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku, ZSV 1, str. 169-186.

[83] Štěpánek, M., 1967: Plužina jako pramen dějin osídlení, ČsČH 15, 1967, str. 725-746.

[84] Štěpánek, M., 1969: Strukturální změny středověkého osídlení I, ČsČH 17, str. 457-488, II, Str. 457-488, II, str. 649-680.

[85] Štěpánek, M., 1973: Úkoly čsl. historiografie, str. 111-114. Praha.

[86] Unger, J., 1971: První výsledky archeologického výzkumu středověkého objektu v trati "Klášterka" u Pohořelic (okres Břeclav), ZSV 1, str. 161-164. - Viz též Michna.

[87] Unger, J., 1976: Problémy výzkumu opevněných sídel drobných feudálů na Moravě, AR 28, 1976, str. 56-64.

[88] Uspenská, A. V., 1958: Metallurgičeskoje prolzvodstvo po materialam drevnerusskich selisč, Očerki po istorii russkoj derevni, 33, 1959, str. 105-122.

[89] Uspenská, A. V., 1966: Drevněrusskoje poselenie bliz g. Dubna, Archeologičeskij sborník 40, str. 105-111.

[90] Uspenská, A. V., 1970: Selskije poselenija severnoj Rusi X—XIII vv., ČMM 55, 1970, str. 101-110.

[91] Uspenská, A. V. – M. V. Fechnerová, 1956: Poselenija drevnej Rusi, Očerki po istorii russkoj derevni X–XIII. w.