K chronologii obytných věží českého středověkého hradu

Název: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu
Variantní název:
  • Zur Chronologie der Wohntürme tschechischer mittelalterlicher Burgen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 221-228
Rozsah
221-228
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Durdík, T., 1975: Stavební podoba zaniklé středověké tvrze v Kundraticích na Mostecku. AR XXVII, 677-681.

[2] Durdík, T., 1976: Nástin vývoje hradů v Podblanicku a dolním Posázaví. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 17.

[3] Durdík, T., v tisku: Die Anfänge des Burgenbaus im Jagdgebiet der Premysliden. Akta III. mezinárodního kongresu UIAS Bratislava 1975.

[4] Durdík, T., Chotěbor P., 1972: Povrchový průzkum hradu Zlenice. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 13, 119-131.

[5] Hejna, A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem. Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách. PA LXV, 365-418.

[6] Hejna, A., 1976: Venkovská opevněná sídla 10. – 13. století v Čechách. Problematika jejich studia a výsledky dosavadního výzkumu. AR XXVIII, 279-290.

[7] Kočka, V., 1936: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[8] Kuthan, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha.

[9] Mencl, V., 1964: Hrad Špilberk a jeho stavební typ. PP 24, 102-114.

[10] Menclová, D., 1972: České Hrady I. Praha.

[11] Muk, J., 1964: Příspěvek k poznání památkové hodnoty Havelského města v Praze. PP 24, 65-72.

[12] Nechvátal, B., Radoměrský, P., 1963: Archeologický výzkum na tvrzi v Tleskách u Jesenice (okr. Rakovník). ČNM odd. společ. CXXXII, 4-13.

[13] Radová, M., 1972: Architektura románská. Nástin románské architektury v Čechách. Románský dům a jeho doznění v gotice. Praha.

[14] Sedláček, A., 1927-1937: Hrady, zámky a tvrze království Českého I – XV, 2. vydání. Praha.