Výskumy z obdobia stredoveku na trase výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji

Název: Výskumy z obdobia stredoveku na trase výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji
Variantní název:
  • Untersuchungen auf der Bautrasse des Systems der Wasserkraftwerke an der Donau
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 193-208
Rozsah
193-208
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Budinský-Krička, V., 1970: Slovanské sídlisko a zaniknutá stredoveká dedina v Osuskom. Štud. Zvesti Archeol. Úst. Slov. Akad. Vied, 18, Nitra, 211-242.

[2] Hanuliak, M., 1979: Problemy archeologického bádania v oblasti Dunajskeho vodného diela. In: Archaeol. Hist. 4, Brno, 77-81.

[3] HoIčík, Š.; ústna informácia, za ktorú mu na tomto mieste ďakujem.

[4] Holl, I., 1966: Mittelalterliche Funde aus Brunnen von Buda. Budapest.

[5] Hoššo, J., 1971: Biela stredoveká keramika na Slovensku podla doterajšieho stavu bádania. In: Sborník FFUK. 22. Bratislava, 61-70.

[6] Knauz, N., 1874: Monumenta ecclesie Strigoniensis. I. Strigonii.

[7] Koroknay, Gy., 1958: Egyenes szentélyzáródású templomok Szabolcs – Szatmár megyeben. A Nyíregyházi Jósa András Múz. Évk. 1, Nyíregyháza 98-126.

[8] Krajčovič, R., 1974: Slovenčina a slovanské jazyky. Bratislava.

[9] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[10] Mencl, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. PrahaPrešov.

[11] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[12] Piffl, A., 1970: Základy kostola zaniknutej dediny Ropov v Osuskom, Štud. Zvesti Archeol. Úst. Slov. Akad. Vied. 18. Nitra, 228-230.

[13] Polla, B., 1971: Kežmarok. Bratislava.

[14] Rauchutowa, J., 1976: Czersk we wczesnym średniowieczu. Wroclaw–Warszawa–Krakow–Gdansk.

[15] Ruttkay, A., 1974: Zbrane na Slovensku v 9.–1. polovici 14. stor. Kandidátska dizertácia. Nitra.

[16] Tibenský, J., 1971: V susedstve Turkov. Slovensko–dejiny. Bratislava, 297-332.