Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13.—15. století

Název: Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13.—15. století
Variantní název:
  • Die Entwicklung der Besiedlung am Zusammenfluß der Jihlava und Svratka
Autor: Unger, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 169-178
Rozsah
169-178
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Břeclavsko, 1969: Vlastivěda moravská, Břeclav.

[2] Dostál, B., 1975: Břeclav—Pohansko. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[3] Dřímal, J., 1965: Politika moravských královských měst za feudálních rozbrojů ve čtyřicátých letech 15. století, Sborník Matice moravské 84, 132—156.

[4] Hosák, L., 1948: Dějiny Hustopečska do poloviny 14. století, Praha.

[5] Hosák, L., 1967: Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu, Praha.

[6] Hosák, L., Šrámek, R., 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II, Praha.

[7] Hurt, R., 1960: Dějiny rybníkářství na Moravě a ve Slezsku I—II, Praha.

[8] Klápště, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka, PA LXIX, 423—467.

[9] Matějek, F., 1970: Břeclavsko v době předhusitské, Jižní Morava 6, 5—15.

[10] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno.

[11] Nekuda, V.—Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno.

[12] Novotný, B., 1966: Habitat fortifié prés de Dolní Věstonice (Moravie), Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie, Praha, 250—251.

[13] Novotný, B., 1979: Význam podkov, ostruh a udidel z hradiska Vysoká Zahrada — castrum Strachotín u Dolních Věstonic na Moravě, AH 4, 287—294.

[14] Pelíšek, J., 1979: Geologické a pedagogické poměry na archeologické lokalitě hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okr. Brno-venkov, AH 4, 303—309.

[15] Pohořelice, 1973: 750 let města Pohořelic, Pohořelice.

[16] Poulík, J., 1948—1950: Jižní Morava země dávných Slovanů, Brno.

[17] Poulík, J., 1963: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích, Praha.

[18] Štěpánek, 1965: Opevněná sídliště 8.—12. století ve střední Evropě, Praha.

[19] Unger, 1974: K lokalizaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic (okres Břeclav), Jižní Morava-II, 22—32.

[20] Unger, 1977: Stav výzkumu zaniklých vsí v mikroregionu na soutoku Jihlavy a Svratky, Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 258—262.

[21] Unger, 1979: K lokalizaci johanitské komendy v Přibicích (okr. Břeclav), AH 4, 273 až 280.

[22] Unger, 1981: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Břeclav, AR XXXIII, 55—86.

[23] Unger, J., a kol. 1980: Pohořelice—Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves, Praha.

[24] Vermouzek, R., 1980: Mikulovská cesta, Rkp. Mikulov.