Vývoj osídlení v dolním Posázaví a na Benešovsku v době Přemyslovské

Název: Vývoj osídlení v dolním Posázaví a na Benešovsku v době Přemyslovské
Variantní název:
  • Die Entwicklung der Besiedlung im unteren Stromgebiet der Sázava und in der Gegend von Benešov in der Přemyslidenzeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 185-196
Rozsah
185-196
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, I (1907), II (1912), III (1942), ed. G. Friedrich; IV (1962), V (1974), ed. J. Šebánek, S. Dušková.

[2] FRB — Fontes rerum bohemicarum, ed. J . Emler 1893 sq., Praha.

[3] RBM/Reg. — Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I, ed. K. J. Erben 1855, II—IV, ed. J. Emler 1882 sq., Praha.

[4] RDP — Registra decimarum papalium, ed. W. Tomek 1874, Praha.

[5] Boháč, Zd., 1968: Postup osídlení středního Povltaví podle stáří církevních staveb. SVPP 9, 53—81.

[6] Boháč, Zd., 1969: Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů. SVPP 10, 109—146.

[7] Boháč, Zd., 1978: Dějiny osídlení středního Povltaví v době předhusitské. Praha.

[8] Bubeník, J., 1970: Příspěvek k poznání hradištního osídlení Posázaví, AR XXII, 286 až 306.

[9] Durdík, T., 1976: Nástin vývoje hradů na Podblanicku. SVPP 17, 117—138.

[10] Hájek, J., Jiřičko, P., a kol. 1976: Nástin sídelního vývoje benešovského okresu. SVPP 17, 41—102.

[11] Hejna, A., 1971: Archeologický výzkum v areálu hradu v Týnci nad Sázavou. SVPP 12, 70—89.

[12] Hejna, A., 1976: Venkovská opevněná sídla 10.—13. století v Čechách. AR XXVIII, 279—290.

[13] Hejna, A., 1977: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách. Arch. hist. 2, 69—80.

[14] Hejna, A., 1978: Drobná opevněná sídla v Čechách a jejich místo v sídlištním vývoji 10.—13. století. Arch. hist. 3, 75—82.

[15] Hejna, A., 1982: Sídlištní situace v Týnci nad Sázavou a v jeho okolí v době přemyslovské. Rkp. v tisku pro SVPP 1982.

[16] Líbal, D., 1974: Recenze práce A. Merhautové, Raně středověká architektura v Čechách. Umění 22, 160—175.

[17] Lounek, D., 1962: Dvojí osídlení ve Václavících. SVPP 4, 89—96.

[18] Mencl, V., 1959: Architektura předrománských Čech. Umění 7, 331—353.

[19] Mencl, V., 1962: Středověká architektura na střední Vltavě. Umění 10, 217—247.

[20] Mencl, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře. Umění 13, 29—62.

[21] Merhautová, A., 1970: Einfache mitteleuropäische Rundkirchen. Rozpravy ČSAV, Praha.

[22] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[23] Nový, R., 1979: Vývoj struktury pozemkového vlastnictví na Benešovsku v předhusitské době. SVPP 20, 141—176.

[24] Petráň, J., 1977: Ouběnice, středověká ves na Podblanicku. SVPP 18, 205—251.

[25] Reichertová, K., 1967: Archeologický výzkum středověké tvrze v Martinicích u Votic. SVPP 8, 39—73.

[26] Sláma, J., 1967: Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech. AR XIX, 433—445.

[27] Sláma, J., 1976: K historické problematice raně středověkého osídlení Benešovská a Sedlčanska. SVPP 17, 27—39.

[28] Sláma, J., 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter I. Praehistorica V. Praha.

[29] Šaldová-Štefanová, V., 1975: Nálezová zpráva v archivu AÚ ČSAV, č. 3775/75, 9378/75.

[30] Šolle, M., 1976: Záchranný výzkum na slovanském hradišti ve Lštění, o. Benešov. AR XXVIII, 320—322.

[31] Turek, R., 1964: Václavické enkolpion. SVPP 5, 116—120.

[32] Turek, R., 1965: K staroslovanskému pohřebišti v Libži na Vlašimsku. SVPP 6, 77—81.

[33] Turek, R., 1970: Příspěvky k historické topografii středního Posázaví. SVPP 11, 116—176.

[34] Tywoniak, J., 1959: Objev kostrového pohřebiště v Brodcích nad Sázavou. SVPP 3, 118.

[35] Tywoniak, J., 1970: Devět století Benešova. SVPP 11, 72—84.