Problém existence řemesel na vesnicích ve 13. století

Název: Problém existence řemesel na vesnicích ve 13. století
Variantní název:
  • Zur Frage der Existenz des dörflichen Handwerks im 13. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 509-516
Rozsah
509-516
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AČ — Archiv český XXX (ed. V. Schulz), Praha 1913; dtto XXXVI (ed. G. Friedrich), Praha 1941.

[2] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (ed. G. Friedrich), Praha 1904—1907; dtto V (ed. V. Šebánek, S. Dušková), Praha 1974.

[3] Černý, V., 1931: Kravaře-Radošov ve 14.—16. století; Bezděz 2.

[4] Gabriel, F,. 1979a: Počátky hrnčířství v České Lípě, AH 4, 257—265.

[5] Gabriel, F., 1979b: Nejstarší osídlení hrádku Hřídelíku, Litoměřicko 15, 53—64.

[6] Gabriel, F., 1981: Pottery Workshops at the town of Česká Lípa, Nouvelles archéologiques dans la République Socialiste Tcheque, 195—197.

[7] Gabriel, F., v tisku: Opevněná panská sídla na Českolipsku před rokem 1319, Z minulosti Děčínska a Českolipska.

[8] Gabriel, F., Smetana, J., 1980: Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy, AH 5, 131—142.

[9] Goš, V., 1971: Slovanská osada z 9.—13. století v Mohelnici, Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů I, Uherské Hradiště, 155—160.

[10] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici, AR 27, 338—341.

[11] Hrdlička, L., 1967: Středověká hrnčířská pec s keramickou klenbou v Bakově nad Jizerou, AR, 19, 510—516, 518—519.

[12] Kristen, Z., 1961: Pamětní záznam o založení a obvěnění kapituly litoměřické, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica II, 69—97.

[13] Menclová, D., 1972: České hrady II, Praha.

[14] Pražák, J., 1955: Privilegium Přemysla I. pro Doksany a jeho konfirmace z roku 1276, Sborník archivních prací 5, č. 1, 159—203.

[15] Profous, A., 1949: Místní jména v Čechách II, Praha.

[16] Profous, A., 1951: Místní jména v Čechách III, Praha.

[17] Richter, M., 1967: Hrnčířské pece v Kostelci nad Orlicí, AR 19, 500—510, 517.

[18] Roubík, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha.

[19] Sedláček, A., 1908: Místopisný slovník historický království Českého, Praha.

[20] Sedláček, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze království českého XIV, Praha.

[21] Šimák, J. V., 1921: Tři zašlé osady u Ouštku a zemská stezka u nich, ČČH 27, 171 až 173.

[22] Šimák, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích českých, České dějiny I. 5, Praha.

[23] Štěpánek, M., 1969: Strukturální změny středověkého osídlení, ČsČH 17, 457—488, 649—660.

[24] Zápotocký M. 1973: Pozdněhradištní nálezy z Třebušína. Otázka opevněných sídel z doby rané kolonizace 11.—12. století na severním Litoměřicku, Litoměřicko 10, 5—25.

[25] Zápotocký, M., 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku, AR 29, 521—553.