Zaniklá ves Topolany u Vranovic, okr. Břeclav

Název: Zaniklá ves Topolany u Vranovic, okr. Břeclav
Variantní název:
  • Die Ortswüstung Topolany bei Vranovice, Kr. Břeclav
Autor: Unger, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 65-100
Rozsah
65-100
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bistřický, J., 1978: Datování Zdíkovy listiny, Mikulovská sympozia 78, Mikulov.

[2] Bobrinskij, A. A., 1978: Gončarstvo vostočnoj Evropy, Moskva.

[3] Dostál, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec, Brno.

[4] Drda, M., 1978: Soubor nálezů ze Sezimova Ústí, Husitský Tábor I, 7-29.

[5] Felgenhauer, F., 1973: Der Hausberg zu Gaiselberg. Eine Wehranlage des 12.-16. Jahrhunderts in Niederösterreich, ZAM 1, 59-97.

[6] Felgenhauer, F. – Felgenhauer, S., 1968-1970: Die Wüstung auf der Dörflerwiese bei Orth. a. d. Donau, NÖ, Jb. des Vereines f. Landeskunde Niederösterreichs 39, 158-184.

[7] Felgenhauer – Schmiedt, S., 1977: Das Fundmaterial des Hausberges zu Gaiselberg, NÖ, Arch. Austr. 61/62, 209-236.

[8] Holl, I., 1970: Mittelalterarchäologic in Ungarn (1946-1964), Acta Archaeologica 22, 365-411.

[9] Hosák, L., 1967: Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu, Praha.

[10] Hosák, L., 1967a: Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do roku 1848, Ostrava.

[11] Janská, E., 1963: Archeologický výzkum hradu Sión, AR XV, 220-246.

[12] Kaźmierczyk, J., 1978: Podkowy na Šlasku w X-XIV wieku, Wroclaw–Warszawa–Krakow–Gdaňsk.

[13] Kolčin, B. A., 1953: Technika obrobotki metalla v drevenej Rusi, Moskva.

[14] Kordiovský, E., 1977: Sídlištní hustota ve středověku na Kloboučku (okres Břeclav), AH 2, 261 až 266.

[15] Kouřil, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejnu (železné předměty), AH 4, 129-138.

[16] Mendel, B., 1935: Knihy počtů města Brna z let 1343-1365, Brno.

[17] Merta, J., 1974: Nález válečkového zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým hradem, VVM XXVI, 165-169.

[18] Měřínský, Z., 1976: Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského. (Vývoj a změna struktury osídlení.) AH 1, 109-119.

[19] Měřínský, Z., 1977: Dohled a záchranný výzkum při pozemních úpravách v místech zaniklé středověké osady Studyň u Zbýšova (okr. Brno-venkov), PV 1975, Brno, 67-68.

[20] Měřínský, Z., 1977a: Nález propadnutého "lochu" na ZSO Řevušín, okr. Brno-venkov, AR XXIX, 203-204.

[21] Michna, P. J., 1975: Zásobnicové jámy ze zaniklé středověké osady Teplany na Břeclavsku, Rkp. Brno.

[22] Michna, P.-Unger, J., 1971: Záchranný archeologický výzkum zaniklé středověké osady Teplany u Vranovic, okres Břeclav (informativní zpráva), Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, Uh. Hradiště, 165-168.

[23] Nálezy mincí I, 1955: Praha.

[24] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno.

[25] Nekuda, V., 1961a: Aplikace fosfátové půdní analýzy při vymezení zaniklé středověké osady Mstěnice u Hrotovic, AR XIII, 386-390.

[26] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu 1960-1970, VVM XXIV, 12-45.

[27] Nekuda, V., 1973: Ranč středověké typy sídlištních objektů ve Mstěnicích, Čas, Mor. mus. – vědy společenské LVIII, 77-96.

[28] Nekuda, V., 1973a: Zum Stand der Wüstungsforschung in Mähren (ČSSR), ZAM 1, 31-57.

[29] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie. (Příspěvek k dějinám středověké vesnice.) Brno.

[30] Nekuda, V., 1978: K vývoji zemědělských sídlišť v 10.-13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných, AH 3, 171-179.

[31] Nekuda, V., 1978a: Stavební kování z feudálního sídla ve Mstěnicich, Čas. Mor. mus. – vědy společenské LXIII, 25-54.

[32] Novotný, B., 1971: Výzkum vesnického sídliště z pozdní doby hradištní 11 Přítluk (okres Břeclav), Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, Uh. Hradiště, 117 až 153.

[33] Novotný, B., 1976: Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav), AH 1, 61-89.

[34] Polla, B., 1962: Středověká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany), Bratislava.

[35] Richter, M., 1961: K počátku takzvaných gotických klíčů, Sb. ČSA při ČSAV 1, 96-101.

[36] Richter, M., 1961a: Nejstarší středověká polévaná keramika v Čechách, PA LII, 573-578.

[37] Richter, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

[38] Slivka, M., 1978, 1980, 1981: Středověké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku 1-3, Historica Carpatica IX, 217-259, XI, 218-283, XII, 211-273.

[39] Snášil, R., 1971: Záblacany (okres Uherské Hradiště), Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů I, Uh. Hradiště, 89-114.

[40] Steininger, H., 1964: Die münzdatierte Keramik des Mittelalters und frühen Neuzeit in Österreich, Wien.

[41] Šaurová, D., 1979: Pohár se třemi výlevkami z hrnčířské dílny v Konůvkách, VVM XXXI, 66-67.

[42] Šaurová, D., 1980: Středověké závěsné zámky z Konůvek na Slavkovsku, AR XXXII, 82-89.

[43] Unger, J., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melič na Vyškovsku (železné předměty), VVM XXVI, 194-201.

[44] Unger, J., 1977: Příspěvek k datování a rozšíření středověkých poháru se třemi výlevkami na jižní Moravě, VVM XXIX, 188-193.

[45] Unger, J., 1979: K lokalizaci johanitské komendy v Přibicich (okr. Břeclav), AH 4, 273-280.

[46] Unger, J., 1980: Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy, AH 5, 383-387.

[47] Unger, J., 1981: Nálezy z objektu datovaného mincí na tvrzišti "Kulatý kopec" u Žabčic (okr. Brno-venkov), AH 6, 315-323.

[48] Unger, J., 1981a: Vývoj osídleni na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13.–15. stol., Rkp. kandidátské disertační práce, Brno.

[49] Unger, J., 1981b: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Břeclav, AR XXXIII, 55-86.

[50] Unger, J., 1982: Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13. až 15. století, AH 7, 169-175.

[51] Unger, J. – Michna, P., 1980: Pece na pálení vápna ze zaniklé osady Teplaný 11 Vranovic (okr. Břeclav), Zkoumání výrobních objektů a technologii archeologickými metodami, Brno, 18-29.

[52] Velimský, T., 1978: Smilovo hradisko - příspěvek k problematice středověké kolonizace Drahanské vrchoviny. Mikulovská sympozia 78, 105-110.

[53] Zacherle, S., 1977: Rozbor a hodnocení vzorků keramiky, výbrusů a nábrusů keramiky z několika jihomoravských lokalit, Rkp. Mikulov.

[54] Zemek, M., 1980: Regesta lichtenštejnských listin z let 1173-1411 – III, Jižní Morava 16, 127-157.