Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí

Název: Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí
Variantní název:
  • Frühmittelalterliche Siedlung in Olomouc (Olmütz) und Anfänge der Handwerksproduktion und des Handels in der Vorburg
Autor: Bláha, Josef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 133-146
Rozsah
133-146
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bakala, J., 1974: Příspěvek o vývoji měšťanského patriciátu v Opavě. Časopis Slezského muzea – série B 23, 20 n.

[2] Bakala, J., 1977: Zrod městského zřízení na středověkém Opavsku. Časopis Slezského muzea – série B 26, 97 n.

[3] Bistřický, J., 1979: Několik poznámek ke genesi města Olomouce. In: Historická Olomouc a její současné problémy II. Olomouc, 7 n.

[4] Bláha, J., 1976: Přehled důležitějších záchranných akcí oddělení historicko-archeologického průzkumu při OSSPPOP v Olomouci za léta 1974–1976. Okresní archiv Olomouc, 64 n.

[5] Bláha, J., 1979: Úvod do problematiky slovanského osidlem Olomouce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philosophica-Aesthetica 5. Olomouc, 85 n.

[6] Bláha, J., 1980a: Otázka kontinuity slovanského osídleni Olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů. Vlastivědný věstník moravský XXXII, 301 n.

[7] Bláha, J., 1980b: K počátkům slovanského osídlení Olomouckého kopce. In: Slované 6. – 10. století. Sborník referátů ze sympózia Břeclav-Pohansko 1978. Brno, 27 n.

[8] Bláha, J., 1982: Několik archeologických zjištění a hypotéz k počátkům raně středověké a středověké Olomouce. Vlastivědný věstník moravský XXXIV, 194 n.

[9] Bláha, J., v tisku: K otázce lokalizace "centrálních funkci" v areálu Olomouckého kopce do doby lokace města.

[10] Bláha, J. – Konečný, L., v tisku: Příspěvek k nejstarší historii Telče.

[11] Burian, V., 1978: Přehled literatury o klášteru Hradisko. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 196, 8 n.

[12] Darkevič, V. P. – Pucko, V. G., 1981: Proizvěděnija sredněvěkovoj metaloplastiki iz nachodok v Staroj Rjazani (1970-1978 gg.). Sovětskaja archeologija 218 n.

[13] Dohnal, V., 1977: Beendigung der Grabung des Paradieshofes bei dem Dom von Olomouc. Přehled výzkumů za r. 1975. Brno, 754.

[14] Dostál, B., 1982: K časné slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně X-2. Praha.

[15] Dvorník, F., 1970: Byzantské misie u Slovanů. Praha.

[16] Ennen, E., 1972: Stadt und Wallfahrt in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. In: Festschrift Matthias Zender. Studien zu Volkskultur, Sprache und Landesgeschichte. Hrsg. E. Ennen und G. Wiegelmann. Zweiter Band. Bonn, 1057 n.

[17] Fiala, Z., 1966: O pražském názvosloví a jeho významu ve vyprávěcích i diplomatických pramenech 12. a 13. století až do založení Starého Města pražského. In: Z českých dějin. Sborník prací in memoriam prof. dr. V. Husy. Praha, 35 n.

[18] Gončarov, V. K., 1950: Rajkoveckoje gorodišče. Kijev.

[19] Hein, M., 1930: Die Gründung von Kloster Hradisch bei Olmütz. Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 32, 198 n.

[20] Hudce, L., 1977: Inženýrsko–geologický průzkum Olomouce – stavba vojenské nemocnice. Strojopis. Brno.

[21] Jelínková, D., 1980: Obytné objekty s keramikou pražského typu z Mušova. Archeologické rozhledy XXXII, 413 n.

[22] Koroljuk, V. D., 1964: Zapadnyje Slavjaně i Kijevskaja Rus v X – XI vv. Moskva.

[23] Kostelníková, M., 1957: Pletené záušnice z Nové Vsi u Židlochovic na Moravě. Archeologické rozhledy IX, 331 11.

[24] Krumphanzlová, Z., 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9. – 11. věku v Čechách. Památky archeologické LXV, 34 n.

[25] Krzemieńska, B., 1980: Wann erfolgte der Anschluss Mährens an den böhmischen Staat? Historica 19, 195 n.

[26] Lowmianski, H., 1970: Poczatki Polski IV. Warszawa.

[27] Merhautová, A. – Třeštík, D., 1983: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha.

[28] Mitterauer, M., 1971: Das Problem der Zentralen Orte als sozial- und wirtschafthistorische Forschungsaufgabe. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 58, Wiesbaden.

[29] Nešpor, V., 1936: Dějiny Olomouce. Brno.

[30] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia XLIII. Praha.

[31] Nowakowa, J., 1951: Rozmieszczenic komor celnych i przebieg drog handlowych na Slasku do konca XIV wieku. Prace wroclawskiego towarzystwa naukowego. Seria A. Nr. 43. Wroclaw.

[32] Richter, V., 1959: Raně středověká Olomouc. Praha-Brno.

[33] Smetana, J., 1979: Spolupráce historie a archeologie při řešení počátků severočeských měst. In: Mikulovská sympozia 78. Praha, 92 n.

[34] Šikulová, V., 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní. Pravěk východní Moravy I. Gottwaldov, 88 n.

[35] Treštík, D., 1973: "Trh Moravanů" – ústřední trh Staré Moravy. Československý časopis historický XX, 869 n.

[36] Treštík, D., 1978: Historické povědomí českého raného středověku. In: Dawna swiadomość historyezna v Polsce, Czechach i Stowacji. Warszawa–Wroclaw–Kraków–Gdaňsk, 5 n.

[37] Treštík, D., 1980: Pokus o historickou rekonstrukci počátků Prahy. Folia historica Bohemica 2, 329 n.

[38] Zeman, J., 1976: Nejstarší slovanské osídlení Čech. Památky archeologické LXVII, 115 n.