Nálezy bronzových předmětů ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov)

Název: Nálezy bronzových předmětů ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov)
Variantní název:
  • Funde bronzener Beschläge in der mittelalterlichen Wüstung Konůvky (Bez. Vyškov)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 473-488
Rozsah
473-488
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BRADÁČ, L., 1931: Knižní vazby v proměně věků. Praha.

[2] ČAPLOVIČ, D., 1989: Stredoveká dedinská sakrálna stavba vo Svinici. Historica Carpatica 20, Košice, v tisku.

[3] DDW 1956: DROBNÁ, Z.—DURDÍK, J.—WAGNER, E., Kroje, zbroj a zbraně doby husitské a předhusitské. Naše vojsko, Praha.

[4] HAMANOVÁ, P., 1959: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. století. Orbis Praha.

[5] HAMANOVÁ, P.—NUSKA, B., 1966: Knižní vazba sedmi století. Praha.

[6] HOLL, I., 1966: Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. Budapest.

[7] HOLL, I.—PARÁDÍ, N., 1982: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Budapest.

[8] CHALOUPKA, J., 1987: Bronzová kování, spony a některé jiné nálezy z historicko-archeologického výzkumu kralické tvrze. Časopis Moravského musea LXXII, s. s., 147 až 154

[9] CHYTIL, K., 1899: Dějiny českého knihařství. Praha.

[10] LOCHMANN, Z. A., 1983: Kovový inventář hradu Vízmburku. Sborník Krkonoše — Podkrkonoší. Trutnov, 223—250.

[11] MAZAL, O., 1975: Buchkunst der Gotik. Graz.

[12] MĚCHUROVÁ, Z., 1987: Shrnutí výsledků výzkumů v Konůvkách (okr. Vyškov). Časopis Moravského musea LXXII, s. s., 113—120.

[13] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves. Brno.

[14] NUSKA, B., 1965: Typologie českých renesančních vazeb. Sborník Historická knižní vazba. Liberec, 19—145.

[15] OPGRAVINGEN 1977: Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek. Amsterdam.

[16] PEŠINA, J., 1939: Knižní vazba v minulosti. Praha.

[17] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[18] POLLA, B., 1971: Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu. Bratislava.

[19] POLLA, B., 1979: Bratislava — západné suburbium. (Výsledky archeologického výskumu.) Bratislava.

[20] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Bratislava.

[21] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Academia Praha.

[22] SCHIMPFF, V., 1987: Ein eiserner Schreibgriffel vom Großen Hermannstein bei Manebach, Kr. Ilmenau. Časopis Moravského musea LXXII, s. s., 141—145.

[23] ŠAUROVÁ, D., 1980: Středověké závěsné zámky z Konůvek na Slavkovsku. Archeologické rozhledy XXXII, 82—89.