[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1989
Ročník: 14
Číslo: [1]
Rok vydání
1989
A. Archeologie a problematika 13. století – Archäologie und Probleme des 13. Jahrhunderts
Title Document
Česká archeologie a studium problematiky 13. století | 9–17
Klápště, Jan
PDF
Století posledních Přemyslovců na Moravě a ve Slezsku ve světle archeologických výzkumů a nálezů | 19–42
Měřínský, Zdeněk
PDF
K problému energetiky v období středověku : (Pracovní these) | 43–51
Smetánka, Zdeněk
PDF
K poznání české církevní hmotné kultury 13. století | 53–63
Sommer, Petr
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba | 67–93
Velímský, Tomáš
PDF
K problému translací českých měst ve 13. a 14. století Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů | 95–107
Smetana, Jan
PDF
Archeologický výzkum v areálu bývalé osady Újezd v Praze 1, Malé Straně : (Předběžná zpráva o výzkumu ve dvoře čp. 425-III) | 109–122
Huml, Václav
PDF
Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu | 123–130
Šebesta, Pavel
PDF
Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna | 131–140
Procházka, Rudolf
PDF
K lokalizaci Nového hrádku a Hradce v románské Olomouci | 141–147
Konečný, Lubomír
PDF
Funkcie mestských priestorov v 13. storočí v Bratislave | 149–160
Zemková, Miloslava; Musilová, Margaréta
PDF
Neznáma veža Vodnej veže v Bratislave? | 161–169
Baxa, Peter; Ferus, Viktor; Klinčoková, Katarína
PDF
Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena | 171–180
Mácelová, Marta
PDF
Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok | 181–190
Slivka, Michal
PDF
C. Opevněná sídla – Befestigte Sitze
Title Document
Jiřské náměstí na Pražském hradě : (Shrnuti výsledků 1. etapy výzkumu) | 193–202
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Žegklitz, Jaromír
PDF
Staré purkrabství Pražského hradu — výsledky poslední stavebně historické analýzy | 203–212
Kašička, František
PDF
Revizní archeologický výzkum na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (Předběžné sdělení) | 213–217
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Archeologický výzkum ve Starém Plzenci | 219–232
Frýda, František; Hus, Miroslav
PDF
K původu kastelů středoevropského typu | 233–255
Durdík, Tomáš
PDF
Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.) | 257–270
Chotěbor, Petr
PDF
K otázce prostorového členění olomouckého hradu ve 12.—13. století | 271–278
Dohnal, Vít
PDF
D. Vesnická sídla – Dorfsiedlungen
Title Document
Zmeny štruktúry osídlenia v 13.—prvej pol. 14. stor. : (Pokus o náčrt modelov v regiónoch Zemplin a Spiš) | 281–298
Čaplovič, Dušan
PDF
Výskum stredovekého osídlenia v Bajči | 299–310
Ruttkay, Matej
PDF
Nesvětice, zaniklá středověká ves na Mostecku : Současný stav a perspektivy výzkumu | 311–318
Brych, Vladimír
PDF
K problematice trojdílného domu v Čechách | 319–324
Smetánka, Zdeněk
PDF
Dům čp. 171 v Čisté u Litomyšle | 325–336
Škabrada, Jiří; Syrová, Zuzana
PDF
E. Sakrální stavby – Sakralbauten
Title Document
Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek | 339–346
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan
PDF
Ještě ke kostelu v Zahrádce u Ledče/Sáz. | 347–352
Radová-Štiková, Milada
PDF
F. Pohřebiště – Gräberfelder
Title Document
Prvky gotickej módy v odeve a ozdobách dedinského obyvateľstva na území Slovenska : (Horizont hrobov zo 14.-15. stor. v Ducovom, obec Moravany nad Váhom) | 355–378
Ruttkay, Alexander
PDF
Sledované aspekty etnicity v archeologickom materiáli na podklade pohrebísk z Malých Kosíh a Bučian | 379–396
Hanuliak, Milan
PDF
G. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Raně středověká keramika z areálu býv. Anežského kláštera v Praze 1, Staré Město | 399–408
Reichertová, Květa
PDF
Motiv mořské víly — Meluziny — v ikonografii českých gotických reliefních kachlů | 409–436
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Terminologie, třídění a kód sředověkých kovových předmětů | 437–472
Belcredi, Ludvík
PDF
Nálezy bronzových předmětů ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov) | 473–488
Měchurová, Zdeňka
PDF
H. Dějiny archeologie – Die Geschichte derder Archäologie
Title Document
K začiatkom archeológie na Slovensku | 491–498
Polla, Belo
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 499
PDF