Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.—11. storočí

Název: Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.—11. storočí
Variantní název:
  • Der Charakter ethnischer Wandlungen auf dem Gebiet der Slowakei im 10.—11. Jh.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 37-51
Rozsah
37-51
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDEL, K., 1955: Výsledok archeologického prieskumu na Zemplínskoužskej nížine v rokoch 1953—1954. In: Vlastivedný sborník 1. Košice, s. 144—171.

[2] BÁLINT, Cs., 1979: Vengry i t. n. belobrdskaja kultura. In: Acta Archaeol. Carpatica, 19. Krakow, s. 97—147.

[3] BENADIK, B.—TOČÍK, A., 1978: Zemplín, okr. Trebišov. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. 253—256.

[4] BEŇKO, J., 1985: Osídlenie severného Slovenska. Košice.

[5] BUDINSKÝ—KRIČKA, V., 1966: Staroslovanské obdobie. In: Pravek východného Slovenska. Košice s. 211—249.

[6] BUDINSKÝ—KRIČKA, V.—FETTICH, N., 1973: Das altungarische Fürstengrab von Zemplin. Bratislava.

[7] ČAPLOVIČ, P., 1934: Slovanské pohrebište v Nitre pod Zoborom. Slovenská archeológia 2, s. 5—50.

[8] ČAPLOVIČ, D., 1983: Vývoj stredovekého osídlenia v 11.—12. storočí v južnej časti Zemplína. (Na základe výskumu pohrebísk.) In: Nové obzory 25. Košice, s. 111—140.

[9] DUŠEK, S., 1979: Veľkomoravské pohrebisko v Smoleniciach. Slovenská archeológia, 27, s. 365—373.

[10] EISNER, J., 1933: Slovensko v pravěku. Bratislava.

[11] FEHÉR, G., 1957: Beiträge zum Problem des ungarisch-slawischen Zusammenlebens. Acta archaeol. Sci. hung., 8, s. 267—318.

[12] FEHÉR, G.—ÉRY, K.—KRALOVÁNSZKY, A., 1962: A közép-Duna-medence magyar honfoglalás-és kora Arpád kori sirleletei. Leletkataszter. Budapest.

[13] FROLEC, V., 1984: Prostá krása. Praha.

[14] GIESLER, J., 1981: Untersuchungen zur Chronologie der Bjelo-Brdo-kultur. Praehistorische Zeitschrift 56, s. 3—167.

[15] GYÖRFFY, Gy., 1960: Einwohnerzahl und Bevölkerung in Ungarn bis zum Anfangs des XIV. Jahrhunderts. Stud. historica Acad. Sci. hung. Budapest.

[16] HAMPEL, J., 1905: Altertümer des Frühenmittelalters in Ungarn. 1. Braunschweig.

[17] HANULIAK, M., 1979: Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11.—14. storočí. Slovenská archeológia 27, s. 167—183.

[18] HANULIAK, M., 1988: Pohrebisko z 10. storočia v Bučanoch. In: Vlastivedný spravodajca okresu Trnava. Hlohovec, s. 25—39.

[19] HANULIAK, M., 1989: Sledované aspekty etnicity v archeologickom materiáli na podklade pohrebísk z Malých Kosíh a Bučian. In: Archaeologia historica 14. Brno, s. 379—395.

[20] HANULIAK, M., 1990: Aussagefähigkeiten archäologischer Quellen aus Flächgräberfeldern des 9. —12. Jahrhunderts. Slovenská archeológia 38, s. 147—191.

[21] HANULIAK, M., 1992a: Zhodnotenie archeologického materiálu z nekropol 11.—16. storočia zo Somotoru. In: Historica Carpatica. Košice, v tlači.

[22] HANULIAK, M., 1992b: Gräberfelder der slawischen Populationen im 10. Jahrhundert in Gebiet der Westslowakei. Slovenská archeológia 40, s. 243—308.

[23] HANULIAK, M., 1992c: Rozdiely v stavebnej podobe objektov na sídlisku 9.—12. storočia v Chľabe a ich význam. In: Archaeologia historica 17. Brno, s. 337—346.

[24] HANULIAK, M., 1992d: Pohrebisko z 11. storočia v Bodzi-Holiaroch. In: Študijné zvesti AÚ SAV 28. Nitra, s. 293—316.

[25] HANULIAK, M.—KOLNÍK, T., 1994: Pohrebisko z 10.—11. storočia v Milanovciach. Študijné zvesti AÚ SAV 30. Nitra, v tlači.

[26] HANULIAK, M.—KUZMA, L.—ŠALKOVSKÝ, P., 1993: Mužla-Čenkov. Osídlenie 9.—12. storočia. Nitra, v tlači.

[27] CHROPOVSKÝ, B.—RUTTKAY, A., 1988: Archäologische Erforschung und Genese des slowakischen Ethnikums. In: Stud. historica slovaca 16. Bratislava, s. 15—64.

[28] KISS, A., 1985: Studien zur Archäologie der Ungarn im 10. und 11. Jahrhundert. In: Bayern und ihre Nachbarn. II. Wien, s. 217—379.

[29] KNIEZSA, I., 1938: Magyarország népei a XI. sz-ban. Szent István Emlékkönyv. II. Budapest.

[30] KUČERA, M., 1985: Veľká Morava a slovenské dejiny. In: J. Poulík—B. Chropovský a kol., Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha—Bratislava, s. 245—271.

[31] LIPTÁKOVÁ, Z., 1963: Slovenské pohrebisko z X.—XI. storočia v Úranoch nad Žitavou. Slovenská archeologia 11, s. 223—236.

[32] MARSINA, R., 1984: Osídlenie Slovenska po páde Veľkej Moravy. In: Historické štúdie 26/2. Bratislava, s. 39—57.

[33] MARSINA, R., 1988: Über die Besiedlung der Slowakei vom 11. bis in die Hälfte des 13. Jahrhunderts. In: Studia historica slovaca 16. Bratislava, s. 173—220.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1980: Slovanská pohřebiště z 2. poloviny 10. až 13. století na Moravě. In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeológie — Sofia. Nitra, s. 94—99.

[35] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988: Morava v 10. století ve svetle archeologických nálezů. Památky archeologické 77, s. 18—80.

[36] MIROŠŠAYOVÁ, E., 1982: Slovanské radové pohrebisko v Rade, okr. Trebišov. Archeologické rozhledy 34, s. 36—42.

[37] NEVIZÁNSKY, G., 1973: K problematike staromaďarských pamiatok na Slovensku. (Diplomová práca.) Bratislava.

[38] NEVIZÁNSKY, G., 1979: Pohrebisko z konca 9. a 10. storočia v Bešeňove. Slovenská archeologia 27, s. 375—400.

[39] PÁSTOR, J., 1962: Jazdecké hroby v Čiernej nad Tisou. Archeologické rozhledy 4, s. 485—487.

[40] PÁSTOR, J., 1955: Východné Slovensko na úsvite dejin. In: Vlastivedný sborník 1. Košice, s. 122—143.

[41] PRAMENE K DEJINÁM OSÍDLENIA, 1989: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. I. Nitra.

[42] PRAŽÁK, K., 1988: Legendy a kroniky koruny uherské. Praha.

[43] REJHOLCOVÁ, M., 1974: Pohrebisko z 10.—12. storočia v Nových Zámkoch. Slovenská archeologia 22, s. 435—460.

[44] REJHOLCOVÁ, M., 1980: Nové prínosy k poznaniu materiálnej kultúry v 10.—11. storočí na území Slovenska. In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeologie — Sofia. Nitra, s. 123—129.

[45] REJHOLCOVÁ, M., 1982: K problematike severnej hranice tzv. belobrdských pohrebísk. Slovenská archeológia 30, s. 199—207.

[46] RUTTKAY, A., 1984: Najnovšie poznatky archeologického bádania k poznaniu dejín územia Slovenska v 9.—11. storočí. In: Historické štúdie 27/2. Bratislava, s. 83—90.

[47] RUTTKAY, A., 1985: Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10. —13. storočí. In: J. Poulík—B. Chropovský a kol., Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha—Bratislava.

[48] SZÖKE, B., 1959: A bjelobrdoi kultúráról. Archeológiai értesito 86, s. 32—63.

[49] SZÖKE, B., 1962: A honfoglaló—és kora Árpádkori magyarság régeszeti emlékei. Régeszeti tanulmányok. I. Budapest.

[50] ŠIKULOVÁ, V., 1959: Moravské pohřebiště z mladší doby hradištní. In: Pravěk východní Moravy. I. Gottwaldov, s. 88—162.

[51] TOČÍK, A., 1968: Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakei. Bratislava.

[52] TOČÍK, A., 1971: Flachgräberfelder aus dem IX. und X. Jahrhundert in der Südwestslowakei. Slovenská archeologia 19, s. 135—276.

[53] TOČÍK, A., 1973: Zur Frage der slawisch-ungarischen Kontakte der mittleren Donau im 10. und 11. Jahrhundert. In: Internationaler Kongres für slawische Archäologie II. Berlin, s. 351—356.

[54] TOČÍK, A., 1979: K otázke etnicity pohrebísk z 10. stor. na Slovensku. In: Aktuálne otázky výskumu slovanských populácií na území Československa v 6.—13. storočí. Nitra, s. 68—84.

[55] TOČÍK, A., 1987: Nachgrossmährische Gräberfelder des 10. und 11. Jh. in der Südwestslowakei. In: Študijné zvesti AÚ SAV 23. Nitra, s. 177—239.

[56] TOČÍK, A., 1992: Materiály k dejinám južného Slovenska v 7.—14. storočí. In: Študijné zvesti AÚ SAV. 28. Nitra, s. 5—248.

[57] VÁŇA, Z., 1954: Maďaři a Slované ve světle archeologických nálezů X.—XII. století. Slovenská archeologia 2, s. 51—93.

[58] VARSIK, B., 1977: Osídlenie Košickej kotliny. III. Bratislava.

[59] ZÁBOJNÍK, J., 1985: Výskum včasnostredovekého pohrebiska v Cíferi-Páci. Študijné zvesti AÚ SAV 21. Nitra, s. 205—216.

[60] ŻUDEL, J., 1984: Stolice na Slovensku. Bratislava.