Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě

Název: Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě
Variantní název:
  • Wohnobjekte im Lichte der archäologischen Grabungen in den frühmittelalterlichen ländlichen Siedlungen in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 349-365
Rozsah
349-365
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BELCREDI, L., 1988: Nález zemnice 13. století ve Šlapanicích u Brna. VVM XL, 1988, 80—84.

[2] BERESFORD, M.—HURST, J. G., 1971: Deserted Medieval Villages. Londýn.

[3] DONAT, P., 1980: Haus, Hof, und Dorf in Mitteleuropa vom 7.—12. Jahrhundert. Berlin.

[4] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav-Pohansko. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[5] DOSTÁL, B., 1982: K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně, roč. X, 2, Praha.

[6] DOSTÁL, B., 1985: Břeclav-Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Brno.

[7] DOSTÁL, B., 1987: Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě v době slovanské (6.—10. století). XVI. Mikulovské sympozium, 13—32.

[8] DOSTÁL, B., 1987a: Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR, AH 12, 9—32.

[9] FEHRING, G. P., 1973: Zur archäologischen Erforschung mittelalterischer Dorfsiedlungen in Südwestdeutschland. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 21, 1973, 1—35.

[10] GOŠ, V., 1984: Sídlištní objekty slovanské osady v Mohelnici. Časopis Slezského muzea, Série B, 33, 1984, 221—252.

[11] GOŠ, V.—KAPL, V., 1986: Slovanská osada u Palonína. AR 38, 1986, 176—204.

[12] GOŠ, V.—NOVÁK, J.—KAREL, J., 1985: Počátky osídlení Rýmařova. PA LXXVI, 1985, 184—227.

[13] HRUBÝ, V., 1961: Příspěvek k poznání velkomoravského obydlí. PA LII, 1961, 488—497.

[14] HRUBÝ, V., 1965: Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha.

[15] JELÍNKOVÁ, D., 1980: Obytné objekty s keramiko u pražského typu z Mušova. AR XXXII, 1980, 413—434.

[16] KLANICA, Z., 1977: První sezóna výzkumu sídliště v trati Zbrod u Mutěnic. PV 1975, 52—53, tab. 19—20.

[17] KLANICA, Z., 1986: Počátky osídlení našich zemí. Praha 1986.

[18] KLÍMA, B., 1985: Hradištní osada u Dolních Věstonic, okr. Břeclav. AR XXXVII, 27—48.

[19] KUDRNÁČ, J., 1966: Die eingetieften slawischen Wohnstätten. VPS IV. 1966. 197—221.

[20] MAREŠOVÁ, K., 1985: Uherské Hradiště-Sady. Staroslovanské sídliště v Dolních Kotvicích. Uherské Hradiště 1985.

[21] MICHNA, P., 1988: K poznání zahloubených obydlí doby velké kolonizace. Rodná země. Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, a k 60. nározeninám PhDr. Vladimíra Někudy, 222—284, Brno.

[22] NEKUDA, R., 1990: Třicet let archeologického výzkumu ve Mstěnicích. ČMM, Vědy společenské. LXXV, 1990, 73—98.

[23] NEKUDA, V., 1973: Raně středověké typy obytných objektů ve Mstěnicích. ČMM, Vědy společenské. LVIII, 1973, 77—96.

[24] NEKUDA, V., 1975: Proffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno 1975.

[25] NIEDERLE, L., 1913: Život starých Slovanů. Základy kulturních starožitností slovanských. Díl I/2. Praha 1913.

[26] PITTEROVÁ, A., 1961: Pokus o hodnocení slovanského domu, PA 52, 1961, 484—487.

[27] PROCHÁZKA, R.—ŠTROF, A., 1983: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory. VVM XXXV, 1983. 46—58.

[28] SKRUŽNÝ, L., 1963: Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otopných zařízení na území ČSSR. PA 54, 234—265.

[29] SNÁŠIL, R., 1973: Záblacany, okr. Uherské Hradiště. ZSV 1, 89—115. Uherské Hradiště 1973.

[30] UNGER, J., 1981: Hradištní a středověká osada u Šakvic. AR XXXIII, 1981, 55—87.