Královské hrady a královská města v Čechách 13. století

Název: Královské hrady a královská města v Čechách 13. století
Variantní název:
  • Königliche Burgen und königliche Städte in Böhmen im 13. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 331-[337]
Rozsah
331-[337]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDERLE, J., 1993: Petrovické hrady - Die Petrovitzer Burgen. CB 3, 111-116.

[2] DURDÍK, T., 1982: Počátky a geneze hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu - Anfänge und Genesis von Burgen des 13. Jahrhunderts in den Wäldern des Jagdgebietes der Přemysliden. Muzeum a Současnost 5, 73-130.

[3] DURDÍK, T., 1991a: Stavební podoba jižního nároží hradu Lichnice v souvislosti s jeho počátky - Baugestalt der Südecke der Burg Lichnice im Zusammenhang mit ihren Anfängen. CB 2, 53-64.

[4] DURDÍK, T., 1991b: Hrady v přemyslovském loveckém hvozdu ve světle archeologického výzkumu. Praha.

[5] DURDÍK, T., 1992a: Středověký vývoj hradu - Die Entwicklung der Neuhauser Burg in Mittelalter//. In: Jindřichův Hradec 1293/1993. České Budějovice, 69-83.

[6] DURDÍK, T., 1992b: Castles in bohemian towns in the 13th century. Medieval Europe 1992. Urbanism. Pre-printed Papers. Volume I. York, 89-93.

[7] DURDÍK, T., 1992c: The system of royal castles in Bohemia. IBI Bulletin 47, 105-106.

[8] DURDÍK, T., 1993: Královský hrad v Písku. Písek.

[9] DURDÍK, T., 1994: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Praha; Wien-Köln-Weimar.

[10] DURDIK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[11] DURDÍK, T., v tisku a: Hrady na Písecku. Písek.

[12] DURDÍK, T., v tisku b: System der königlichen Burgen in Böhmen. Chateau Gaillard XVII.

[13] DURDÍK, T.-BOLINA, P., v tisku: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.

[14] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1994: Vývoj panských sídel na horním území Novozámeckého panství (3. část) - Entwicklung der Herrensitze im Oberen Gebiet der Domäne Nový Zámek (3. Teil). CB 4, 27-62.

[15] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku. Praha.

[16] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 1. a 2. vydání. Praha.

[17] PROCHÁZKA, Z., 1991: Postavení hradu na Velkém Kouřímu ve vývoji českého hradního stavitelství - Position der Burg auf dem Großem Kouřím in der Entwicklung des böhmischen Burgenbaus. CB 2, 67-78.

[18] RAZÍM, V., 1988: Kolín, Čáslav, Nymburk - městská opevnění posledních Přemyslovců v Čechách. Umění 36, 309-339.

[19] SEDLÁČEK, A., 1882-1927: Hrady, zámky a tvrze Království českého 1-15. Praha.

[20] ULIČNÝ, P., 1994: K urbanistickému a stavebnímu vývoji Jaroměře v raném a vrcholném středověku - Zur urbanistischen und baulichen Entwicklung von Jaroměř im Früh- und Spätmittelalter. ZPP IV, 42-49.

[21] VANČURA, J., 1927, 1936: Dějiny někdejšího královského města Klatov I, II. Klatovy.