Vývoj trojdílného rolnického domu v období vrcholného a pozdního středověku na Moravě ve světle archeologických výzkumů

Název: Vývoj trojdílného rolnického domu v období vrcholného a pozdního středověku na Moravě ve světle archeologických výzkumů
Variantní název:
  • Zur Problematik des dreiteiligen Bauernhauses in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 401-416
Rozsah
401-416
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BELCREDI, L., 1983: Zaniklé středověké osady na Drahanské vrchovině ve světle archeologických nálezů, VVM 35, 39—45.

[2] BELCREDI, L., 1986: Přínos archeologie k poznání stavební podoby středověkého venkovského domu. (Výsledky výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec), AH 11, 423-440.

[3] BELCREDI, L., 1987: Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě, AH 12, 157-169.

[4] BORKOVSKÝ, I., 1954: Obytné stavby v nových archeologických objevech, ČL, 41, 59-71.

[5] DOSTÁL, B., 1987: Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR, AH 12, 9-23.

[6] FROLEC, V., 1975: K otázce vztahů mezi archeologickými a etnografickými doklady vesnických obydlí. AR 27, 342-345.

[7] FROLEC, V., 1982: K interpretaci geneze trojdílného komorového domu. Ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě. AH 7, 1982, 67-77.

[8] FROLEC, V., 1987: Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem. AH 12, 1982, 47-83.

[9] FROLEC, V., 1988: Kontinuita a diskontinuita vesnické stavební kultury na západní Moravě. Rodná země, 449-473.

[10] GOŠ, V.-NOVÁK, J.-KAREL, J., 1985: Počátky osídlení Rýmařova. PA LXXVI, 1985, 184-227.

[11] KYNCL, J., 1975: Rozbor nálezů uhlíků. V. Nekuda, Pfaffenschlag, 199-209.

[12] MENCL, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[13] MICHNA, P., 1988: K poznání zahloubených obydlí doby velké kolonizace. Rodná země, 224-284.

[14] MOSŹYNSKI, K., 1929: Kultura ludowa Slowian I, Krakow.

[15] NEKUDA, V., 1972: Středověká ves Mstěnice, VVM 24, 12-47.

[16] NEKUDA, V., 1973: Raněstředověké typy sídlištních objektů ve Mstěnicích, ČMM LVIII, Vědy společenské, 77-96.

[17] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic, Brno.

[18] NEKUDA, V., 1976: Zaniklá středověká osada Bystřec, okr. Blansko, ČMM LXI, Vědy společenské, 39-63.

[19] NEKUDA, V., 1976a: Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě, AH 1, 33-48.

[20] NEKUDA, V., 1978: K vývoji zemědělských sídlišť v 10.-13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných, AH 3, 171-182.

[21] NEKUDA, V., 1981: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice 1960-1980, VVM 33, 129-146.

[22] NEKUDA, V., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad, AH 7, 33-66.

[23] NEKUDA, V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě, AH 9, 21-37.

[24] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves. Hrádek, tvrz, dvůr, předsunutá opevnění. Brno.

[25] NEKUDA, V., 1987: Základní otázky historicko archeologického, studia vesnického sídla, domu a dvora, AH 12, 33-46.

[26] NEKUDA, V., 1990: Vybavení a provoz venkovské domácnosti ve středověku, AH 15, 7-17.

[27] NEKUDA, V., 1991: Současný stav středověké archeologie na Moravě, AH 16, 9-25.

[28] NEKUDA, V., 1992: Přínos archeologického výzkumu zemědělských sídlišť pro hospodářské a sociální dějiny středověku, AH 17, 21-31.

[29] NEKUDA, R., 1986: Hmotná kultura zemědělské usedlosti VIII ve Mstěnicích, ČMM LXXI, Vědy společenské, 131-155.

[30] NEKUDA, R., 1990: Třicet let archeologického výzkumu ve Mstěnicích, ČMM LXXV, Vědy společenské, 73-98.

[31] NEKUDA, R., 1991: Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin, AH 16, 45-53.

[32] NEKUDA, R., 1992: Podzemní chodby ve Mstěnicích, AH 17, 369-379.

[33] NEKUDA, R., 1993: Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie, AH 18, 151-157.

[34] NEKUDA, R., 1994: Obytné objekty ve světle archeologických výzkumů raně středověkých sídlišť na Moravě, AH 19, 349-365.

[35] NIEDERLE, L., 1913: Život starých Slovanů. Základy kulturních starožitností slovanských. Díl I/2. Praha 1913.

[36] PITTEROVÁ, A., 1965: Vývoj základních půdorysných typů hradištního domu na území ČSSR ve světle archeologických pramenů. ČL 55, 1965, 275-295.

[37] PRAŽÁK, V., 1958: K problematice základních půdorysných typů lidových staveb v Československu. ČE 6, 219-236, 331-360.

[38] PROCHÁZKA, R.-ŠTROF, A., 1983: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory. VVM XXXV, 1983, 46-58.

[39] SMETÁNKA, Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

[40] SMETÁNKA, Z., 1989: K problematice trojdílného domu v Čechách, AH 14, 319-324.

[41] SMETÁNKA, Z., 1993: K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku, Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, PA - Supplementum 2, 117-138.

[42] ŠAUROVÁ, D., 1977: Vilémov - zaniklá středověká ves na úpatí Drahanské vrchoviny. Středověká archeologie a studium počátků měst, 264-271.

[43] ŠAUROVÁ, D., 1973: Typické domové půdorysy v zaniklé vsi Konůvky na Slavkovsku, AR 25, 83-86.

[44] ŠAUROVÁ, D., 1967: Zaniklá středověká osada Konůvky na Slavkovsku, VVM XIX, 1967, 163-174.

[45] ŠTELCL, J.-MALINA, J., 1975: Kamenné suroviny Pfaffenschlagu. V. Nekuda, 1975, 223-237.