[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1996
Ročník: 21
Číslo: [1]
Rok vydání
1996
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Title Document
Výsledky stavebno-historického výskumu kaštieľa v Partizánskom, časť Šimonovany | –359
Bóna, Martin
PDF
Hrady pražského biskupství (arcibiskupství) | 291–306
Durdík, Tomáš; Bolina, Pavel
PDF
Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti | 307–314
Chotěbor, Petr
PDF
Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě 1 | 315–328
Hrdlička, Ladislav; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Sídlo pánov zo Šimonovian v stredověku : (Výsledky archeologického výskumu) | 329–[348]
Ruttkay, Alexander
PDF
Starý zámok v Banskej Štiavnici - výsledky archeologických výskumov | 361–369
Labuda, Jozef
PDF
A. Sakrální stavby, jejich výzkum a problematika - Sakralbauten ihre Forschung und die Problematik
Title Document
Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové | 7–[15]
Hrubý, Vladimír; Sigl, Jiří
PDF
Pražské kostely sv. Michala a sv. Haštala na Starém Městě ve světle nových archeologických výzkumů | 17–29
Huml, Václav
PDF
Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském | 31–[41]
Dragoun, Zdeněk
PDF
Pardubické kostely jako svědectví o vývoji města | 43–56
Ježek, Martin
PDF
Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů | 57–[80]
Kamenická, Eva
PDF
Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni | 81–[85]
Anderle, Jan
PDF
Zjištění sakrálního areálu v Pardubičkách | 87–[91]
Čurda, Tomáš
PDF
Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady | 93–[102]
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Westwerk kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici | 103–[108]
Noll, Jindřich; Varhaník, Jiří
PDF
Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů | 111–119
Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk
PDF
Prostředí feudálního sídla a církve v jihočeské vesnici - Dobrš (okres Strakonice) | 121–[129]
Kašička, František
PDF
Baptisterium a architektura českého středověku | 131–137
Kubková, Jana
PDF
"Monoxylová" skříňová nika v sakristii kostela v Mýtě u Rokycan | 139–141
Škabrada, Jiří
PDF
Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku | 143–150
Škabrada, Jiří; Ebel, Martin
PDF
Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst | 151–167
Razím, Vladislav
PDF
Církevní a laická společnost v Olomouci v některých projevech středověké hmotné kultury | 169–181
Bláha, Josef
PDF
K problematice duchovní správy na panstvích Drahanské vrchoviny ve středověku | 183–191
Doležel, Jiří
PDF
Vzájomné vazby středověkých kláštorov vo východnej časti Karpat (polsko-slovensko-ukrajinské) | 193–[217]
Slivka, Michal
PDF
Vzťah príslušníkov dominikánskej rehole k obyvateľom Banskej Štiavnice | 219–232
Hanuliak, Milan
PDF
Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia | 233–[240]
Smoláková, Mária; Oriško, Štefan
PDF
Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady Sv. Vavrinca v Bratislave | 241–251
Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav
PDF
Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce | 253–258
Bóna, Martin; Katkin, Slavomír; Kollárová, Renáta
PDF
Opevněný kostel : Reflexe spojení laického a církevního světa na příkladu Sedmihradska | 259–279
Plaček, Miroslav
PDF
Idensen: k úvahám nad západní tribunou románského kostela | 281–287
Radová-Štiková, Milada
PDF
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Nové poznatky o středověkém vývoji města Uherského Brodu | 373–384
Kohoutek, Jiří
PDF
Märkte und Städtegründungen der Reichsabteien Corvey und Helmarshausen-Benediktinisches Mönchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt | 385–412
Stephan, Hans-Georg
PDF
Zvířecí kosti z nádvoří Staré radnice v Brně | 413–419
Loskotová, Irena; Páral, Václav; Riedlová, Michaela
PDF
Požiarom zaniknutý zrubový objekt z 15. storočia v Banskej Bystrici | 421–426
Mácelová, Marta
PDF
D. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen und Straßen
Title Document
Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě | 429–[442]
Bálek, Miroslav; Unger, Josef
PDF
Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku | 443–449
Hanuliak, Václav
PDF
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích | 453–[463]
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích | 465–[482]
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu | 483–492
Boháčová, Ivana
PDF
Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze | 493–498
Richterová, Julie
PDF
Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie | 499–503
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
Mince nájdené v stredovekých cirkevných komunitách na Slovensku | 505–508
Hunka, Ján
PDF
Kámen středověkých staveb na Moravě | 509–512
Dvořák, Jaroslav
PDF
F. Archeologie a památková péče - Archäologie und Denkmalpflege
Title Document
K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče | 515–520
Varhaník, Jiří
PDF
Title Document
PhDr. Vladimír Scheufler, CSc, zemřel (17. IV. 1922-9. X. 1995) | 521–522
Skružný, Ludvík
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Brachmann, Hansjürgen. Burg - Burgstadt - Stadt. Zur Genese mittelaterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa] | 523–524
Unger, Josef
PDF
[Gilchrist, Roberta. Contemplation and Action. The Other Monasticism] | 524–526
Jesenský, Vít
PDF
[Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie. Band 12] | 526–527
Nekuda, Vladimír
PDF
[Mittelalterarchäologie in Zentraleuropa. Zum Wandel der Aufgaben und Zielsetzungen. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 9] | 527–528
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 529–530
PDF