Ověření výpovědních možností strusek z Jihlavska a Havlíčkobrodska

Název: Ověření výpovědních možností strusek z Jihlavska a Havlíčkobrodska
Variantní název:
  • Beglaubigung der Aussagemöglichkeiten der Schlacken aus Iglauland und aus der Gegend bei Havlíčkův Brod (dt.: Deutsch-Brod)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 67-87
Rozsah
67-87
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AGRICOLA, J., 1976: Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví (přel. Ježek, B.- Hummel, J.) Praha, reprint.

[2] BERNARD, J. H. et. al., 1981: Mineralogie Československa. Praha.

[3] CDB V/2 = Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, V/2 (ed. Šebánek, J.-Dušková, S.). Praha 1981.

[4] CIGÁNEK, S.-KECLÍK, I., 1976: Středověké dolování stříbra v okolí Havlíčkova Brodu se zaměřením na oblast Stříbrné Hory. Utín a Přibyslav, Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje - přír., 8, 1976, 23-48.

[5] ČAPEK, J.-ŠEDÝ, J., 1969: O hradu Ronovci. Dolní Krupá.

[6] ČAPEK, J.-KUBERA, K.-KUBERA, J., 1983: 700 let Krupé, in: 700 let Krupé 1283-1983 / 30 let JZD a nového života na vesnici 1953-1983. Horní Krupá, 8-47.

[7] DURDÍK, T., 1975: Břevnice, o. Havlíčkův Brod. Výzkumy v Čechách 1971, 14.

[8] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[9] HUSA, V.-PETRÁŇ, J.-ŠUBRTOVÁ, A., 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha.

[10] KOŘAN, J., 1955: Přehledné dějiny československého hornictví. Praha.

[11] KURKA, J., 1914: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská. (Místopis církevní do r. 1421.) Praha.

[12] KUTÍLEK, K., 1884: Stříbrné doly v Českém Schützendorfě, Vesmír. XIII (1884), 269-271.

[13] MACEK, L., 1994: Příspěvek k nejstarším dějinám města Přibyslav, in: Přibyslav. Sborník příspěvků k dějinám města vydaný u příležitosti 570 let úmrtí Jana Žižky. Přibyslav, 6-24.

[14] MALÝ, K., 1998: Současný slav lokalit starého dolování v okolí Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu, Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, sv. XI, 1998, 45-58.

[15] MALÝ, K., 1999: Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních, sv. XIV, 1999, 49-61.

[16] MERTA, J., 1984: Výzkum tavicí pece v údolí Stříbrnice (kat. úz. Lesní Hluboké, okr. Brno-venkov), Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, 3, 1984, 108-109.

[17] NĚMEC, F., 1955: Klíč k určování minerálů v technických hmotách. Praha.

[18] NOVÁČEK, K., 1994: Hornická sídliště - příspěvek ke studiu středověkého neagrárního osídlení, Památky archeologické - Supplementum 2 (Mediaevalia archaelogica Bohemica 1993), 158-170.

[19] PAULIŠ, P., 1998: Minerály kutnohorského rudního revíru, Kuttna. Kutná Hora.

[20] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich původní význam a změny, I. Praha.

[21] PŮŽA, F., 1914: Kronika přibyslavská. Přibyslav 1914.

[22] ROUS, P., 1995: Nález středověké keramiky u osady Ovčín u Havlíčkova Brodu, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové, 21, 1995, 124-134.

[23] ROUS, P., 1996: Středověké sídliště na k. ú. Termesivy, o. Havlíčkův Brod, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové, 22, 1996, 78-85.

[24] ROUS, P., 1998: Středověké hornické sídliště neznámého jména u Havlíčkova Brodu na k. ú. Termesivy, in: Stříbrná Jihlava 1998. Jihlava, 102-115.

[25] ROUS, P.-MÁLEK, O. (v tisku): Zaniklá středověká vesnice Jenče u Přibyslavi, Vlastivědný sborník Vysočiny.

[26] ROUS, P.-OBST, P., 1998: Zaniklé středověké osídlení v okolí Štoků, in: Češi a Němci na Vysočině. Havlíčkův Brod, 7-22.

[27] SEDLÁČEK, A. 1900: Hrady, zámky a tvrze království českého, 12. Praha .

[28] STRÁNSKÝ, K.-USTOHAL, V.-BUCHAL, A., 1999: Sonda do historie Nesměřských hamrů, Archeologia technica 11, 1999, 43-47.

[29] SVOBODA, J. F., 1937: Vlastivěda moravská, II. Místopis. Žďárský okres. Brno.

[30] ŠEDÝ, J., 1971: Dolní Krupá. Ze zašlých časů k současnosti. Dolní Krupá.

[31] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích českých. České dějiny, I/V. Praha

[32] ŠTĚPÁN, V., 1997: Světoběžník, Havlíčkobrodsko č. 13, 1997, 5-49

[33] URBAN, J., 1992: Lichtenburkově (jejich postavení v českých dějinách doby předhusitské), Heraldika a genealogie, XXV, 1992, č. 3-4, 185-304.

[34] VILÍMEK, L., 1996: Obraz dolování v pomístních názvech na území západně od Jihlavy, in: Stříbrná Jihlava 1995, 56-77.

[35] VILÍMEK, L., 1998: Pomístní názvy v místech starých důlních děl v okolí Jihlavy, in: Češi a Němci na Vysočině. Havlíčkův Brod, 277-282.