Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna

Název: Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna
Variantní název:
  • Brotbacköfen in der Vorlokations- und Lokationsstadt Brno (Brünn)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 207-219
Rozsah
207-219
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BELCREDI, L., 1997: Zaniklá ves Bystřec - usedlost číslo X, in. Z pravěku do středověku, Sborník k 70. narozeninám V. Nekudy, Brno, 108-122.

[2] BLÁHA, J., 1999: Archeologické poznatky ke stavební konstrukci nejstarších měšťanských domů v Olomouci, Archaeologia hislorica 24, 189-213.

[3] CDB: Friedrich, G., Kristen, Z., Šebánek, J., Dušková, S., Vašků, V. (ed.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I ss. Pragae 1904 ss.

[4] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1985: Stredoveké pece na pečenie chleba ve Veľkom Grobe (okr. Galanta), Archaeologia historica 10, 209-220.

[5] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku, Bratislava.

[6] HRUBÝ, V., 1965: Staré Město - Velkomoravský Veligrad, Praha.

[7] KRAJÍC, R.-SKRUŽNÝ, L., 1988: Výzkum středověké pekárny v Soběslavi, okr. Tábor, Archaeologia historica 13, 117 - 131.

[8] KÜHNL, H., 1996: Die städtische Gemeinschaft - Probleme und Lösungen, in: Alllag im Spätmillclallci, yyd. II. Kühnel, Graz-Wien-Köln, 49-91.

[9] LESÁK, B., 2000: Stredoveké pece na Uršulínskej ulici v Bratislave, Zborník Slovenského Národného múzea XCIV, Archcológia 137-148.

[10] LOSKOTOVÁ, I., 1993: Než vznikla Stará radnice, Forum brunense 1993, 207-215.

[11] MERTA, D., 1999a: Brno (okr. Brno-město), Rašínova ul. č. 4, pare. č. 185, Přehled výzkumů 40, 1997- 1998, 301-306.

[12] MERTA, D., 1999b: Brno (okr. Brno-město), Slaiobrnčnská ul. č. 2-4, 6, 8, pare. č. 448, 452, 453. Přehled výzkumů 40. 1997-1998, 306-309.

[13] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky - zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese, Brno. Studie Archeologického ústavu AVČR v Brně XVII/1, Brno.

[14] MICHNA, P., 1970: Vzájemný vztah pecí chlebových a vyhřívacích na staroslovanských a raně středověkých sídlištích. Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů oblastních a městských muzeí se zvláštním zřetelem k problematice historické archeologie na Moravě konané v Mikulově 11.-12. března 1970. příloha Vlastivědného věstníku moravského 22, č. 3, 68-81.

[15] NEKUDA, R.-NEKUDA, V., 1997: Mstěnice, Zaniklá středověká ves 2, Brno.

[16] POLÁČEK, L., 1990: Újezd u Tišnova - "Hrádek". Vybavení a provoz drobného feudálního sídla, Archeologia historica 15, 223-233.

[17] PROCHÁZKA, R., 1983: Zemědělské zázemí a potravinářská řemesla v Uherském Hradišti ve 13. a 14. stolelí. Archaeologia historica 8, 109-118.

[18] PROCHÁZKA, R., 1989: Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna, Archaeologia historica 14, 131-140.

[19] PROCHÁZKA, R., 1999a: Brno (okr. Brno) - Josefská č. 8, Přehled výzkumů 39, 1995-1996, 378, 379.

[20] PROCHÁZKA, R., 1999b: Archeologické výzkumy mendikantských klášterů v Brně, Pravěk - nová řada 8/1998, 277-296.

[21] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města, Medievalia archaeologica bohemica 2, 7-158.

[22] PROCHÁZKA, R.-HIMMELOVÁ, Z., 1995: Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně, Archaeologia historica 20, 233-245.

[23] PROCHÁZKA, R.-LOSKOTOVÁ, I., 1999: K topografii interpretaci předlokačního osídlení Brna, Archaeologia hislorica 25, 169-188.

[24] RUTTKAY, M., 1990: Pece na rannostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska, Archaeologia historica 15, 337-348.

[25] SKRUŽNÝ, L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně, Archaeologia historica 5, 221-242.

[26] SNÁŠIL, R., 1973: Záblacany (okres Uherské Hradiště), zaniklé středověké vesnice v ČSSR I, 89-116.

[27] SULITKOVÁ, L., 1984: Řemesla v Brně ve středověku, Časopis Matice moravské 103, 64-83.

[28] ŠVÁBENSKÝ, M., 1994: K hospodářským dějinám Brna v období 1243-1411, Brno v minulosti a dnes 12, 177-253.