Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily

Název: Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily
Variantní název:
  • Neue Erkenntnisse von den ältesten Textilien aus dem Relikviengrab der Heiligen Ludmila
Přispěvatel
Otavská, Vendulka (jiná role)
Sliwka, Angelika (jiná role)
Beneš, Jaromír (jiná role)
Kopecká, Ivana (jiná role)
Mazura, Ivan (jiná role)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 447-486
Rozsah
447-486
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Průzkum textilně technologický Vendulka Otavská a Angelika Sliwka -- Průzkum archeobotanický a archeozoologický Jaromír Beneš a kol., I. Kopecká -- Průzkum DNA Ivan Mazura
Reference
[1] CDB - Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, I., Praha 1904.

[2] FRB - Fontes rerum bohemicarum, I., II., ed. J. Emler, II., Pragae 1873, 1874.

[3] Chaloupecký, V. - Prameny X. století. Legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile, in: Svatováclavský sborník II/2, Praha 1939.

[4] Ludvíkovský, J. - Kristiánova legenda, Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. K vydání připravil, přeložil a poznámkami opatřil Jaroslav Ludvíkovský, Praha 1978.

[5] MGH, SrG, Nova series - Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptorum rerum Germanicarum, Nova series, t. II., herausgegeben von B. Bretholz, München 1980.

[6] MGH, SrG, Nova series - Die Chronik des Bischofs Thielmar von Merseburg und ihre Korvier Überarbcilung, Monumenta Germaniae historica, Scriptorum rerum Germanicarum, Nova series, t. IX., herausgegeben von R. H. Holtzmann, Berlin 1935.

[7] MMFH - Magnae Moraviae fontes historici III., red. L. Havlík-D. Bartoňková, Brno 1969.

[8] Rogov, A. I.-Bláhová, M.-Konzal, V.: Staroslověnské legendy českého původu. Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských vztahů, Praha 1976.

[9] Theofil Prezbiter-Teofil Prezbiter: Diversarum Artium Schedula, Sredniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmanitých, vyd. Tyniec, Wydawnictwo benedyktynów, Krakow 1998.

[10] BAŽANTOVÁ, N., 1983: Textilní fragmenty z hrobky kněžny Ludmily, in: Památky a příroda 8. 513-519.

[11] BAŽANTOVÁ, N., 1987: Textilie z hrobu kněžny Ludmily. Katalog výstavy, Národní muzeum v Praze, Lobkovický palác. Praha.

[12] BAŽANTOVÁ, N., 1990: The Tunic from Reliquary of Saint Ludmila, in: Textile History 21/1. 3.-12.

[13] BAŽANTOVÁ, N., 1992: Relikviář sv. Maura, I., II., in: Zprávy památkové péče 5, 6. 1-7, 1-9.

[14] BAŽANTOVÁ, N., 1996: Romanesque and early Gothic silk textiles from Czech sources, in: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300. Praha. 93-102.

[15] BAŽANTOVÁ, N., 1998: Svědectví textilií z relikviářového hrobu sv. Ludmily, in: Listy filologické 121, číslo 3.-4. 220-254.

[16] BENEŠ, J.-BEZDĚK, A.-JANKOVSKÁ, V.-KOČÁR, P.-NOVOTNÝ, D., 2000: Analýza archeobotanického a archeozoologického materiálu z hrobu kněžny Ludmily. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu.

[17] BORKOVSKÝ, J., 1960: Piscina ve tvaru kříže ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě, in: Archeologické rozhledy XII. 680-691, 697-700.

[18] BORKOVSKÝ, J., 1961: Hrobka Boleslava II. v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě (Předběžná zpráva), in: Památky archeologické LII. 532-542.

[19] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Praha.

[20] BRAUN, J., 1907: Geschichte der liturgischen Gewandung im Occident und Orient. Freiburg im Breisgau.

[21] BRAUN, J., 1924: Der Christliche Altar. München.

[22] BRAVERMANOVÁ, M., 2001: Hrob Boleslava II., Das Grab Boleslavs II. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na pamět knížete Boleslava II., zemřelého 7. února roku 999. Praha. 247-260, 348-352, rozšířená německá verze v tisku.

[23] BRAVERMANOVÁ, M., 2000, 2001: Bravermanová, M.-Frolík, J.: Die Prager Burg, Bravermanová, M.-Charvát, P.-Novák, V.-Tomková, K.: Der Handel zwischen West und Ost, Bravermanová, M.: Die Bestattung der hl. Ludmila, in: Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Handbuch und Katalog zur Austellung, Band I., II., Katalog, herausgegeben Alfried Wieczorek und Hans-Marlin Hinz, Stuttgart 2000 a 2001. 136-139, 253-255, 376-378.

[24] BROWN, P., 1981: The cult of the saints. Its rise and function in Latin Christianity. Chicago.

[25] BŘEZINOVÁ, H., 1997: Doklady textilní výroby v 6.-12. století na území Čech, Moravy a Slovenska, in: Památky archeologické LXXXVIII. 124-179.

[26] CIBULKA, J., 1934: Václavova rotunda svatého Víta, in: Svatováclavský sborník I. Praha. 230-685.

[27] DOHNAL, Z., bez r. v.: Rozbory rostlinných zbytků z archeologických výzkumů Pražského hradu. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Pražského hradu. Nestr.

[28] FEHRING, G. P, 1971: Die Kreuzgrabenanlagen von Prag - St. Georg und Unterregenbach - St. Veit. Taufbecken oder Reliquiengräber?, in: Actes du VIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Prague. 1167-1170.

[29] FIALA, Z., 1971: O církevně-chronologické terminologii v legendě Kristiánově, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 3-4. Praha. 15-37.

[30] FICHTENAU, H., 1952: Zum Reliquienwesen im frühen Mittelalter, in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung LX. 60-89.

[31] FLURY-LEMBERG, M., 1988: Textile Conservation and Research. Bern, Abegg-Stiftung.

[32] FROLÍK, J.- SMETÁNKA, Z., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha.

[33] FROLÍK, J.-MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.-RŮŽIČKOVÁ, E.-ZEMAN, A., 2000: Nejstarší sakrální architektura na Pražském hradě. Výpověď archeologických pramenů. Praha.

[34] GEIJER, A., 1938: Birka III. Die Textilfunde aus den Gräbern. Upsala.

[35] GEIJER, A., 1979: A history of textile art. London.

[36] HUGOT, L., 1984: Baugeschichtliches zum Grab Karls des Grossen, in: Aachener Kunstblätter, band 52. 13-27.

[37] GRÖNWOLDT, R., 1993: Stickereien von der Vorzeit bis zur Gegenwart aus dem Besitz des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der Schlösser Ludwigsburg, Solitude, Monrepos. München.

[38] HAMMERSCHMIDT, J. F., 1715: Historia in que primaeva et institutio et regiorum ac antiquissiimorum monasteriorum S. Georgii in Castro Pragensi, S. Spiritus vulgo ad misericordias Dei in antiqua Urbe Pragensi ordinis S. P. Benedicti Sanctiimonialium cum omnibus tam pontificiis quam caesaro regiis et ducalibus privilegiis, exemtionibus, immunitatibus, concessionibus per distinctos paragraphos recensentur. Pragac.

[39] HLEDÍKOVÁ, Z., 1991: Druhý život sv. Ludmily, in: Dějiny a současnost 2. 11-15.

[40] HLOBIL, L., 1985: Gotický náhrobek sv. Ludmily na Pražském hradě, in: Umění 33. 377-402.

[41] HRUBÝ, V., 1955: Staré Město, velkomoravské pohřebiště na Valách. Praha.

[42] CHARVÁT, P., 1990: Pallium sibi nullatenus deponatur: Textilní výroba v raně středověkých Čechách, in: Archaelogia historica 15. 69-85.

[43] CHARVÁT, P., 1998: Dálkové styky českých zemí a Hedvábná cesta v raném středověku (do roku 1300), in: Hedvábná cesta (Soubor studií). Praha. 11-37.

[44] KACZMAREK, R.-WITKOWSKI, J., 1993: Dziete relikwii i relikwiarze Swietej Jadwigi, in: Swieta Jadwiga Slaska (ok. 1174-1243). Wroclaw. 31-90.

[45] KUBKOVÁ-MAŘÍKOVÁ, J., 1996: Baptisteria a architektura českého středověku, in: Archaelogia historica 21. 131-137.

[46] KOPECKÁ, I., 2000: Analýza látky na povrchu lněné tkaniny z hrobu sv. Ludmily. Zpráva Státního ústavu památkové péče, technologická laboratoř. Nevytistěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nestr.

[47] KOSTELNÍKOVA, M., 1972: Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě. Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně 4. Praha.

[48] MAREŠOVÁ, K., 1986: Nález předmincovního platidla na slovanském pohřebišti v Uherském Hradišti-Sadech, in: Denárová měna na Moravě. Sborník prací z III. Numismatického symposia 1979. Ekonomicko-peněžní situace na Moravě v období vzniku za rozvoje feudalismu. Brno. 91-97.

[49] MAZURA, I., 2000: Zpráva o průzkumu DNA na souboru z relikviářového hrobu sv. Ludmily. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nestr.

[50] MERHAUTOVÁ, A., 1966: Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě. Praha.

[51] MUTHESIUS, A., 1997: Byzantine silk weawing ad 400 to 1200. Vienna.

[52] MÜLLER-CHRISTENSEN, S., 1960: Das Grab des Papstes Clemens II. im Dom zu Bamberg. München.

[53] MÜLLER-CHRISTENSEN, S., 1972.: Die Gräber im Königschor. In: Der Dom zu Speyer. Die Kunstdenkmäler von Rheiland-Pfalz 5. München und Berlin. 923-1024.

[54] MÜLLER-CHRISTENSEN, S., 1973: Suevia Sacra. Frühe Kunst in Schwaben. Ausstellung Katalog. Augsburg. 51-52, 192-216.

[55] NAHLIK, A., 1964: Tkaniny welniane Nowgorodu Wielkiego X.-XV. wieku. Wroclaw-Warszawa-Krakow.

[56] NAHLIK, A., 1965: Tkaniny wsi wschodnioeuropejskiej X-XIIIw. Lodž.

[57] OTAVSKÁ, V. A., 1999: Zpráva o předrestaurátorském průzkumu tkanin z relikviářové hrobu sv. Ludmily. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nestr.

[58] OTAVSKÁ, V. A., 2000: Zpráva o konzervování červené tkaniny a tzv. samita z relikviářové hrobu sv. Ludmily. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nestr.

[59] OTAVSKÁ, V. B., 2000: Zpráva o konzervování tzv. protolampasu z relikviářové hrobu sv. Ludmily. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nestr.

[60] OTAVSKÁ, V. C., 2000: Zpráva o textilně technologickém a konzervátorském průzkumu geometrické tkaniny a hněné tkaniny z relikviářové hrobu sv. Ludmily. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nestr.

[61] OTAVSKÝ, K-SALÍM, M. A. M., 1995: Mittelalterliche Textilien I. Agypten, Persien und Mesopotamien. Spanien und Nordafrika. Bern, Abegg-Stiftung.

[62] PFEIDERER, R., 1992: Atributy světců. Praha.

[63] PODLAHA, A.-ŠITTLER, E., 1903: Chrámový Poklad u Sv. Víta v Praze. Praha.

[64] PROFANTOVÁ, N., 1996: Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka rodu. Praha.

[65] RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA STÁTNÍCH RESTAURÁTORSKÝCH ATELIÉRŮ, 1983: Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nestr.

[66] RYNEŠ, V., 1973: Ochránci Pražského kostela a české země, in: Tisíc let pražského biskupství. Praha. 79-124.

[67] SEIDE, I., 2001: Stab des heiligen Godehard, in: Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Handbuch und Katalog zur Austellung, Band I., II., Katalog, herausgegeben Alfried Wieczorek und Hans-Martin Hinz, Stuttgart 2000 a 2001. 446.

[68] SCHMEDDING, B., 1978: Mittelalterliche Textilien in Kirchen und Klöstern der Schweiz. Bern, Abegg-Stiftung.

[69] SCHMEDDING, B., 1981: Beobachtungen bei der Restaurierung der Kasel des heiligen Bernward von Hildesheim, in: Docimenta Textilia. München. 185-195.

[70] SCHORTA, R., 1997: Zur Entwicklung der Lampastechnik, in: Islamische Textilkunst des Mittelalters: Aktuelle Probleme, Riggisberger Berichte. Ábegg-Stiflung, Riggisberg. 173-180.

[71] SCHORTA, R., 2001: Monochrome Seidenstoffe des hohen Mittelalters. Untersuchungen zu Webtechnik und Musterung. Berlin. V tisku.

[72] SCHUETTE, M.-MÜLLER-CHRISTENSEN, S., 1964: The art of Embroidery. London.

[73] SCHULZE, P., 1917: Alte Stoffe. Berlin.

[74] SKRUŽNY, L., 1996: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice.

[75] SLÁMA, J., 1977: Svatojiřské kostely na raně středověkých hradištích v Čechách, in: Archeologické rozhledy XXIX, 3. 269-280.

[76] SLIWKA, A., 2000: Konservierungsbericht. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Nestr.

[77] SMETÁNKA, Z.-CHOTĚBOR, P.-KOSTÍLKOVÁ, M., 1986: Archaelogical Excavations in the Chapel of St. Ludmila - A Preliminary Report, in: Archeologica hislorica 11. 283-293.

[78] SOMMER, P., 2000: Smrt kněžny Ludmily a začátky české sakrální architektury, in: Český časopis historický 2. 229-260.

[79] STAUFFER, A., 1991: Die mittelalterlichen Textilien von St. Servatius in Maastricht. Bern, Abegg-Sliftung.

[80] TEXTILE GRABFUNDE AUS DER SEPULTUR DES BAMBERGER DOMKAPITELS, 1987: München.

[81] THOMPSON, D., 1985: Cotton double cloths and embroidered and brocaded linen fabrics from tenth to fourteenth century Egypt: their relation to tradizional coptic and contemporary islamic style, in: Bulletin de laison au C.I.E.T.A. 35-49.

[82] TOMAS J., 1983: Řemeslníci 11.-13. století v českých zemích v písemných pramenech, in: Archaelogia historica 8. 73-84.

[83] TOMEK, W. W., 1855: Dějepis města Prahy, I. Praha.

[84] TOMEK, W. W., 1866: Základy starého místopisu pražského, I. Praha.

[85] TŘEŠTÍK, D., 1990: Vražda kněžny Ludmily, in: Dějiny a současnost 2. 6-11.

[86] TŘEŠTÍK, D., 1997: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). Praha.

[87] TUREK, R., 1988: Počátky české vzdělanosti. Od příchodu Slovanů do doby románské. Praha.

[88] TUREK, R., 1989: Svatá Ludmila, in: Bohemia sancta. Praha. 1-45.

[89] VLČEK, E., 1997: Nejstarší Přemyslovci. Fyzické osobnosti českých panovníků. Postavy českých dějin očima antropologa, díl I. Praha.

[90] VOCABULARY OF TECHNICAL TERMS, 1964: Fabrics. Lyon.

[91] VON WILCKENS, L., 1987: Zur kunstgeschichtlichen Einordnung der Bamberger Textilfunde, in: Textile Grabfunde aus der Sepultur des Bamberger Domkapitels. München. 62-79.

[92] VON WILCKENS, L., 1991: Die textilen Kunste. Von der Spätantike bis um 1500. München.

[93] VON WILCKENS, L., 1996: Gewebe aus dem Maurus-Schrein. Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci Státního ústavu památkové péče západních Čech v Plzni. Nestr.

[94] WÄSCHER, H., 1959: Der Burgberg in Quedlinburg. Berlin.

[95] ZAP, K. V., 1961: Chrám sv. Jiří na hradě Pražském. Praha. Zpráva o průzkumu textilních fragmentů z tumby sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, 1982: Nevytištěno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu.