Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi : Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky

Název: Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi : Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky
Variantní název:
  • Frühmittelalterliche Fortifikation in Stará Boleslav : Beitrag zur Erkenntnis der mittelalterlichen Bautechnik
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 37-50
Rozsah
37-50
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu GAČR, ev. č. 404/99/1060.
Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I., 1998: Zum Befestigungssystem der Přemyslidenburgen (am Beispiel der archäologischen Untersuchungen in der Prager Burg und in Stará Boleslav). In: Henning, J.-Ruttkay, A. (eds.), Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Bonn, 37-47.

[2] BOHÁČOVA, I., 2001a: Stará Boleslav IV. Děkanská zahrada - sonda W/1993 a W4/1994 [nálezová zpráva], ARÚ AV ČR Praha čj. 3390/01.

[3] BOHÁČOVA, I., 2001b: Stará Boleslav V. [nálezová zpráva], ARÚ AV ČR Praha čj. 3391/01.

[4] BOHÁČOVA, I., 2001c: Stará Boleslav - ppč. 1574 (čp.14), 1665 (JZ část), 1674, 39 [zpráva o výzkumu], ARÚ AV ČR Praha, čj. 8991/01.

[5] BOHÁČOVA, I., v tisku a: Opevnění. In: Boháčova, I. v tisku (ed.) Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica.

[6] BOHÁČOVA, I., v tisku b: Keramika jako specifický pramen archeologického studia. In: Boháčová, I. v tisku (ed.) Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica.

[7] BOHÁČOVÁ, I.-FROLÍK, J.-ŠPAČEK, J., 1994: Výzkum opevnění ve Staré Boleslavi - předběžné sdělení - Archäeologische Untersuchung des Burgwalls in Stará Boleslav - Vorbericht, Archaeologia historica 19, 27-35.

[8] KOSMAS-BRETHOLZ, B. (hrsg.), 1923: Cosmas Pragensis chronica Boemorum - Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. MGH SRG NS II. Berlin.

[9] KŘIVÁNEK, R., v tisku: Přehled geofyzikálních měření ve Staré Boleslavi (1997-2001). K možnostem geofyzikální prospekce v intravilánech současných sídlišť. In: Boháčová (ed.) v tisku.

[10] RŮŽIČKOVÁ, E.-KADLEC, J.-ŽIGOVÁ, A., v tisku: Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. In: Boháčová, I. v tisku (ed.) Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica.

[11] ZAVŘEL, J., 1994: Petrografická charakteristika horniny zdiva "opere Romano" [odborný posudek]. In: Boháčová, I. 2001a.

[12] ZAVŘEL, J., v tisku: Surovinové zdroje. In: Boháčova, I. (ed.) v tisku: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku, Mediaevalia archaeologica.

[13] ZEMAN, A., 1996: Analýza pojiva zdiva "opere Romano" 4901A [odborný posudek]. In: Boháčová, I. 2001a.