Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech

Název: Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech
Variantní název:
  • Die Bauform und Entwicklung der Burg in Říčany
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 79-89
Rozsah
79-89
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DURDÍK, T., 1977: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu - Zur Chronologie der Wohntürme tschechischer mittelälterlichen Burgen. Archaeologia historka 2, 221-228.

[2] DURDÍK, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století - Entwicklungsskizze böhmischer Burgen aus dem 12.-13. Jahrhundert. Archaeologia historica 3, 41-52.

[3] DURDÍK, T., 1979: Vývoj hradů 13. století v Čechách. Folia historica bohemica 1, 177-191.

[4] DURDÍK, T., 1981: Povrchový průzkum zaniklého sídlištního komplexu Stará Dubá. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 21, 141-168.

[5] DURDÍK, T., 1984: České hrady. Praha.

[6] DURDÍK, T., 1988: Die Entwicklung der böhmischen Burgen im 13. Jahrhundert. Steine sprechen 86 (XXVII/2), 22-29.

[7] DURDÍK, T., 1990: Adelsburgen im Rahmen des böhmischen Burgenbaus im 13. Jahrhundert. Castrum Bene 1989, 247-262.

[8] DURDÍK, T., 1994: Anfänge der hochmittelalterlichen Burgen in Böhmen. Château Gaillard XVI, 143-153.

[9] DURDÍK, T., 1995a: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[10] DURDÍK, T., 1995b: Wohntürme böhmischer Burgen. Burgenforschung aus Sachsen 7, 135-155.

[11] DURDÍK, T.-ÚLOVEC, J., 1998: Říčany hrad. Stavebně historický průzkum. Rkp., StÚA Praha.

[12] DURDÍK, T., 1999a: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[13] DURDÍK, T., 1999b: Die Burgen in der böhmischen mittelalterlichen Städten - Castles in medieval Bohemian towns. Castrum Bene 6, 41-72.

[14] DURDÍK, T., 1999c: Zaniklý sídlištní komplex Stará Dubá. Sázavsko VI, 4-17.

[15] DURDÍK, T.-KAŠPAR, V., 2000: Prvá etapa výzkumu hradu v Říčanech (okr. Praha-východ). Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 42, 22, obr. 10.

[16] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě - Mittelälterliche Burgen in Böhmen und Mähren - Medieval Castles in Bohemia and Moravia. Praha.

[17] DURDÍK, T.-KAŠPAR, V., 2001a: Archeologický výzkum hradů ve středních Čechách v roce 2000. Středočeský vlastivědný sborník 19, 87-89.

[18] DURDÍK, T.-KAŠPAR, V., 2001b: Výzkum hradu v Říčanech v roce 2000. Zprávy České archeologické společnosti, supplément 45, 28, obr. 7.

[19] DURDÍK, T., 2002: Grundlinien des böhmischen königlichen Burgenbaues im 13. Jahrhundert. Forschungen zu Burgen und Schlösser 7, 209-220.

[20] FLEGL, M., 1969: Dobývání Říčan Janem Žižkou. Středočeský sborník historický IV, 211-219.

[21] HEBER, F. A., 1843: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser. Praha.

[22] HEJNA, A., 1975: Vizmburk, hrad na českoslezském pomezí, jeho zánik a objevení. Trutnov.

[23] HEJNA, A., 1978: Vizmburk. Havlovice.

[24] HEJNA, A., 1983: Výzkum hradu Vizmburku - příspěvek ke studiu hradní architektury 13. století. In: Umění 13. století v Čechách. Praha, 173-195.

[25] HEJNA, A., 1984: Jedenáctá etapa archeologického výzkumu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov. Zpravodaj Krajského muzea východních Čech X 1, 50-52.

[26] HOLEC, F. (ed.), 1988: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII. Praha a okolí. Praha.

[27] KOLEKTIV 1997: Kapitoly z dějin Říčan. Říčany.

[28] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 1. 2. vydání. Praha.

[29] NOVÁK, J. B. (ed.), 1903: Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279-1296). Praha.

[30] SEDLÁČEK, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království českého 15. Praha.

[31] TRNKA, G., 1913: Město Říčany v minulosti i přítomnosti. Říčany.

[32] ZELENÝ, R., 1994: Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na Říčanském hradě. Diplomová práce. Katedra užité geofyziky PřFUK. Praha.