Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena

Název: Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena
Variantní název:
  • Die archäologische Erforschung eines unbekannten mittelalterlichen Bauwerks im Zentrum von Zvolen (Altsohl)
  • Archaeological Research into Unidentified Medieval Architecture in the Centre of Zvolen
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 139-150
Rozsah
139-150
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mesto Zvolen v súčasnosti realizuje komplexnú obnovu historického jadra mesta. Súčasťou stavebných prác zasahujúcich do podložných vrstiev sú predstihové záchranné archeologické výskumy. Výskumná sezóna v roku 2006 sa sústredila na južný exteriér ranogotického Kostola sv. Alžbety. Archeologický výskum odkryl zaniknutý historický architektonický komplex stredovekého špitála, ktorý funkčne predstavujú dve samostatné stavby. Hlavnou stavbou komplexu je karner. Druhou funkčne vymedzenou stavbou je stredoveký špitál – xenodochium. Obidve stavby majú samostatné osadenie základov. Nadzákladová časť muriva bola stavebne previazaná, z čoho usudzujeme, že obe stavby vznikli v jednom časovom období. Na základe nálezovej situácie – hrobu č. 15 a architektúry – datujeme stavbu do 1. polovice 14. storočia. Zánik stavebného komplexu na základe historických písomných správ kladieme do záveru 17. storočia. Súčasne s odkryvom architektúry bola odkrytá a zdokumentovaná časť prikostolného radového pohrebiska z 13.–18. storočia.
The historical core of the town of Zvolen is currently subject to complete re-development. The building work, intruding into the subsoil, has been preceded by preliminary archaeological research. The 2006 research period concentrated on the south exterior of the early-Gothic Church of St. Elizabeth. In the course of research, the previously hidden architectural medieval complex was excavated, consisting of two autonomous buildings of different function from one another. The main building is a cemetery chapel, while the other is a medieval xenodochium, a place for the reception and entertainment of strangers and pilgrims, and for the relief of paupers. The constructions have independent foundations. The brickwork sections over the foundations, however, are interconnected, which gives rise to the conclusion that both buildings come from the same period. On the basis of certain finds, i.e. grave no. 15 and architectural characteristics, the building can be dated to the first half of the 14th century. Historical written records confirm that the building complex ceased to exist in the late 17th century. Together with the exposure of architectural elements, part of a 13th-18th-century churchyard row burial site has been excavated and documented.
Reference
[1] BÁNIK, J., 1891: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen. Opis historicko-topografický. Turčiansky Svätý Martin.

[2] HANULIAK, V., 2003: Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolene, AH 28, 317–324.

[3] HANULIAK, V., 2006: Zvolen, Námestie SNP – prikostolná časť radového pohrebiska. Výskumná správa č. 10/2006-AV- 26/06.

[4] HANULIAK, V., 2006a: Zvolen, Námestie SNP – 2. etapa rekonštrukcie historického námestia. Výskumná správa č. 9/2006- AV-25/06.

[5] HOŠŠO, J., 1989: Výsledky historicko-archeologického výskumu mestského hradu v Kremnici, Zborník FFUK – Historica, XXXIX–XL, 249–294.

[6] LABUDA, J., 1996: Starý zámok v Banskej Štiavnici – výsledky archeologických výskumov, AH 21, 361–369.

[7] MÁCELOVÁ, M., 1999: Pochovávanie v mestskom hrade v Banskej Bystrici. In: História Banskej Bystrice – Dielo a význam Emila Jurkoviča, 29–38. Banská Bystrica.

[8] MAJOROSSY, J., 2005: Bratstvo Božieho Tela a jeho miesto v živote mešťanov stredovekej Bratislavy. In: Csukovits, E.–Lengyelová, T., Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13.–17. storočí, 176–211. Prešov–Bratislava.

[9] MARSINA, R., 1989: K najstarším dejinám Zvolena, HČ 37, 793–803.

[10] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha–Prešov.

[11] PALAJOVÁ, M., 1993: Dejiny cirkví a sakrálne pamiatky. In: Zvolen, monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 184–202. Martin.

[12] RÁBIK, V., 2005: Mestské hradby vo svetle stredovekých písomných prameňov, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 16, 207–218.

[13] RAGAČ, R., 2000: Zvolenská radnica v písomných prameňoch do konca 16. stor., AH 25, 33–41.

[14] RAGAČ, R., 2000a: Neskorostredoveké mestské stavebné aktivity v okolí zvolenského farského Kostola sv. Alžbety, Pamiatky a múzeá 1/2000, 15–19.

[15] RAGAČ, R., 2002: Zvolenské mestské hodiny do polovice 17. storočia, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica XLV. Pamätnica k 50. výročiu študijného odboru archívnictvo a pomocné vedy historické FF UK v Bratislave, 127–130.

[16] RAGAČ, R., 2006: Donátori v prostredí neskorostredovekého malomesta. Okruh donátorov Kostola sv. Alžbety vo Zvolene. In: Ročenka SNG Galéria 2004–2005, 201–211.

[17] SLÁVIK, J., 1921: Dejiny Zvolenského evanjelického bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica.

[18] ŠORECOVÁ, D., 2004: Obraz každodenného života mesta Zvolen v 16. storočí. Diplomová práca. FF UK Bratislava, Katedra archívnictva a pomocných vied historických.

[19] ZREBENÝ, A., 1976: Zo starších dejín Zvolena, Vlastivedný časopis 25, 1976, 3, 114–121.

[20] MZ – Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Zvolen, fond Magistrát mesta Zvolen, inv. č. 1 – Najstaršia mestská kniha I (roky 1465–1503); MZ, škat. 11 – Mestská kniha II (roky 1509–1519, 1546–1562); MZ, kr. 11 – Mestská kniha III (roky 1520–1521) – pozri výdavkové časti z jednotlivých rokov.

[21] MZ-Reg – Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Zvolen, fond Magistrát mesta Zvolen, škat. Rationes 1592–1668 – "Regestrum Proventuum et expensarum Ecclesiae Veterisoliensis" z rokov 1614–1646 a (1608)1611–1666 (bez signat.) – pozri výdavkové časti z jednotlivých rokov.

[22] KV – Archív Banskobystrického biskupského úradu, Kanonické vizitácie Rím.-kat. farnosti Zvolen z rokov 1756, 1781, 1809, 1829 – pozri jednotlivé roky.