Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach

Název: Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach
Variantní název:
  • Denkmalforschung in der Elisabeth-Str. Nr. 49 in Košice (Kaschau)
  • Heritage Research at 49 Alžbetina Street, Košice
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 151-168
Rozsah
151-168
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autori informujú o výsledkoch architektonicko-historického a archeologického výskumu vykonávanéno na území meštianskeho domu na Alžbetinej č. 49 v Košiciach, v historickom centre mesta. Pamiatkovým výskumom boli získané poznatky o postupnej zmene funkcií dotknutého územia a o architektonicko-historickom vývoji zástavby na dotknutej ploche v časovom intervale od polovice 13. po 20. storočie. Dotknuté územie plnilo funkciu fortifikačnú, funerálnu, sčasti funkciu komunikácie a v posledných dvoch storočiach – funkciu obytnú.
The authors present information on the outcome of architectural-historical and archaeological research on the site of the burgher house at 49 Alžbetina Street, Košice, in the historical centre of the town. This heritage research has provided data on transformations of function in the area and on the architectural-historical development of the building on this site in the period from the mid-13th century to the 20th century. The area first performed fortification and funeral functions, with a communication running through it; later, in the last two centuries, it also served a residential function.
Reference
[1] ACTA IUDICIARIA, 1992: Acta iudiciaria civitatis Cassoviensis, ed. Halaga, O. R., Südostdeutsche Historische Kommission. München.

[2] BEDNÁRIK, R., 1972: Cintoríny na Slovensku. Bratislava.

[3] DUCHOŇ, J., 1996: Alžbetina 49 až 55 – Nájomné domy. In: Košický večer 6. 3. 1996, č. 47/1996.

[4] ĎURIŠOVÁ, M., 1999: Výskumná správa z archeologického výskumu fortifikácie pri Hornej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach v r. 1996. Košice. Archív Krajského pamiatkového úradu Košice, V-616/2000. Rkp.

[5] ĎURIŠOVÁ, M., 2004: Opevnenie Košíc, AH 29, 249–260.

[6] ĎURIŠOVÁ, M.–ULIČNÝ, M., 1999: Predbežná správa z archeologického výskumu Hnilnej a Jozefskej brány na Alžbetinej ulici v Košiciach. Košice. Archív Krajského pamiatkového úradu Košice V-840/2002. Rkp.

[7] ELIÁŠ, Š., 1998: Ulice v dejinách Košíc. Faulgass – Hnilá ulica. In: Košické historické zošity 8, 1–70. Košice.

[8] GAŠAJ, D., 2006: Výskum základov hradby mestského opevnenia v Košiciach, AVANS 2004, 82–83.

[9] HALAGA, O. R., 1967: Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc. Košice.

[10] HALAGA, O. R., 1992: Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice.

[11] JERGUŠ, M.–ĎURIŠOVÁ, M.–MARKUŠOVÁ, K.–MOKRIŠ, R., 2002: Obnova Hlavnej ulice v Košiciach. In: Bardkontakt 2002, "Problematika mestských pamiatkových centier". Zborník prednášok, 81–93. Bardejov.

[12] KASSA TÖRV., 1912: Kassa Törv. hat. jog. fel. szab. kir. Város belsöségének és környékének átnézeti térképe, 1912, Szerkesztette és rajzolta: A. M. kir.1. felméresi felügyelöség Kassán. Megiratott és nyomatot: A. M. kir. állami nyomdában Budapesten. Východoslovenské múzeum Košice, č. R-03694.

[13] KATASTRÁLNA MAPA, 1868: Katastrálna mapa Košíc z r. 1868. Ústredný archív geodézie a kartografie Bratislava, arch. č. ABOV 136.

[14] KEJLOVÁ, V., 1980: Veduty Košíc v minulosti, Historica Carpatica XI, 296–339.

[15] KRCHO, J., 1992: "Standing watch in Kassa" City walls and watchtowers and their phases of construction. In: Periodica polytechnica ser. architecture vol. 36, nos. 1–4, Technical university, 189–213. Budapest.

[16] LAMIOVÁ–SCHMIEDLOVÁ, M., 1995: Záchranný výskum na novovekom cintoríne v Košiciach, AVANS 1993, 87–88.

[17] MARKUŠOVÁ, K., 1987: Vznik a vývoj opevnenia mesta Košíc. Stavebno-historický prieskum. Diplomová práca, rkp. Košice.

[18] NĚMEC, Z., 1991: Náčrt územného a stavebného vývoja Košíc v 19. storočí, Historica Carpatica 22, 47–77.

[19] NĚMEC, Z–DUCHOŇ, J.–RYBÁROVÁ, K., 1994: Košice 1780–1918. Sečovce.

[20] PASTOR, J., 1959: Zpráva o archeologickom výskume Východoslovenského múzea v Košiciach roku 1958. In: Múzeum 4, 632. Košice.

[21] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice.

[22] ULIČNÝ, M.–ĎURIŠOVÁ, M., 1999: Stredoveká keramika z Košíc, Studia Archaeologica Slovaca Me diaevalia 2, 193–200.

[23] PLAN DER FESTUNG, 1874: Plan der Festung Caschau im J. 1781. Autor kópie Rothauscher, 1874. Východoslovenské múzeum Košice, K-10498, S-3198.

[24] PLAN DER KÖNIGL. FREISTADT, 1844: Plan Der Königl. Freistadt Kaschau Aufgenommen Und Gezeichnet Von Joseph Ott Privat Ingenieur. Ott, J., 1844.Východoslovenské múzeum Košice, K-9319, S-3960.

[25] Staré cintoríny, 1996: Staré cintoríny a pohrebné miesta v Košiciach. Košice.

[26] SZABAD KIRÁLYI KASSA, 1870: Szabad királyi Kassa városának térképe, predloha vyhotovená Pavlom Horváthom v r.1869, vytlačená Maďarskou kráľovskou katastrálnou kameňotlačiarňou v Budíne v r. 1870. Východoslovenské múzeum Košice, č. R-3993.