Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů

Název: Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů
Variantní název:
  • Die Entwicklung der Stadt Kralowitz (Kralovice) gemäß archäologischen Forschungen
  • Development of the Town of Kralovice on the Basis of Archaeological Research
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 169-184
Rozsah
169-184
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Z původní tržní vesnice v majetku plaského kláštera se pravděpodobně po polovině 13. století stává městečko. Domovní zástavba byla vyměřená kolem hlavní cesty, rozšířené v dlouhé náměstí, a v rovnoběžných ulicích. Archeologické výzkumy doložily převážně dřevěné domy od 16. století, nahrazované kamennými. Podoba města byla ovlivněna četnými požáry v 17.–19. století
The original market village of Kralovice, owned by the Plasy monastery, probably evolved into a town after the mid-13th century. Residential buildings were erected alongside the main track opening into an elongated square, and in streets parallel to it. Archaeological research has confirmed a majority of wooden houses, replaced by stone buildings from the 16th century onwards. The appearance of the town was also affected by numerous fires in the 17th–19th centuries.
Reference
[1] ANONYM, 1969: Další osud starého zámku v Kralovicích, Listy 3, č. 4.

[2] ANONYM, 1970: Zmizí kus starých Kralovic, Listy 4, č. 1.

[3] ANONYM, 1970b: Drobné zprávy – Aktuality – Informace, Listy 4, č. 4.

[4] BARTOŠKOVÁ, A., 1999: Zánikový horizont budečské akropole (Ke chronologii raně středověké keramiky), AR LI, 726–739.

[5] BOHÁČOVÁ, I., 1997: Keramika raného a vrcholného středověku z prostoru č. p. 39 a 40 ve Vikářské ulici na Pražském hradě, AR IL, 86–102.

[6] BUKAČOVÁ, I. (ed.), 1982: Městská privilegia kralovická. Mariánská Týnice–Kralovice.

[7] BUKAČOVÁ, I., 1983: 800 let Kralovic. Dějiny a současnost města. Kralovice.

[8] BUŠEK, B., 1933: Dopis ředitelství historického muzea v Plzni ze dne 29. srpna 1933. Uložen v místopisné kartotéce oddělení národopisu Západočeského muzea v Plzni.

[9] ČECHURA, J., 1979: Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské, HG 18, 1979, 233–307.

[10] ČECHURA, M., 2004: Kralovice, č. p. 160 – přípojka kanalizace. Nálezová zpráva čj. 39/2004, uložená v archivu ZČM – OZAV.

[11] ČECHURA, M., 2004b: Nejstarší středověká zástavba v Manětíně, Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie 17, 206–211.

[12] ČECHURA, M., 2005: Kralovice, dům č. p. 143. Nálezová zpráva čj. 157/2005, uložená v archivu ZČM – OZAV.

[13] DOUBOVÁ, M., 1981: Středohradištní nálezy v okolí Střely, okres Plzeň-sever, Praehistorica VIII – Varia 2, 267–271.

[14] DOUBOVÁ, M., 1990: Příspěvek k počátkům slovanského osídlení Plzeňska. In: Příspěvky k archeologii západních Čech, Zprávy československé společnosti archeologické. Supplementum 11. Praha.

[15] FÁK, J., 1998: Středověký objekt zjištěný ve výkopu před domem č. p. 157 v Kralovicích. Nálezová zpráva čj. 3/1998 uložená v Muzeu a Galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

[16] HAUSEROVÁ, M., 1995: Urbanismus. In: Fajt, J. (ed.): Gotika v západních Čechách 1, 138–172. Praha.

[17] HAUSEROVÁ, M., 1995a: Městský obytný dům. In: Fajt, J. (ed.): Gotika v západních Čechách 1, 222–249. Praha.

[18] HRDLIČKA, L., 1997: K výpovědi stratigrafického vývoje pražského hradu, AR IL, 649–662

[19] CHARVÁTOVÁ, K., 1995: Dějiny plaského kláštera ve 12. a 13. století. In: 850 let plaského kláštera (1145–1995), 5–17. Mariánská Týnice.

[20] KABÁT, J. N., 1886: Památky kralovické od roku 1764 do roku 1860. Ze zápisků Jana Brejchy, učitele v Kralovicích. Plzeň.

[21] KAMENICKÁ, E., 1987: Kralovice, okr. Plzeň-sever. In: Výzkumy v Čechách 1984–85. Praha.

[22] KAREL, T., 1998: Příspěvek k poznání nejstarší zástavby poddanských městeček. In: Gryspekové a pobělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města, 74–78.

[23] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[24] KOČKA, V., 1922: Kralovicko za války třicetileté. Kralovice.

[25] KOČKA, V., 1930: Dějiny politického okrasu Kralovického I. Kralovice.

[26] MUSIL, F.–PLAČEK, M.–ÚLOVEC, J., 2005: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha.

[27] NOHEJLOVÁ, E., 1939: Nález grošů v Kralovicích, Numismatický časopis československý 15, 56.

[28] NOHEJLOVÁ–PRÁTOVÁ, E., 1956: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Praha.

[29] NOHEJLOVÁ–PRÁTOVÁ, E., 1957: Nález v Kralovicích u Plzně, Numismatický sborník 4, 218–221.

[30] NOHEJLOVÁ–PRÁTOVÁ, E., 1957a: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. Praha.

[31] NOVÁČEK, K., 1998: K vývoji sídelní struktury Kralovic (1183–1400). In: Gryspekové a pobělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města, 74–78.

[32] PALACKÝ, F., 1846: Dopisy pánů z Kolowrat, Archiv český 4. Praha.

[33] ROM, K., 1998: Kralovice na Wiehlově mapě z r. 1823, Archivní zpravodaj 1998, č. 1.

[34] ŠIROKÝ, R.–NOVÁČEK, K., 1998: K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku, AH 23, 59–71.

[35] TOMKOVÁ, K., 2001: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů, Castrum Pragense 4. Praha.

[36] VAŠMUCIUS, A., 1967: Ověřujeme pravdivost starých kronik, Listy 1, č. 1.

[37] VAŠMUCIUS, J., 1972: Listy 6, č. 1.

[38] ZÁPAL, H., 1921: Mariánská Tejnice u Kralovic. Kralovice.

[39] ZETEK, F. J., 1932: Popis politického okresu kralovického. Kralovice.

[40] ZIKMUND, F., 1971: Jak se hospodařilo, Listy 5, č. 5.