Typy objektů valečovského "městečka"

Název: Typy objektů valečovského "městečka"
Variantní název:
  • Objekttypen des Valečover "Städtchens"
  • Building Types of the Valečov "Town"
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 211-224
Rozsah
211-224
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na základě rozboru formální struktury archeologizovaných staveb, zahloubených v předpolí hradu Valečova do pískovcového podloží, určují autoři tři časové horizonty osídlení této lokality. Modely osídlení, opřené o formální znaky procesu urbanistického vývoje staveb, spojují s událostmi, které zachycují písemné prameny, což dovoluje vyslovit hypotézu o césurách a proměně funkce lokality. Ta byla založena v první polovině 15. století jako tábor husitských polních vojsk, ve 2. polovině 15. století osídlena náboženskou komunitou Českých bratří a na přelomu 18. a 19. století obsazena vesnickými bezzemky
On the basis of the analysis of the form structure of buildings excavated in the sandstone subsoil in the front section of the Valečov castle, the authors have defined three chronological horizons of the location settlement. They associate the settlement models, based on form features of the urban development of the constructions, with events recorded in written sources, which allows them to introduce a hypothesis on the borders and changing functions of the settlement. It was founded in the fist half of the 15th century as a camp of the Hussite field armies; a religious community of the Czech Brethren settled there in the second half of the 15th century, and at the turn of the 18th and 19th centuries it was occupied by rural lackland people.
Reference
[1] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[2] DOSKOČIL, K., 1953: Berní rula 2. Praha.

[3] FILIP, J., 1947: Dějinné počátky Českého ráje. Praha.

[4] GABRIEL, F.–PODROUŽEK, K., 2006: Pracovní hypotéza k raně novověkému sídlení na pískovcích. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 11, 121–128.

[5] HALAMA, J., 2003: Sociální učení Českých Bratří 1464–1618. Brno.

[6] HAVRÁNEK, B. a kol., 1963: Výbor z české literatury doby husitské, sv. 1. Praha.

[7] HAVRÁNEK, B. a kol., 1964: Výbor z české literatury doby husitské, sv. 2. Praha.

[8] CHOTĚBOR, P., 1986: Komplexní povrchový výzkum hradu Valečova, PA LXXVII, 177–196.

[9] KALISTA, Z., 2003: Cesta po českých hradech a zámcích. Praha.

[10] KRONIKA: Kronika obce Boseň, Státní oblastní archiv Mnichovo Hradiště.

[11] MACEK, J., 1952: Tábor v husitském revolučním hnutí I. Praha.

[12] MOLNÁR, A., 1952: Boleslavští bratři. Praha.

[13] MOLNÁR, A., 1954: Cesty reformace. Praha.

[14] PEKAŘ, J., 1992: Žižka a jeho doba, sv. 1–4. Praha.

[15] PODROUŽEK, K., 2003: Vesnické stavby v pískovcovém podloží, rkp. disertační práce ČVUT Praha.

[16] SOMMER, J. G., 1834: Königsreich Böhmen II, Bunzlauer Kreis. Praha.

[17] SEDLÁČEK, A., 1895: Hrady, zámky a tvrze království českého, sv. 10. Praha.

[18] ŠIMÁK, J. V., 1917: Dějinné paměti okresu mnichovohradišťského. Mnichovo Hradiště.

[19] ŠIMÁK, J. V., 1930: Soupis památek historických a uměleckých v okresu mnichovohradišťském, díl I. Praha.

[20] ŠKORPIL, V. M., 1946: Na množství nehleďte. Jan Žižka, kronika, řád, listy. Praha.

[21] ŠMAHEL, F., 1969: Jan Žižka z Trocnova. Praha.

[22] ŠMAHEL, F., 1996: Husitská revoluce 1–4. Praha.

[23] VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ, 1979: Husitská kronika, Píseň o vítězství u Domažlic. Praha.

[24] WALDHAUSER, J.–SOSNOVEC, P., 2002: Nová archeologická zjištění na hradech v Pojizeří, CB 9, 383–386.