Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela

Název: Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela
Variantní název:
  • Pařížov (Bezirk Chrudim) – ein über den Standard hinausgehendes Refugium im Turm der romanischen Dorfkirche.
  • Pařížov (Chrudim district) – remarkable refuge in the tower of a Romanesque church
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 377-386
Rozsah
377-386
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Z románské stavby kostela se zachovala věž a část zdiva lodě s fragmentem portálu na jižní straně. Takřka intaktně dochovaný interiér věže obsahuje velké množství stavebního dřeva – překlady špalet okének a průchodů, desky kryjící schodiště v síle zdiva a kleštiny. Přízemí věže je přístupné pouze shora. Pozoruhodné je nadstandardní zajištění refugia ve věži. Portálek z tribuny do prvního patra věže, nástup na schodiště v síle zdiva a vstup do druhého patra věže byly uzavírány a zajišťovány závorami. Dřevěné prvky se zatím nepodařilo dendrochronologicky datovat.
A tower and part of the nave, with a fragment of the portal on the south side, have been preserved of the Romanesque church in Pařížov. The almost-intact interior of the tower contains a large amount of timber: window lintels and passageways, boards covering the staircase set into the stonework, and ribbands. The ground floor of the tower can only be accessed from above. One feature of the tower is an unusual, well-preserved refuge. A small portal from the platform to the first floor of the tower, the entrance to the staircase and entrance to the second floor of the tower were closed and secured with bars. The wooden elements have so far not been dendrologically dated.
Reference
[1] BIRNBAUMOVÁ, A.–JANSOVÁ, L., 1929: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Čáslavském. Díl 44. Praha.

[2] MENCL, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění XIII, 29–62.

[3] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[4] POCHE E. A KOL., 1980: Umělecké památky Čech III. Editor Emanuel Poche. Praha.

[5] RADOVÁ–ŠTIKOVÁ, M.–ŠKABRADA, J., 1976: Příspěvek k poznání románských stavebních postupů, Umění XXIV, 274–278.

[6] ŠKABRADA, J.–SMETÁNKA, Z., 1974: K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice, Památková péče 34, 299–306.

[7] ŠKABRADA, J.–SMETÁNKA, Z., 1975: Nové poznatky o raně středověké architektuře na Čáslavsku, Umění XXIII, 262–266.

[8] ŠKABRADA, J.–SMETÁNKA, Z., 1977: K možnostem dendrochronologického a radiokarbonového datování románských kostelů. In: Středověká archeologie a studium počátků měst. Sborník příspěvků přednesených na celostátní konferenci středověkých archeologů v Hradci Králové 22.–27. září 1975, 236–240. Praha.

[9] VARHANÍK, J., 1999: Středověký vesnický kostel jako refugium, AH 24, 313–317.