Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor

Název: Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor
Variantní název:
  • Pflanzenreste aus der Verfüllung mittelalterlicher Gruben aus Kašperské Hory (Bergreichenstein)
  • Plant residues from mediaeval refuse pits in Kašperské Hory
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 161-172
Rozsah
161-172
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při archeologickém výzkumu v Kašperských Horách na pozemkové parcele číslo 46 byly odebrány vzorky z výplní odpadních jímek pro archeobotanické analýzy. Objekty byly datovány do vrcholného středověku (14.–15. století) a novověku (druhá polovina 18. století, pouze objekt 6-13-14). Popis archeologických situací a odebíraného sedimentu je uveden v článku pojednávajícím o archeologickém výzkumu v tomto sborníku. Sedimenty byly podrobeny archeobotanické makrozbytkové analýze, palynologické analýze a xylotomární/antrakotomické analýze. Archeobotanický materiál pocházel z ekologicky výjimečné polohy (z nadmořské výšky cca 739 m), a to umožnilo studovat adaptaci soudobé ekonomiky (zemědělská výroba, surovinové zdroje řemeslné výroby) k těmto podmínkám prostředí.
Samples were taken from refuse pits at site 46 in Kašperské Hory for the purpose of archaeobotanical analysis. The pits are dated to the high Middle Ages (14th–15th century) and the modern age (second half of the 18th century; solely site 6-13-14). A description of the archaeological situations and the sediments analysed is given in an article on archaeological research contained in this collection. The sediments were subject to archaeobotanical macroresidual analysis, palynological analysis and xylotomar/antracotomic analysis. The material comes from an ecologically exceptional location (ca. 739 m above sea level), which has enabled the study of the adaptation of the local economy (agricultural production, material sources for crafts) to the environmental conditions.
Reference
[1] ANDERBERG, A. L., 1991: Atlas of seeds and small fruits of Northwest-Europaean plant species with morphological descriptions, Part 4 – Resedaceae – Umbelliferae. Swedish Museum of Natural History, Stockholm.

[2] BERGGREN, G., 1969: Atlas of seeds and small fruits of Northwest-Europaean plant species with morphological descriptions, Part 2 – Cyperaceae. Swedish Natural Science Research Council, Stockholm.

[3] BERGGREN, G., 1981: Atlas of seeds and small fruits of Northwest-Europaean plant species with morphological descriptions, Part 3 – Cyperaceae. Swedish Natural Science Research Council, Stockholm.

[4] CAPPERS, R. T. J.–BEKKER, R. M.–JANS, J. E. A., 2006: Digitale zadenatlas van Nederland. Groningen.

[5] MOORE, P. D.–WEBB, J. A.–COLLINGSON, M. E., 1991: Pollen analysis. Blackwell Scientific Publications. Oxford (Second edition).

[6] NALEPKA, D.–WALANUSZ A., 2003: POLPAL – Program for couning pollen grains, diagram plotting and numerical analysis, Acta Palaeobot. Suppl. 2, 659–661.

[7] NEUHÄUSLOVÁ, Z. A KOL., 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[8] SCHWEINGRUBER, F. H., 1978: Mikroskopische Holzanatomie. Kommissionsverlag Zürcher, Zug