Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín)

Název: Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín)
Variantní název:
  • Non-destructive research into the field systems and the structure of the built-up area of the deserted medieval village of Vojšice (Hodonín district)
  • Zerstörungsfreie Untersuchung der Feldsysteme und der Bebauungsstruktur der mittelalterlich Dorfwüstung Vojšice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287
Rozsah
269-287
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V rámci společného botanicko-archeologického projektu Masarykovy university, který se zabýval dopadem pravěkého osídlení na vznik a udržení luk v Karpatech, se podařilo analýzou dat digitálního výškopisu České republiky identifikovat v NPR Čertoryje systémy vyvýšených liniových útvarů, které byly interpretovány jako pozůstatky mezí – polních systémů neznámého stáří. V jejich těsné blízkosti se nachází zaniklá středověká vesnice Vojšice, kde byl proveden geofyzikální průzkum. Ten v těchto místech odhalil koncentrace anomálií, které byly interpretovány jako pozůstatky několika usedlostí. Jejich umístění koreluje jak s nově zjištěnými mezemi, tak i s parcelací zachycenou na historických mapách.
The joint botanical-archaeological project of Masaryk University, Brno focused on the impact of prehistoric settlement on the origination and sustenance of meadows in the Carpathians, where systems of elevated line formations interpreted as the remains of balks, field systems of unknown age, were identified in the Čertoryje Nature Reserve, through the analysis of data of the digital altimetry of the Czech Republic. The geophysical survey was conducted on the site of the deserted medieval village of Vojšice, once situated in close proximity of these systems. The survey revealed a concentration of anomalies which were interpreted as the remains of several homesteads. Their location correlates both with the newly disclosed balks and the plot division captured by historical maps.
Note
Studie byla vytvořena v rámci projektu specifického výzkumu MUNI/A/0930/2018 "Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII".
Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des spezifischenForschungsprojektes MUNI/0930/2018 "Archäologische Geländeprospektion, Aushebungen, Dokumentation und Museumspräsentation VIII" erstellt.
Reference
[1] CDB V/3: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/3. 1253–1278 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1982.

[2] CDM V: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae V. 1294–1306 (Chytil, J., ed.). Brunae 1850.

[3] CDM X: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae X. 1367–1375 (Brandl, V., ed.). Brünn 1878.

[4] CDSl I: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. 805–1235 (Marsina, R., ed.). Bratislavae 1971.

[5] ČERNÝ, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Praha.

[6] ČERVINKA, I. L., 1931: Pusté vsi. Rkp. ulož. v Moravském zemském muzeu.

[7] DRESLER, P.–TENCER, T.–VÁGNER, M., 2015: Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky – A Survey of the Deserted Medieval Village of Opatovice, Cadastral District of Hrušky, Studia archaeologica Brunensia E 20, 113–132.

[8] DVORSKÝ, F., 1914: Strážnický okres. Vlastivěda Moravská. Místopis Moravy II., Hradištský kraj. Brno.

[9] JAN, L., 2002: Počátky Strážnice a panství pánů z Kravař. In: Strážnice, kapitoly z dějin města (Pajer, J., ed.), 45–74. Strážnice.

[10] KŘIVÁNEK, R., 2004: Geofyzikální metody. In: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle – Non-destructive archaeology. Theory, methods and goals (Kuna, M., ed.), 117–183. Praha.

[11] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1974: Nálezy středověké keramiky z trati "Vojšice" u Malé Vrbky, PV 1973, 76–77.

[12] MILO, P., 2009: Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? In: Archeologie doby hradištní (Dresler, P.–Měřínský, Z., edd.), 38–53. Brno.

[13] MILO, P., 2013: Geofyzikálne prieskumy včasnostredovekých sídliskových lokalít na dolnom Podyjí – Geophysical investigations of early medieval occupation sites in the lower Dyje (Thaya) River region, AR LXV, 706–734.

[14] MILO, P., 2014: Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik. Studien zur Archäologie Europas. Vol. 21. Bonn.

[15] MITÁČEK, J., 2008: "Campus Lucsco" – proměny jedné otázky. In: Východní Morava v 10. až 14. století (Galuška, L.–Kouřil, P.–Mitáček, J., edd.), 155–167. Brno. MZD I: Moravské zemské desky – Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren I. 1348–1466 (Chlumecký, P.–Chytil, J.–Demuth, K.–Wolfskron, A., edd.). Brünn 1856.

[16] NEKUDA, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[17] NEKUDA, V., 1975: Pfafenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Příspěvek k dějinám středověké vesnice. Brno.

[18] NEKUDA, V.–UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[19] PAJER, J., 2011: Via exploratorum de Bohemia (úvaha o tzv. Cestě českých stráží), Slovácko LII (2010), 203–214.

[20] PAJER, J., a kol., 2002: Strážnice. Kapitoly z dějin města. Strážnice.

[21] PAJER, J., a kol., 2011: Kněždub. Minulost a současnost obce. Kněždub.

[22] PAVELČÍK, J., 1991: Středověká zaniklá osada Vojšice u Hrubé Vrbky (okr. Hodonín), PV 1988, 65.

[23] PAVLÍK, J., 2011: Hrubá Vrbka. Původní nezkrácené a redakčně neupravené znění, příloha na CD. Hrubá Vrbka.

[24] RI XI/1: Regesta Imperii XI, Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437). Band 1 (Elbel, P., ed.). Wien – Köln – Weimar 2012.

[25] SNÁŠIL, R., 1972: Povrchový průzkum v trati Vojšice u Malé Vrbky (okr. Hodonín), PV 1971, 107–110.

[26] TRIBULA, J., 1973: Středověké nálezy z tratě Vojšice u Malé Vrbky (obec Malá Vrbka), PV 1972, 82–83.

[27] TRIBULA, J.–UNGER, J., 1970: Zjišťovací výzkum na lokalitě "Žižkův stůl" u Malé Vrbky (katastr Hrubá Vrbka, okr. Hodonín). In: Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů oblastních a městských muzeí se zvláštním zřetelem k problematice historické archeologie na Moravě. Příloha VVM XXII, č. 3 (Michna, P.–Unger, J., edd.), 95–100. Brno.

[28] UNGER, J., 1967: Der Turmhügel Žižkův stůl bei Malá Vrbka (Bezirk Hodonín), SPFFBU E 12, 232–233.

[29] VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ: Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň vítězství u Domažlic (Bláhová, M., ed.). Praha 1979.