K obléhání hradu Zvíkova

Název: K obléhání hradu Zvíkova
Variantní název:
  • The siege of Zvíkov castle
  • Zur Belagerung von Burg Zvíkov (Klingenberg)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 511-527
Rozsah
511-527
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Zvíkov, jeden z nejvýznamnějších českých královských hradů, byl obléhán v letech 1285–1287, 1429 a 1621–1622. V okolí hradu leží čtyři obléhací opevnění, nacházející se v různé úrovni dochování. Příspěvek kriticky analyzuje dosavadní literaturu k této problematice a uvádí některé nové poznatky
Zvíkov, one of the most important Czech royal castles, was besieged in the years 1285–1287, 1429 and 1621–1622. In the castle vicinity there are four siege fortifications, at different levels of preservation. This article critically analyses the existing literature on the subject and presents some of the new findings.
Reference
[1] ČECHURA, J.–RYANTOVÁ, M., 1989: Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431–1472 – Bautätigkeit auf der Burg Zvíkov in den Jahren 1431 1472, CB 1, 35–66.

[2] ČECHURA, J.–RYANTOVÁ, M., 1998: Stavební činnost na Zvíkově v letech 1431–1573 a její prameny – Bauliche Aktivitäten auf Burg Klingenberg (Zvíkov) in der Zeit von 1431–1573 und ihre Quellen, SbNM A LII, 1–4.

[3] DURDÍK, T., 1973: Předsunuté bašty českého vrcholně středověkého hradu, HG 10, 139–149.

[4] DURDÍK, T., 1995: Hrady na Písecku – Die Burgen in der Gegend von Písek. In: Durdík, T.–Kašička, F.–Nechvátal, B., Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, 5–192. Písek.

[5] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[6] FRB IV: Fontes Rerum Bohemicarum IV (Emler, J., ed.). Pragae 1884.

[7] FRB n. s. II: Fontes Rerum Bohemicarum. Series Nova. Tomus 2 (Černá, A. M.–Čornej, P.–Klosová, M., edd.). Pragae 2003.

[8] FRÖHLICH, J., 1991: Středověká opevnění kolem hradu Zvíkova – Mittelalterliche Befestigungen um die Burg Zvíkov, CB 2, 155–160.

[9] FRÖHLICH, J., 1996: Zaniklé podhradní městečko pod Zvíkovem, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech XXXIII, 171–178.

[10] FRÖHLICH, J.–JIŘÍK, J., 2004: Archeologické nálezy z podhradí Zvíkova ve sbírkách Prácheňského muzea v Písku – Archäologische Funde aus der Unterburg von Zvíkov in den Sammlungen des Museums in Písek, CB 9, 269–284.

[11] HEŘMANSKÝ, F., 1954: Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Praha.

[12] KOPPOVÁ, E.–NEMEŠKALOVÁ-JIROUDKOVÁ, Z., 1997: Nález mincí na hradu Zvíkově – Ein Münzfund auf der Burg Zvíkov. In: Život v archeologii středověku (Kubková, J.–Klápště, J.–Ježek, M.–Meduna, P. et al., edd.), 367–370. Praha.

[13] KUKAL, Z. a kol., 2010: Kukal, Z.–Dudíková Schulmannová, B.–Valečka, J.–Čechová, V.–Pošmourný, K., Hrady Čech a Moravy z čeho jsou a na čem stojí. Praha.

[14] KYPTA, J.–RICHTEROVÁ, J., 2004: Příspěvek k interpretaci reliktů obléhacích prací u hradu Zvíkova – Ein Beitrag zur Interpretation der Belagerungsrelikte bei der Burg Zvíkov, AVJČ 17, 253–260.

[15] LAVIČKA, R.–ČAPEK, L.–FRÖHLICH, J.–HAVLICE, J.–KRAJÍC, R.–REITINGER, L., 2016: Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců. České Budějovice.

[16] LÜSSNER, M., 1878–1881: O novějších nálezech na Plešivci a v okolí zvikovském, PA XI, 577–588.

[17] MALIČKÝ, J., 1950: Předslovanská hradiště v jižních a západních Čechách, PA XLIII, 21–42.

[18] MENCLOVÁ, D., 1961: Vliv husitských válek na pozdně gotickou fortifikační architekturu, Umění IX, 433–471.

[19] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady 2. Praha.

[20] REZEK, A.–MAREŠ, F.–KALOUSEK, J., edd., 1896: Dopisy rodu Švamberského. In: Archiv Český XV. Praha.

[21] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého. 2. vydání. Praha.

[22] SOUKUP, J., 1910: Soupis památek historických a uměleckých v království českém XXXIII. Politický okres písecký. Praha.

[23] STRZYŻ, P., 2014: Broń palna w Europie Środkowej w XIV–XV w. Łódź.

[24] SÝKORA, M., 2013: Hrady doby husitské. Rkp. diplomové práce, ulož. v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK, Praha.

[25] TOMAN, J., 1968: Zvíkov a Orlík v době českého stavovského povstání 1618–1622 – Die Burgen Zvíkov (Klingenberg) und Orlík zur Zeit des Aufstandes der Böhmischen Stände 1618–1622, JSH 37, 160–173.

[26] TYL, F., 1888: Paměti zvíkovské. Praha.

[27] VARHANÍK, J., 2002: Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi – Die Verteidigung der mittelalterlichen Burg mit der Feuerwaffen, AH 27, 125–138.

[28] VARHANÍK, J., 2014: K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu – Zur Verwendung des beim Ausheben eines Burggraben gewonnenen Materials, AH 39, 421–437.

[29] VARHANÍK, J., 2015: Hrad Zvíkov jako torzální architektura – Die Burg Zvíkov (Klingenberg) als Torsalarchitektur, AH 40, 361–393.

[30] VARHANÍK, J., 2016: Pivovar na hradě Zvíkově – Brewery of Zvíkov Castle, Kvasný průmysl 62, 42–45.

[31] VARHANÍK, J.–ZAVŘEL, J., 1986: K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova – On the morfology and petrografy of the early gothique construction of the Zvíkov castle, Památky a příroda 11, 65–71.

[32] VARHANÍK, J.–ZAVŘEL, J., 1994: Povrchový průzkum hradu Choustníka – Untersuchung der Burg Choustník, AH 19, 37–50.

[33] ZÍBRT, Č., 1908: Z dějin zámku a panství Zvíkova, Časopis musea král. Českého 83, 76–117, 204–241, 321–370, 385–412.