Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze

Název: Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze
Variantní název
New archaeometallurgical finds from Klementinum, Prague
Neue archäometallurgische Funde vom Areal des Clementinums in Prag
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 983-999
Rozsah
983-999
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
Při záchranných archeologických výzkumech na území pražské předlokační aglomerace jsou ze situací datovaných do 11. až 13. století stále ve větší míře získávány nálezy dokládající výrobu a zpracování neželezných kovů. V roce 2017 byl v nevelké zjišťovací sondě na katastru Starého Města, v areálu pražského Klementina, získán další soubor archeometalurgických nálezů souvisejících s neželeznou metalurgií. SEM-EDS analýzy vybraných vzorků doložily na lokalitě specializovanou výrobní činnost, konkrétně výrobu cínového bronzu.
Rescue archaeological research carried out in the territory of a pre-location agglomeration in Prague and contexts dated to the 11th–13th centuries have been yielding an increasing number of finds confirming the production and processing of non-ferrous metals. In 2017, a relatively small test pit in the cadastral zone of the Old Town, within the Klementinum complex, brought to light another series of archaeometallurgical finds associated with non-ferrous metallurgy. SEM-EDS analyses of selected samples confirmed specialized production activity on the site – the production of pewter bronze.
Jazyk shrnutí
Note
  • Příspěvek vznikl s podporou Grantové agentury ČR, projekt reg. č. 16-22207S
Reference
[1] ETTLER, V. et al., 2015: Ettler, V.–Johan, Z.–Zavřel, J.–Selmi-Wallisová, M.–Mihaljevič, M.–Šebek, O., Slag Remains from the Na Slupi Site (Prague, Czech Republic), Journal of Archaeological Science 53, 72–83. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.10.007 | DOI 10.1016/j.jas.2014.10.007

[2] FIGUEIREDO, E. et al., 2010: Figueiredo, E.–Silva, R. J. C.–Senna-Martinez, J. C.–Araújo, M. F.–Fernandes, F. M. B.–Inês Vaz, J. L., Smelting and recycling evidences from the Late Bronze Age habitat site of Baiões (Viseu, Portugal), Journal of Archaeological Science 37, 1623–1634. | DOI 10.1016/j.jas.2010.01.023

[3] HAVRDA, J., 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta. In: Boháčová, I.–Podliska, J. a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, 150–153. Praha.

[4] HAVRDA, J.–KOVÁŘ, M.–ŽĎÁRSKÁ, A., 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě – St. Clement Dominican monastery in the Old Town of Prague, Staletá Praha 33, sv. 2, 2–71.

[5] HAVRDA, J.–RÜCKL, Š., 2019: Nálezová zpráva. Zjišťovací archeologický výzkum Praha 1 – Staré Město, Klementinum čp. 190/I a 1040/I, ppč. 80 a 82 (archeologické sondy na Hospodářském dvoře a jižně od něho v roce 2017), výzkum NPÚ, ÚOP v Praze č. 2017/10, č. j. 311/32896/2019, ulož. v dokumentaci archeologického odboru NPÚ, ÚOP v Praze.

[6] HAVRDA, J.–TRYML, M., 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí – Nebovidy. Mediaeval settlement around Prague Castle. Praha.

[7] HAVRDA, J.–ZAVŘEL, J., 2009: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském – Remains of the early medieval metallurgical workshop in the area of Clementinum in the Old Town of Prague, Archaeologica Pragensia 19/2008, 333–357.

[8] HAVRDA, J.–ŽĎÁRSKÁ, A., 2017: K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století. Objev pohřebiště v areálu Klementina – Zum Begraben im rechtsufrigen Teil der Vorlokations-agglomeration Prags im 9. und 10. Jahrhundert. Das Gräberfeld im areal des Prager Klementinums, Staletá Praha 33, sv. 2, 94–134.

[9] LACKINGER, A. et al., 2013: Copper + Tin + People: Public Co-Smelting Experimentation in Northwestern Iberia. Proceedings of the 7th UK Experimental Archaeology Conference Cardiff 2013, EXARC Journal 3.

[10] VARADZIN, L.–ZAVŘEL, J., 2015: Pozůstatky raně středověké metalurgie stříbra, zlata a dalších neželezných kovů na Vyšehradské akropoli. In: Moucha, V.–Nechvátal, B.–Varadzin, L. et al., Vyšehrad. Knížecí a královská akropole, 391–419. Praha.

[11] VYŠOHLÍD, M., 2018: Praha – Nové Město, Zaniklá ves Opatovice v Křemencově ulici na Novém Městě pražském. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2017 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 109, 32.

[12] ZAVŘEL, J., 2013: Stopy neželezné metalurgie. In: Havrda, J.–Tryml, M., Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí, 219–22. Praha.

[13] ZAVŘEL, J.–ČIHÁKOVÁ, J.–JEŽEK, M., v tisku: Domestic pottery sherds used in non-ferrous metalworking in medieval Prague. Archaeological and Anthropological Sciences.