Středověké vodní dílo v Táboře : archeologický výzkum Jordánu

Název: Středověké vodní dílo v Táboře : archeologický výzkum Jordánu
Variantní název:
  • Medieval waterworks in Tábor : archaeological research into the Jordán reservoir
  • Das mittelalterliche Wasserwerk in Tabor : die archäologische Grabung am Jordan-Stausee
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1001-1027
Rozsah
1001-1027
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V rámci "Obnovy retenční nádrže Jordán", prováděné městem Tábor, byl v letech 2012–2015 realizován archeologický výzkum, na který v letech 2013–2017 navázaly specializované analýzy odebraných vzorků na domácích i zahraničních pracovištích, prvotní evidence nálezů včetně kresebné a fotografické dokumentace vybraných artefaktů, zpracování plánové dokumentace a zařazení fotografické i filmové dokumentace. Jednotlivé nálezové celky jsou postupně vyhodnocovány a zveřejňovány. K nejvýznamnějším novým poznatkům patří: a) doklady o pravěkém osídlení údolí, které leželo nedaleko táborského ostrohu a před založením Jordánu jím protékal potok, b) objev pozdně středověké cihlářské huti a c) zjištění i odkryv výpustných systémů v hrázi Jordánu. Jejich popisu a dataci je věnována předkládaná studie. Postupně byly v jordánské hrázi objeveny dvě spodní výpusti a jedna výpusť horní. Pracovaly na čapovém principu, tj. k regulaci vody bylo používáno otevírání nebo uzavírání otvoru v horní ploše vodorovné výpustné dřevěné roury pomocí svislého uzávěru (čapu, čepu).
The project of the Restoration of the Jordán Reservoir undertaken by the town of Tábor involved archaeological research conducted in 2012–2015. In 2013–2017 the research was followed by specialist analyses of the samples in Czech and international laboratories, the cataloguing of finds including drawing and photographic documentation of selected artefacts, the processing of plans and the incorporation of photographic and film documentation. The individual find series are gradually assessed and published. The most important new findings comprise a) evidence of prehistoric settlement in a valley situated near the Tábor promontory; before the establishment of the Jordán reservoir, a stream ran through it; b) discovery of late medieval brickworks, and c) detection and excavation of drainage systems in the Jordán reservoir dam. This study is devoted to the description and dating of these systems. In the Jordán dam, two lower sluice gates and one upper gate were discovered. They worked on the pivot principle, i.e. to regulate water, the opening or closing of an aperture in the upper area of a horizontal wooden overflow pipe was used, by means of a vertically-mounted pivot.
Reference
[1] DUBRAVIUS, J., 1953: O rybnících. Sborník filologický I 2. ČSAV – Kabinet pro studia řecká, římská a latinská. Praha.

[2] KOMENSKÝ, J. A., 1954: Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům. Praha.

[3] KRAJÍC, R., 2009: Voda a odpady jako privátní i komunální problém městských aglomerací. Doklady z města Tábora od 13. do 18. století, PA C, 261–300.

[4] KRAJÍC, R., 2018: Tábor – Jordán. Obnova retenční nádrže Jordán, č. smlouvy 14/2012. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu pro HM Tábor a ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[5] KŘIVÁNEK, J.–NĚMEC, J.–KOPP, J., 2012: Rybníky v České republice. Praha.

[6] POKORNÝ, J. a kol., 2004: Pokorný, J.–Lucký, Z.–Lusk, S.–Pohunek, M.–Jurák, M.–Štědronský, E.–Prášil, O., Velký encyklopedický rybářský slovník. Plzeň.

[7] POLÁČEK, J.–ŽATECKÝ, S., 2017: Spodní výpusti malých vodních nádrží, opravy a náhrady historických výpustí. In: Rybníky 2017. Sborník příspěvků odborné konference konané 15.–16. června 2017 na České zemědělské univerzitě v Praze (David, V.–Davidová, T., edd.), 156–161. Praha.

[8] ŠINDELÁŘ, J., 2013: Kamerový průzkum a geodetické zaměření výpustných kanálů Tábor, Jordán, historická spodní výpusť – archeologický objekt č. 1. Geo-cz.

[9] ŠINDELÁŘ, J., 2013a: Kamerový průzkum a geodetické zaměření výpustných kanálů Tábor, Jordán, historická spodní výpusť – archeologický objekt č. 4. Geo-cz.

[10] TECL, R., 1979: Tábor v druhé polovině 15. století, Husitský Tábor 2, 69–89.

[11] TECL, R., 1992: Fakta a legendy o táborském Jordánu, Palcát, 15. 7., 3.

[12] TECL, R., 1993: Nové datum ke vniku staré táborské vodárny, Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích XXX, č. 3, 197–198.

[13] TECL, R., 2003–2004: Nejstarší znaky táborských cechů, Táborský archiv 12, 157–195.

[14] VOTRUBA, L. a kol., 1988: Votruba, L.–Krejča, M.–Procházka, M.–Jelínek, J., Vodárenská nádrž Jordán. Městský národní výbor v Táboře 5/2. Tábor.

[15] VRÁNA, K.–DAVID, V., 2017: Spodní výpusti malých vodních nádrží a suchých nádrží. In: Rybníky 2017. Sborník příspěvků odborné konference konané 15.–16. června 2017 na České zemědělské univerzitě v Praze (David, V.–Davidová, T., edd.), 173–184. Praha.