Tři artefakty úštěckého hradu a problémy jejich interpretace

Název: Tři artefakty úštěckého hradu a problémy jejich interpretace
Variantní název
Three artefacts from Úštěk Castle and the problems with their interpretation
Drei Artefakte von Burg Úštěk und Probleme ihrer Interpretation
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 329-345
Rozsah
329-345
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
Hodnocení tří nemovitých artefaktů, získaných archeologickým výzkumem na hradě v Úštěku. Cílem je jejich datování a určení možné funkce.
The paper assesses three immovable artefacts yielded by archaeological research into Úštěk Castle. The main objective was their dating and the determination of their possible function.
Jazyk shrnutí
Note
  • Vznik tohoto článku byl podpořen projektem OP VVV Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
  • Die Entstehung des vorliegenden Artikels wurde von dem Projekt OP VVV Doktorandenschule der Archäologie: neue Methoden, Technologien und Erforschung des historischen Erbes (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686) gefördert, das aus dem Europäischen Sozialfonds und dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik mitfinanziert wird.
Reference
[1] GABRIEL, F., 1983: NZ, ulož. v ARÚ AV ČR, č. j. 2323/85.

[2] GABRIEL, F., 2003: Otopná zařízení na hradě Helfenburku u Úštěku – Heizeinrichtungen auf der Burg Helfenburk bei Úštěk, Svorník 1, 141–152.

[3] GABRIEL, F., 2014: NZ, ulož. v Regionálním muzeu v Teplicích.

[4] GABRIEL, F.–KURSOVÁ, L., 2018: K nově zjištěným džbánovitým objektům na pískovci – Neue Erkenntnisse überkrugartige Objektein Sandstein, AH 43, 203–211.

[5] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1986: Ke stavební podobě hradu v Úštěku, Litoměřicko XXI–XXII, 77–95.

[6] NEKUDA, V., 1985:Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno.

[7] PODROUŽEK, K., 2018: Člověk a pískovec. Ústí nad Labem – Praha.

[8] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského klášera – Hradišťko bei Davle, eine Kleinstadt bes Ostrover Klosters. Praha.

[9] RICHTER, M.–KRAJÍC, R., 2001: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 2 – Sezimovo Ústí – Archäologie der mittelalerlichen Untertanenstadt 2. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[10] SKRUŽNÝ, L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně – Zur Frage der Enticklung und Funktion des Herdes innerund Außerhalb der slawischen mittelalterlichen und neuzeitlichen Objekte, AH 5, 221–242.

[11] SUK, J. T., 1880: Nový Poupě katechismus pro sladovnické učenníky a tovaryše. Praha.

[12] SÚRPMO 1970: Plánová dokumentace Úštěk – hrad. Zaměření současného stavu.