Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja

Název: Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja
Variantní název:
  • Slovak museums in the interwar period, possibilities and foundations of development
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 1, s. 4-14
Rozsah
4-14
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Po vzniku Československej republiky na Slovensku prevažovali najmä spolkové múzeá, postavené zväčša na dobrovoľnej báze. Mnohé z nich zápasili s existenčnými problémami, bez finančného zabezpečenia, bez vhodných priestorov, ale tiež s chýbajúcou metodikou, čo sa často odrážalo v ich základných múzejných činnostiach. Príspevok sa zameria na prehľad fungovania slovenského múzejníctva v medzivojnovom období. Sleduje rozvíjanie múzeí založených pred rokom 1918, zakladanie nových, špecializovaných múzeí (Zemedelské múzeum v Bratislave, Banské múzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici, Židovské múzeum v Prešove), formovanie celonárodného múzea vlastivedného zamerania (Slovenské národné múzeum v Turčianskom Sv. Martine vs Slovenské vlastivedné múzeum v Bratislave) a ich vzájomné vzťahy k Zväzu československých múzeí v kontexte budovania jednotnej múzejnej siete v ČSR, profesionalizácii pracovníkov múzeí a ochrane múzejných zbierok.
After the emergence of Czechoslovak Republic, Slovakia mainly had associational museums which were operated on a voluntary basis. Many of them encountered existential problems, having no financial means, suitable premises and appropriate methodical guidelines, which was often reflected in their basic museum activities. The paper provides an overview of museum life in Slovakia during the interwar period. It follows up the development of museums founded before 1918, establishment of new specialised museums (Agricultural Museum in Bratislava, Mining Museum of Dionýz Štúr in Banská Štiavnica, Jewish Museum in Prešov), formation of a nationwide museum of Slovak national history (Slovak National Museum in Turčiansky Svätý Martin vs. Slovak Museum of National History in Bratislava) and their relationship to the Union of Czechoslovak Museums in the context of development of a unified museum network in the Czechoslovak Republic, professionalisation of museum workers and protection of museum collections.
Reference
[1] Archiv Národního muzea v Prahe, fond Svaz československých muzeí.

[2] Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, fond Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku.

[3] Národní archiv České republiky v Prahe, fond Ministerstvo školství.

[4] BOHUŠ, Ivan. Slovenské múzeá a prvá svetová vojna. Múzeum, 1958, roč. 5, č. 2, s. 76–77.

[5] CIULISOVÁ, Ingrid. Osudy pamiatok na Slovensku 1919–1949. Poprad: KUBKO GORAL, 1994. ISBN 80-88858-04-6.

[6] Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1927, roč. 19.

[7] Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1931, roč. 23.

[8] Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1932, roč. 24.

[9] DVOŘÁK, Jan. Vývoj ideí a organisace ochrany památek. In PLACHT, Otto a František HAVELKA (eds.). Příručka školské a osvětové správy: Pro potřebu služby školských a osvětových úřadů a orgánů. Praha: Státní nakladatelství, 1934, s. 1612–1710.

[10] FALATHOVÁ, Zuzana. Múzejníctvo a výstavníctvo v Bratislave v období prvej Slovenskej republiky (1939–1945). Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, roč. 5, č. 2, s. 61–76. ISSN 1339-2204.

[11] FRAKNOI, Vilmos. Visszatekintés A muzeumok és kőnyvtárak országos tanácsa és főfelügyelősége egy évtized munkásságára (1898–1907). Budapest: Stephaneum Nyomda r.t., 1908.

[12] HERČKO, Ivan a kol. Dejiny múzejnej kultúry na Slovensku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-931-4.

[13] HERČKO, Ivan. Zberateľská činnosť z odboru baníctva a podnety pre založenie múzeí v Banskej Štiavnici (K 70. výročiu múzejníctva v Banskej Štiavnici). Múzeum, 1971, roč. 16, č. 1, s. 39–43.

[14] J. G. Sjazd československých muzeí v Bratislave. In ČMSS, 1930, roč. 22, s. 48–50.

[15] JURKOVIČ, Miloš. Slovenské múzeá. Bratislava: Slovenský fond výtvarných umení, 1945.

[16] KAČÍREK, Ľuboš. Edičná činnosť múzeí v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, roč. 5, č. 1, s. 43–56. ISSN 1339-2204.

[17] KIRSCH, Otakar. (Po)zapomenutí nositelé paměti: Německé muzejnictví na Moravě. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-249-9.

[18] KÜRTI, Július. 25-ročná jubilejná zpráva Liptovského muzea v Ružomberku. Ružomberok, 1937.

[19] KÜRTI, Július. Pätnásť rokov Liptovského múzea. Ružomberok, 1927.

[20] KÜRTI, Július. Zpráva o účinkovaní Liptovského muzea v Ružomberku roku 1927. Časopis MSS, 1928, roč. 20, s. 103–104.

[21] LALKOVIČ, Marcel. Zväz československých múzeí a jeho prínos na formovaní slovenského múzejníctva. Zborník SNM – Etnografia 44, 2003, s. 91–119.

[22] Liptovské muzeum v Ružomberku. Časopis MSS, 1927, roč. 19, s. 35–38.

[23] Liptovské muzeum v Ružomberku. Časopis MSS, 1930, roč. 22, s. 30–31.

[24] Liptovské muzeum v Ružomberku. In Sborník MSS, 1926, roč. 20, s. 69–70.

[25] MRUŠKOVIČ, Štefan, Jolana DARULOVÁ a Štefan KOLLÁR. Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. ISBN 80-8083-160-2.

[26] Muzeum slovenského krasu v Liptovskom Sv. Mikuláši. Časopis MSS, 1931, roč. 23, s. 63.

[27] NESVADBÍKOVÁ, Jiřina. K vývoji památkové péče na území Československa. 3. svazek: Výběr autentických dokumentů 1918–1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

[28] ORIŠKO, Štefan a Peter BUDAY. Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846–1918). Bratislava: Stimul, 2017. ISBN 978-80-8127-198-4.

[29] PALÁRIK, Miroslav. Múzejná sieť na Slovensku v období I. Československej republiky – predstavy a realita. In HUPKO, Daniel a Luděk BENEŠ (eds.). Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 84–126. ISBN 978-80-971748-7-3.

[30] PALÁRIK, Miroslav. Zväz slovenských múzeí v období slovenského štátu 1939–1945. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISBN 978-80-8094-993-8.

[31] Pri Muzeu Slovenského krasu... Časopis MSS, 1932, roč. 24, s. 92.

[32] RYBECKÝ, Milan. Muzeálna slovenská spoločnosť a jej miesto v národnej kultúre. Martin: Osveta, 1983.

[33] RYCHLÍK, Jan. Zemědelská muzea v Československu. In HARNA, Josef a Blanka RAŠTICOVÁ (eds.). Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010, s. 205–212. Studie Slováckeho muzea. 15/2010. ISBN 978-80-86185-90-3.

[34] Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1918.

[35] STRELKOVÁ, Jarmila. Niekoľko postrehov z počiatkov budovania Zemedelského múzea v Bratislave. In Zborník Slovenského národného múzea – História, 1996, roč. 36, s. 143–150.

[36] STRELKOVÁ, Jarmila. Quo vadis, Slovenské národné múzeum? 2. Múzeum, 1997, roč. 42, č. 4, s. 5–11.

[37] ŠEBEK, František. Role Svazu československých muzeí ve vývoji českého (československého) muzejnictví. In HUPKO, Daniel a Luděk BENEŠ (eds.). Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 128–144. ISBN 978-80-971748-7-3.

[38] ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Umeleckopriemyselné múzeum na Slovensku v roku 1928? Designum, 2010, č. 2, s. 14–17. ISSN 2644-5190.

[39] ŠKULTÉTY, Jozef. Muzeálny obzor Slovenska. In Sborník MSS, 1926, roč. 20, s. 71–72.

[40] ŠKULTÉTY, Jozef. Slovenské muzeum v Turčianskom Sv. Martine. In Sborník MSS, 1926, roč. 20, s. 60–63.

[41] ŠVANTNEROVÁ, Jana. Židovské múzeum v Prešove v širších súvislostiach. In BORSKÝ, Maroš a Jana ŠVANTNEROVÁ a kol. Eugen Bárkány. Medzi Prešovom a Bratislavou. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, 2018, s. 76–105. ISBN 978-80-969720-8-1.

[42] TAKÁCSOVÁ BÁNYÁSOVÁ, Katarína a Pavol TIŠLIAR. Vznik a formovanie Štátneho kultúrneho majetku v Betliari. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, roč. 5, č. 1, s. 69–81. ISSN 1339-2204.

[43] TIŠLIAR, Pavol. Fate of the Andrássy Archive from Betliar and Krásna Hôrka in the 1940s and 1950s. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, roč. 6, č. 2, s. 83–93. ISSN 1339-2204.

[44] TIŠLIAR, Pavol, Jan DOLÁK a Ľuboš KAČÍREK. Changes in cultural strategy and cultural policies in Slovakia in the 20th century and at the beginning of the 21st century: museums and other memorial institutions in a socio-political context. Bylye gody, 2018, roč. 48, č. 2, s. 709–718. ISSN 2310-0028.

[45] TIŠLIAR, Pavol. Formovanie ochrany pamiatok na Slovensku po vzniku Československej republiky. Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku a Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku. In GRESCHOVÁ, Eva. Stretnutie seniorov štátnej ochrany prírody na Slovensku. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2019, s. 5–19. ISBN 978-80-89933-17-4.

[46] Uhorská krajinská zbierka zákonov z roku 1881.

[47] VALACHOVIČ, Pavol. Slovenské vlastivedné múzeum (1924–1939). In Zborník Slovenského národného múzea – História, 1984, roč. 24, s. 255–282.

[48] VESELSKÁ, Magda. Muž, který si nedal pokoj: Příběh Josefa Poláka (1886–1945). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2004. ISBN 80-86889-22-X.

[49] Zákony a nariadenia na ochranu pamiatok historických, pravekých a prírodných na Slovensku. 3. vyd. Bratislava: Nákladom Štátneho referátu – tlačou Slovenskej kníhtlačiarne, 1924.