Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR

Název: Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR
Variantní název:
  • The use of Knihovny.cz portal in the libraries in the Czech Republic
Zdrojový dokument: ProInflow. 2020, roč. 12, č. 2, s. [3]-20
Rozsah
[3]-20
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: CC BY 3.0 CZ
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Výzkumná studie představuje výsledky výzkumu zaměřeného na využívání portálu Knihovny.cz českými knihovníky a knihovnicemi. Pozornost byla zaměřena zejména na dovednost vyhledávání na portále, práci s uživatelským účtem, využití funkcí portálu a důvody používání či nepoužívání portálu. -- Design/metodologie/přístup – Výzkum byl realizován na podzim roku 2019 formou online dotazníku, který vyplnilo 273 respondentů. -- Výsledky – Vyhodnocením nasbíraných dat se podařilo získat přehled o míře využívanosti portálu a obeznámenosti s jeho funkcemi mezi knihovníky v závislosti na tom, zda je jejich knihovna zapojena do portálu a zda absolvovali školení práce s portálem Knihovny.cz. -- Originalita/hodnota – Poznatky výzkumu umožnily přizpůsobení propagační a edukační činnosti týmu Knihovny.cz potřebě zvyšovat povědomí o portálu.
Purpose – This research study presents the results of a research focused on the use of Knihovny.cz portal by Czech librarians. The aim of the research was to find out how are librarians searching, how do they work with a user account, what functions do they use and what their reasons for using or not using the portal are. -- Design/methodology/approach – The research was carried out in autumn 2019 in the form of an online questionnaire, which was filled in by 273 respondents. -- Results – The evaluation of collected data allowed to get an overview of the extent of the portal usage and familiarity with its functions among librarians, depending on whether their library is a member of the portal and whether they attended a training lesson on working with Knihovny.cz portal. -- Originality/value – The findings of the research lead to the adaptation of promotional and educational activities of the Knihovny.cz team to the need of raising awareness of the portal.
Note
Publikace vznikla v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně.
The volume was funded by Institutional support for long term conceptual development of research organization (the Moravian Library) by Czech Ministry of culture.