Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953

Název: Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953
Variantní název:
  • The State Archaeological Institute in Turčiansky Sv. Martin in 1939–1953
  • Das Staatliche archäologische Institut in Turz-Sankt Martin in den Jahren 1939–1953
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 609-620
Rozsah
609-620
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Profesionalizácia archeologického bádania na Slovensku sa začína so vznikom samostatnej Československej republiky. Vyvrcholenie týchto snáh, stelesnené vznikom Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, je však úzko previazané až s pomerne neskorým obdobím rokov 1938–1939. Archívny výskum, ktorého výsledky sú prezentované v tejto štúdii, priniesol nový a ucelenejší pohľad na formujúce roky tejto dodnes existujúcej inštitúcie. Pozornosť je venovaná najmä začiatkom ústavu, jeho počiatočným finančným, personálnym i priestorovým problémom v rozmedzí rokov 1939–1953. Príspevok si kladie za cieľ predovšetkým sprístupniť doposiaľ nepublikované informácie o živote Štátneho archeologického ústavu, a tým tak aspoň čiastočne zaplniť medzeru v bádaní o dejinách archeologických inštitúcií na Slovensku.
The professionalization of archaeological study in Slovakia started with the establishment of the independent Czechoslovak Republic (1918). However, these efforts, epitomised by the foundation of the State Archaeological Institute in Turčiansky Sv. Martin, only culminated relatively late, in the years 1938–1939. Archive research the results of which are presented in this study brought a new and more comprehensive insight into the formative years of this institution which has existed to this day. Attention is mainly devoted to the beginnings of the institute, its initial financial, staff and location-related problems in the years 1939–1953. Above all, the article seeks to make accessible unpublished information about the activities of the State Archaeological Institute, thus at least partially bridging a gap in research into archaeological institutions in Slovakia.
Reference
[1] Archív SAV, AÚ SAV: Archív SAV, f. AÚ SAV – Personálna agenda, zn. B X, 1946, inv. č. 364, škat. č. 68.

[2] Archív SAV, AÚ SAV a: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1939, inv. č. 92, č. j. 1/1939, škat. č. 4.

[3] Archív SAV, AÚ SAV b: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1939, inv. č. 92, č. j. 2/1939, škat. č. 4.

[4] Archív SAV, AÚ SAV c: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systematizácia, zn. B XV, 1940, inv. č. 460, č. j. 31/40, škat. č. 81.

[5] Archív SAV, AÚ SAV d: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systematizácia, zn. B XV, 1945, inv. č. 465, č. j. 70/1945, škat. č. 81.

[6] Archív SAV, AÚ SAV e: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systematizácia, zn. B XV, 1940, inv. č. 460, č. j. 116/1940, škat. č. 81.

[7] Archív SAV, AÚ SAV f: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systematizácia, zn. B XV, 1940, inv. č. 460, č. j. 125/1940, škat. č. 81.

[8] Archív SAV, AÚ SAV g: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systematizácia, zn. B XV, 1943, inv. č. 463, č. j. 86/1943, škat. č. 81.

[9] Archív SAV, AÚ SAV h: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systematizácia, zn. B XV, 1942, inv. č. 462, škat. č. 81.

[10] Archív SAV, AÚ SAV i: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systematizácia, zn. B XV, 1943, inv. č. 463, č. j. 407/1943, škat. č. 81.

[11] Archív SAV, AÚ SAV j: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systematizácia, zn. B XV, 1942, inv. č. 462, č. j. 45/1942, škat. č. 4.

[12] Archív SAV, AÚ SAV k: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1942, inv. č. 95, škat. č. 4.

[13] Archív SAV, AÚ SAV l: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1944, inv. č. 96, č. j. 327/1944, škat. č. 4.

[14] Archív SAV, AÚ SAV m: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1945, inv. č. 97, č. j. 31/1945, škat. č. 4.

[15] Archív SAV, AÚ SAV n: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1945, inv. č. 97, č. j. 92/1945, škat. č. 4.

[16] Archív SAV, AÚ SAV o: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1945 inv. č. 97, č. j. 56/1945, škat. č. 4.

[17] Archív SAV, AÚ SAV p: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1945, inv. č. 97, č. j. 57/1945, škat. č. 4.

[18] Archív SAV, AÚ SAV q: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1947, inv. č. 99, č. j. 7232/47, škat. č. 4.

[19] Archív SAV, AÚ SAV r: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1946, inv. č. 98, č. j. 137/46, škat. č. 4.

[20] Archív SAV, AÚ SAV s: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1946, inv. č. 98, č. j. 258/46, škat. č. 4.

[21] Archív SAV, AÚ SAV t: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systemizácia zn. B XV, 1947, inv. č. 467, č. j. 505/1947, škat. č. 81.

[22] Archív SAV, AÚ SAV u: Archív SAV, f. AÚ SAV – Personálna agenda, zn. B X, 1945, inv. č. 363, škat. č. 68.

[23] Archív SAV, AÚ SAV v: Archív SAV, f. AÚ SAV – Personálna agenda, zn. B X, 1946, inv. č. 364, škat. č. 68.

[24] Archív SAV, AÚ SAV w: Archív SAV, f. AÚ SAV – Personálna agenda, zn. B X, 1948, inv. č. 365, škat. č. 68.

[25] Archív SAV, AÚ SAV x: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systemizácia, zn. B XV, 1948, inv. č. 468, č. j. 368/1948, škat. č. 81.

[26] Archív SAV, AÚ SAV y: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systemizácia, zn. B XV, 1949, inv. č. 469, č. j. 549/1949, škat. č. 81.

[27] Archív SAV, AÚ SAV z: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systemizácia, zn. B XV, 1949, inv. č. 469, č. j. 944/1949, škat. č. 81.

[28] Archív SAV, AÚ SAV aa: Archív SAV, f. AÚ SAV – Výročné správy, zn. B IV, 1950, inv. č. 175, bez č., škat. č. 18.

[29] Archív SAV, AÚ SAV ab: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systemizácia, zn. B XV, 1951, inv. č. 471, č. j. 1578/51, škat. č. 81.

[30] Archív SAV, AÚ SAV ac: Archív SAV, f. AÚ SAV – Rozpočet a systemizácia, zn. B XV, 1948, inv. č. 468, č. j. 231/1948, škat. č. 81.

[31] Archív SAV, AÚ SAV ad: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1946, inv. č. 98, bez č., škat. č. 4.

[32] Archív SAV, AÚ SAV ae: Archív SAV, f. AÚ SAV – Vedenie ústavu, zn. B II, 1952, inv. č. 103, č. j. 767, škat. č. 4.

[33] BIANCHI, L. a kol., 1973: Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu II. 1918–1945. Bratislava.

[34] GERYK, J., 1929: Zápisnica, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 21, 129–134.

[35] GERYK, J., 1933: Zápisnica, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 25, 31–33.

[36] GERYK, J., 1933a: Zápisnica, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 25, 66–74.

[37] GERYK, J., 1935: Zápisnica, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 26, 49–51.

[38] GERYK, J., 1946: Výročná zpráva o činnosti Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 36–37, č. 1, 9–14.

[39] GERYK, J., 1946a: Slovenské národné múzeum za nemeckej okupácie, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 36–37, č. 1, 6–9.

[40] HALMOVÁ, M., 2015: Muzeálna slovenská spoločnosť a Slovenské národné múzeum v rokoch 1939–1945. In: Múzeá vo vojne. Druhá svetová vojna a jej dôsledky na činnosť múzeí a ich zbierky (Podušelová, G.–Majchrovičová, V., edd.), 5–14. Banská Bystrica.

[41] HYČKO, J.–OKÁLI, I.–POLLA, B., 1968: Slovenské národné múzeum. Bratislava.

[42] JURKOVIČ, M., 1945: Slovenské národné múzeum v Turč. Sv. Martine – Das Slowakische Nationalmuseum in Turč. Sv. Martin – Le Musée National à Turč. Sv. Martin. In: Slovenské múzeá. Ich vznik a prehľad sbierok, 13–24. Bratislava.

[43] KALINA, J., 2017: Okolnosti uväznenia a odsúdenia profesora Vojtecha Budinského-Kričku – The Circumstances of Imprisonment and Conviction of Professor Vojtech Budinský-Krička. In: 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce (Slobodník, M.– Glossová, M., edd.), 355–366. Bratislava.

[44] KOLNÍKOVÁ, E. a kol., 2000: Anton Točík 1918–1994. Biografia. Bibliografia. Nitra.

[45] KUJOVSKÝ, R.–VLADÁR, J., 2013: História bádania. In: Staré Slovensko 1. Archeológia ako historická veda (Bujna, J.–Furmánek, V.–Wiedermann, E., edd.), 183–197. Nitra.

[46] NÁRODNIE NOVINY, 1948: Štátny archeologický ústav napreduje, roč. 79, 21. január 1948, č. 16, 5.

[47] NEUMANN, M., 2019: Rok 1939 v slovenskej archeológii – Year 1939 in Slovak archaeology, Musaica archaeologica 4, č. 2, 7–26.

[48] OLIVA, M.–KOSTRHUN, P., 2019: Česká archeologie pod jhem nacismu ve světle interetnických vztahů – Czech archaeology under the yoke of Nazism in light of interethnic relations, AR LXXI, 105–137.

[49] PAVÚK, J., 2004: Odišiel Andrej Rajnič, SlArch LII, 187–188.

[50] POLLA, B., 1989: Prvý archeologický ústav na Slovensku (K 50. výročiu založenia), ZbSNM 83, História 29, 125–142.

[51] PREHĽAD PRÁC, 1940: Prehľad prác v Slovenskom národnom múzeu (1939), Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 31, č. 2, 26–32.

[52] STARCOVÁ, M., 2019: Za okupace. StAÚ v letech 1939–1945. In: Kuna, M.–Starcová, M.– Maříková-Kubková, J. a kol., Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919–2019 – A hundred years in archaeology: discoveries, finds and expeditions of the Institute of Archaeology in Prague 1919–2019, 68–69. Praha.

[53] VLADÁR, J., 2005: Akademik Ján Dekan. Archeológ, polyhistor a humanista. In: Vladár, J., Ján Dekan. Život a dielo, 17–22. Nitra.

[54] VLÁDNE NARIADENIE, 1938: Vládne nariadenie zo dňa 23. decembra 1938 o úprave niektorých služobných pomerov štátnych zamestnancov so zreteľom k autonómii krajiny Slovenskej.

[55] VÝROČNÁ SPRÁVA, 1939: Výročná správa o činnosti Muzeálnej slovenskej spoločnosti r. 1938, Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti 30, č. 2, 28–32.