Rovinná sídliště starší a počátku střední doby bronzové na Českobudějovicku

Název: Rovinná sídliště starší a počátku střední doby bronzové na Českobudějovicku
Variantní název:
  • Flat settlements of the Early and Early Middle Bronze Ages in the České Budějovice region
  • Flachlandsiedlungen der frühen und beginnenden mittleren Bronzezeit im Gebiet von České Budějovice
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2021, roč. 26, č. 1, s. 23-48
Rozsah
23-48
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek přináší analýzu rovinných sídlišť starší až počátku střední doby bronzové (Br A2 – B1) na Českobudějovicku, tj. v jedné z uzlových oblastí jihočeského regionu sledované epochy. Celkem je zde dnes známých 16 sídlišť, žádné z nich však dosud nebylo odkryto kompletně. Všechna sídliště jsou vázána na tok řeky Vltavy či jejích přítoků. Některá se nacházejí v nivních oblastech, další na svazích, terasách či návrších. Za pozornost stojí výrazná vazba analyzovaných sídlišť na písčité podloží. S výjimkou sídliště v Hostech zatím analyzované lokality nepřinesly bezpečné doklady obytných staveb. Uvedené sídliště v Hostech poskytlo doklady specializované výroby (metalurgie mědi/bronzu) i dálkového obchodu. Ten dokládají i nálezy jantaru z Hostů, Borku a snad i z Plava. Sídliště tvořila součást tehdejší sídelní struktury, žádné nebylo zcela izolované.
The article presents an analysis of flat settlements of the Early and the beginning of the Middle Bronze Age (Br A2 - B1) in the České Budějovice region, i.e. in one of the nodal areas of the South Bohemian region of the observed epoch. A total of 16 settlements are known here today, but none of them has been completely discovered yet. All sites are connected to the flow of the Vltava River or its tributaries. Some are located in floodplain areas, others on slopes, terraces or hills. It is worth noting the strong connection of the analyzed settlements to the sandy subsoil. With the exception of the settlement in Hosty, the analyzed sites have not yet provided secure documents for residential buildings. The mentioned settlement in Hosty provided documents of specialized production (copper/bronze metallurgy) and long-distance trade. This is also evidenced by the findings of amber from Hosty, Borek and perhaps even from Plav. The settlements were part of the then settlement structure, none was completely isolated.
Reference
[1] Beneš, A. 1981: Dobřejovice, Vrábče, Výzkumy v Čechách 1976–1977, 28, 159.

[2] Beneš, A. 1984: Pravěká osada z doby bronzové na soutoku Lužnice a Vltavy. Předstihový archeologický výzkum v Hostech 1981–1983. Týn nad Vltavou.

[3] Beneš, A. 1988: Sídliště ze starší doby bronzové u Hostů, okres České Budějovice. Zpráva o předstihovém výzkumu za léta 1981–1985, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 5, 7–26.

[4] Beneš, A. 1989: Hosty: Die südböhmische frühbronzezeitliche Siedlung unter Teilnahme der karpatenländlichen Kulturen. Praehistorica 15, 227–232.

[5] Beneš, A. – Michálek, J. – Zavřel, P. 1999: Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. Praha.

[6] Beneš, J. 1995: Erosion and accumulation processes in the late holocene of Bohemia, in relation of prehistoric and medieval landscape occupation. In: Kuna, M. – Venclová, N. (eds.), Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupný. Praha, 133–144.

[7] Benkovsky-Pivovarová, Z. – Stadler, P. 2019: Der bronzezeitliche "Übergangshorizont A2/B1" aus der Sicht der Věteřov-Kultur, Pravěk NŘ 27, 43–74.

[8] Braun, P. 1987: Vorgriffsausgrabungen auf dem Atomkraftwerk Temelín, Südböhmen. In: Černá, E. (ed.), Archäologische Rettungstätigkeit in den Braukohlengebieten und die Problematik der Siedlungs-geschichtlichen Forschung. Symposium Most 1986. Praha, 251–253.

[9] Braun, P. 1995: Litoradlice, Výzkumy v Čechách 1990–1992, 187.

[10] Břicháček, P. 1989: Týn nad Vltavou, Výzkumy v Čechách 1986–1987, 206.

[11] Břicháček, P. 1991: Hosty (district of České Budějovice) – an Enclosed Settlement of the Early Bronze Age. In: Archaeology in Bohemia 1986–1990. Praha, 90–94.

[12] Břicháček, P. 1992: Dobřejovice, Litoradlice, Výzkumy v Čechách 1988–1989, 28, 87.

[13] Ernée, M. 2008: Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen. Památky archeologické – Supplementum 20. Praha.

[14] Hájek, L. 1954: Jižní Čechy ve starší době bronzové, Památky archeologické 45, 115–192.

[15] Havlice, J. 2001: Pohřební ritus starší doby bronzové v jižních Čechách, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, 57–64.

[16] Hlásek, D. a kol. 2015: Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 10. České Budějovice – Plzeň.

[17] Hlásek, D. 2020: Pravěká minulost hradiště Holý vrch u Albrechtic nad Vltavou, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 33, 45–57.

[18] Hlásek, D. – Chvojka, O. 2019: The Beginning of the Bronze Age in South Bohemia, Studia Hercynia XXIII/2, 54–72.

[19] Hůrková, J. 2002: Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách – I. část, Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 16, 9–101.

[20] Chvojka, O. 2007: Současný stav poznání doby bronzové v jižních Čechách. In: Chvojka, O. – Krajíc, R. (eds.), Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře. České Budějovice, 8. 11. 2007. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 4. České Budějovice, 29–55.

[21] Chvojka, O. 2011: Rovinná sídliště doby bronzové v hornodunajském kulturním okruhu. Rukopis habilitační práce. FF MU Brno.

[22] Chvojka, O. 2015a: Možnosti rekonstrukce dálkových komunikací i lokálních stezek v době bronzové v jižních Čechách. In: Kubů, F. – Parkman, M. (eds.), Staré stezky. Sborník příspěvků z konference o výzkumu starých komunikací. Prachatice 9. – 11. 6. 2010. Zlatá stezka – Supplementum 1. Prachatice, 115–127.

[23] Chvojka, O. 2015b: Bronzezeitliche Metallhortfunde in Südböhmen. Aktueller Forschungsstand, Fines Transire 24, 49–65.

[24] Chvojka, O. a kol. 2018a: Chvojka, O. – John, J. – Šída, P. – Zavřel, P., Pravěk Blanského lesa. České Budějovice.

[25] Chvojka, O. a kol. 2018b: Chvojka, O. – Menšík, P. – Houfková, P. – Šálková, T., K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky, Archeologické rozhledy 70, 195–238.

[26] Chvojka, O. – John, J. 2006: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 23–41.

[27] Chvojka, O. – John, J. – Šálková, T. 2008: Hradec u Dobřejovic (okr. České Budějovice). Hradiště ze starší doby bronzové, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 59–77.

[28] Chvojka, O. – Menšík, P. 2020: Mohylová pohřebiště starší a střední doby bronzové v jižních Čechách. Kontinuita nebo diskontinuita využívání pohřebních areálů? In: Kozubová, A. – Makarová, E. – Neumann, M. (eds.), Scientia antiquitatis est tamquam alter idem. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Slovenská archeológia – Supplementum 1. Nitra, 247–256.

[29] Chvojka, O. – Šálková, T. – Šída, P. a kol. 2021: Sídliště ze závěru starší doby bronzové u Borku. In: Vondrovský, V. – Chvojka, O. (eds.), Kontinuita pravěkých komunit vnitřní periferie? Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. České Budějovice, v tisku.

[30] Chvojka, O. – Zavřel, P. 2009: Archeologické výzkumy Jihočeského muzea v roce 2008. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2008. Sborník referátů z informačního kolokvia, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 75. Praha, 23–25.

[31] Chvojka, O. – Zavřel, P. 2011: Sídliště ze starší doby bronzové v Býšově, k. ú. Knín, okr. České Budějovice, Archeologie ve středních Čechách 15/1, 233–253.

[32] Chvojka, O. – Zavřel, P. 2019: Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 na Českobudějovicku – shrnutí výsledků za roky 2013–2018. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2018. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 113. Praha, 7–8.

[33] Chvojka, O. – Zavřel, P. v tisku: Alt bekannt, neu untersucht. Ergebnisse der modernen archäologischen Forschung von drei vorgeschichtlichen Grabhügeln bei Plav, Kr. České Budějovice, Fines Transire 29, v tisku.

[34] Jankovská, V. 2001: Paleobotanická rekonstrukce přírodního prostředí kultury únětické a středověku na lokalitě České Budějovice – Dobrovodská stoka. In: Hašek, V. – Nekuda, R. – Unger, J. (eds.), Ve službách archeologie 3. Brno, 92–98.

[35] Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha.

[36] Kuna, M. – Slabina, M. 1987: Zur Problematik der Siedlungsareale (in der Bronzezeit). In: Archaeologische Rettungstaetigkeit in den Braunkohlengebieten und die Problematik der siedlungs-geschichtlichen Forschung. Prag, 263–278.

[37] Limburský, P. a kol. 2018: Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi. Praha.

[38] Michálek, J. 2013: Výzkum sídliště ze starší doby bronzové v nivě řeky Blanice u Čavyně 2010–2012. In: Vodňany a Vodňansko 9. Vodňany, 7–30.

[39] Militký, J. – Zavřel, P. 1995: České Budějovice, Výzkumy v Čechách 1990–1992, 56.

[40] Moucha, V. 2005: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen. Praha.

[41] Neustupný, E. 2010: Teorie archeologie. Plzeň.

[42] Parma, D. 2015: Poznámky k interpretačnímu potenciálu běžných sídelních areálů doby bronzové. In: Jan Bouzek and the Czech Lands. Studia Hercynia XIX/1–2, 96–110.

[43] Pokorný, P. a kol. 2002: Pokorný, P. – Kočár, P. – Jankovská, V. – Militký, J. – Zavřel, P., Archaeobotany of the High Medieval town of České Budějovice (Czech Republic), Archeologické rozhledy 54, 813–836.

[44] Schefzik, M. 2001: Die bronze- und eisenzeitliche Besiedlungsgeschichte der Münchner Ebene. Eine Untersuchung zu Gebäude- und Siedlungsformen im süddeutschen Raum, Internationale Archäologie 68. Rahden/Westf.

[45] Schefzik, M. 2006: Frühbronzezeitliche Gebäudeformen in Süddeutschland. Mit einer Gegenüberstellung des Formenbestandes der östlich angrenzenden Kulturlandschaften. In: Blajer, W. (ed.), Z badań nad osadnictwem epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie Środkowej. Kraków, 139–158.

[46] Torbrügge, W. 1959: Die Bronzezeit in der Oberpfalz. Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte 13. Kallmünz/Opf.

[47] Vencl, S. a kol. 2006: Nejstarší osídlení jižních Čech. Paleolit a mesolit. Praha.

[48] Vencl, S. – Fridrich, J. 2007: Archeologie pravěkých Čech 2. Paleolit a mezolit. Praha.

[49] Vondrovský, V. – Chvojka, O. (eds.) 2021: Kontinuita pravěkých komunit vnitřní periferie? Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. České Budějovice, v tisku.

[50] Zavřel, P. 1993: Současný stav znalostí o pravěku území města České Budějovice, Jihočeský sborník historický 62, 3–29.

[51] Zavřel, P. 1998: Litvínovice, okr. České Budějovice, Výzkumy v Čechách 1996–1997, 106.

[52] Zavřel, P. 2000: Vrábče, Výzkumy v Čechách 1998, 225.

[53] Zavřel, P. 2003: Hůry, Výzkumy v Čechách 2001, 82.