Línie a objekty fortifikácie na Poštovej ulici v Košiciach

Název: Línie a objekty fortifikácie na Poštovej ulici v Košiciach
Variantní název:
  • The lines and features of the fortification in Poštova Street, Košice
  • Festungslinien und -objekte in der Poststraße in Košice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 531-550
Rozsah
531-550
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Košice patrili v priestore dnešného územia Slovenska k najviac opevneným mestám. Pri rekonštrukcii Poštovej ulice, ktorá pretína celý priebeh niekdajších línií mestských fortifikácií, nastala po dlhšej dobe príležitosť získať ucelenejší súbor archeologických prameňov z dosiaľ neskúmaného územia. Štúdia vyhodnocuje zachytené terénne situácie a vkladá ich do rámca chronologických fáz stavebného vývoja košického systému hradieb. Popri jednotlivých líniách hradieb boli identifikované i pozostatky ďalších fortifikačných objektov i objektov, pri ktorých je súvis s funkciou obranného systému mesta nejasný, ale možný.
Košice was one of the most fortified towns in the territory of today's Slovakia. During the reconstruction of Poštova Street which crosses the entire course of the former lines of the city's fortifications, an opportunity arose, after a long period of time, to obtain a more comprehensive set of archaeological sources from a previously unexplored area. The study assesses the terrain contexts and places them in the framework of the chronological phases of the construction development of the Košice fortification system. Apart from the individual lines of the town walls, the remains of other fortification features were identified, as well as features the connection of which with the function of the city's defence system is unclear but appears possible.
Reference
[1] WAHRHAFTER ENTWURF 1747: Wahrhafter Entwurf und Grundriß der Vestung Caschau Sambt der umliegenden Situation gezeichnet im Mertzen A. 1747. Vypublikované v: Orosová, M.–Žažová, H., Košická Citadela. Košice 2011, s. 152.

[2] PLAN DER KÖNIGLICHEN 1749: Plan der königlichen Hauptstadt und Festung Caschau in Oberungarn situiered so A 1749 ausgenommen worden. Vypublikované V: Orosová, M.–Žažová, H., Košická Citadela. Košice 2011, s. 24, 25.

[3] PLAN DER KEISERS 1780: Plan Des Keisers Königsfestung Caschau. Öesterreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung, Inland C V Kaschau, No. 1.

[4] TOPOGRAFISCHER PLAN 1807: Topografischer Plan der Königlichen Freij und Hauptstadt in Oberungarn und ehemalige Grenzfestung Kaschau Samt Ihren Forstädten. Vo fondoch Kw, Sign. G/H 300 A Vojenského Historického múzea v Budapešti.

[5] PLAN DER UMGEBUNG 1856: Plan der Umgebung von Kaschau. Fond Východoslovenského múzea Košice, K – 9302, R – 22 464.

[6] SZABAD KIRÁLY KASSA 1869: Szabad király Kassa városan térképe. Fond Východoslovenského múzea Košice, č. R-3993, z roku 1869, Szabad királyi Kassa városának térképe, predloha vyhotovená Pavlom Horváthom v roku 1869, vytlačená Maďarskou kráľovskou katastrálnou kameňotlačiarňou v Budíne v roku 1870.

[7] KASSA? ÁTNÉZETI TÉRKÉPE 1912: Kassa? átnézeti térképe 1912. Fond Východoslovenského múzea Košice, č. R-03694, z roku 1912, Kassa Törv. hat. jog. fel. szab. kir. Város belsöségének és környékének átnézeti térképe, 1912.

[8] BARTA, P., 2009: Správa 091208_1 o dendrochronologickom datovaní vzoriek z lokality Košice – Dolná brána. Chronometry Consulting. Bratislava 2009. Vzorka KEII s datovaním vyťatia po r. 1276.

[9] ČURNÝ, M., 2009: Náčrt dejín tehliarstva na Slovensku so zreteľom na mesto Košice. (online) Wiacassa.eu. Dostupné z: http://www.viacassa.eu/nacrt-dejin-tehliarstva-na-slovensku-so-zretelom-na-mesto-kosice/.

[10] DUCHOŇ, J., 1989: Prehľad vývojom opevnenia mesta Košíc. Rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach.

[11] DUCHOŇ, J., 1996: Moyzesova ulica – Tupý bastión. Potulky starými Košicami, Košický večer, 1996, č. 204, 18. 10., 5–7.

[12] DUCHOŇ, J., 2003: Dolná brána v Košiciach. Výsledky archeologického a architektonického výskumu v rokoch 1996–1999. Rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach.

[13] DUCHOŇ, J., 2004: Fortifikácia Košíc arpádovského a anjuovského obdobia, Historica Carpatica 35, 7–30.

[14] DUCHOŇ, J., 2006: Luxemburská fortifikácia Košíc, Historica Carpatica 36, 7–28.

[15] DUCHOŇ, J., 2007: Fortifikácia Košíc v časoch Jána Jiskru, Historica Carpatica 37, 7–14.

[16] DUCHOŇ, J., 2008: Dve korvínovské stavebné etapy košického opevnenia, Historica Carpatica 38, 97–110.

[17] DULLA, M.–MORAVČÍKOVÁ, H., 2002: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Súpis architektonických diel 1920–1930, 356, heslo 322. Bratislava.

[18] ĎURIŠOVÁ, M., 2004: Opevnenie Košíc – Befestigung der Stadt Košice, AH 29, 249–260.

[19] ĎURIŠOVÁ, M., 2009: Výskum dolnej brány v Košiciach – objekty fortifikácie, Východoslovenský pravek 9, 57–108.

[20] ĎURIŠOVÁ, M., 2013: Výskum dolnej brány v Košiciach – objekty kanalizácie, Východoslovenský pravek 10, 43–86.

[21] GAŠAJ, D., 1999: Predstihový záchranný výskum na Mlynskej ulici v Košiciach, AVANS v roku 1997, 47, 48.

[22] GAŠAJ, D. 2000: Záchranný výskum na Podtatranského a Hrnčiarskej ulici v Košiciach, AVANS v roku 1998, 68, 69.

[23] GAŠAJ, D.–DUCHOŇ, J., 2001: Katova bašta v Košiciach. Výsledky archeologického a historického výskumu, Historica Carpatica 31–32, 21–48.

[24] GAŠAJ, D.–ĎURIŠOVÁ, M., 2008: Výsledky archeologického výskumu mestského opevnenia v Košiciach, Historica Carpatica 38, 41–58.

[25] GAŠAJ, D.–TAJKOV, P., 2009: Výskum v objekte a areáli Mlynského bastiónu v Košiciach, AVANS v roku 2007, 70–73.

[26] KEJLOVÁ, V., 1980: Veduty Košíc v minulosti, Historica Carpatica 11, 296–339.

[27] KRCHO, J., 1992: "Standing watch in Kassa" City walls and watchtowers and their phases of construction, Periodica polytechnica, ser. architecture 36, nos. 1–4, 189–213.

[28] LUŠTÍKOVÁ, L., 2017: Rekonštrukcia plynovodov UO01680 – Košice – stred ľavá strana, NTL plynovod ul. Poštová. Výskumná dokumentácia. Košice.

[29] LUŠTÍKOVÁ, L., 2017a: Rekonštrukcia plynovodov UO01680 – Košice – stred ľavá strana, na uliciach Mäsiarska, Baštová, Poštová, Bočná, Alžbetina, Vrátna, Tajovského, Timonova, Murgašova, Grešákova, Mojmírova, Pribinova, Rooseveltova, Krmanova, Čajkovského a Drevný trh v Košiciach. Výskumná dokumentácia. Košice.

[30] LUŠTÍKOVÁ, L., v tlači: MPR Košice, archeologické výskumy počas rekonštrukcie plynovodov, AVANS v roku 2017.

[31] MAGDOŠKO, D., 2012: Nehodnovernosť tradície o opevnení Košíc v roku 1290. In: Studia Historica Tyrnaviensia XIV–XV, 290–308. Trnava – Kraków.

[32] NĚMEC, Z., 1991: Náčrt územného a stavebného vývoja Košíc v 19. storočí, Historica Carpatica 22, 47–75.

[33] OROSOVÁ, M.–ŽAŽOVÁ, H., 2011: Košická citadela. Košice.

[34] RUSNÁK, R., 2005: Príspevok k poznaniu stredovekého opevnenia Košíc, Východoslovenský pravek, 131–142.

[35] RUSNÁK, R., 2009: Košice v stredoveku. Na podklade archeologických výskumov. Dizertačná práca, ulož. v AÚ SAV Nitra.

[36] RUSNÁK, R., 2018: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, SO 112-00 Poštová. Výskumná dokumentácia. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach.