K vzťahu literárnej vedy a umeleckej literatúry

Název: K vzťahu literárnej vedy a umeleckej literatúry
Variantní název:
  • To the relationship between literary science and artistic literature
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 65-85
Rozsah
65-85
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
História a jej zakomponovanie do kultúrnych dejín konkrétnej spoločnosti a do vývinu spoločenských vied sú úzko prepojené entity. Medzi ne vstupujú, usmerňujú ich aj limitujú reálne okolnosti vyvolané prirodzeným usporiadaním zámerov, potrieb a hodnôt národného spoločenstva. Ide o tie autentické nazeracie a hodnotové prejavy národného spoločenstva, postupmi ktorých sa poznanie v spoločenských vedách formuje do vedomia o sebe ako súbor reálií uskutočnených v konkrétnom čase. Príspevok prináša náčrt vzniku, generačných a individuálnych konceptov predovšetkým slovenskej literárnej vedy. Z predmetov literárnej vedy sa pozornosť venuje výstupom vo forme kolektívnych alebo autorských dejín národnej literatúry. Dejiny slovenskej literatúry sú aj literárnym dejepisom, ktorý vypovedá o odlišných prístupoch a postojoch k predmetu, funkcii, významu a hodnote z poznávania materiálov zahrnutých do predmetu literárnej histórie.
History and its incorporation into the cultural history of a particular society and the development of social sciences are closely linked entities. They are entered into, directed and limited by real circumstances caused by the natural arrangement of the intentions, needs and values of the national community. These are the authentic views and value expressions of the national community, through which cognitive processes in the social sciences form self-awareness as a set of realities realized in a specific time. To the relationship between literary science and artistic literature. The contribution provides an outline of the creation, generational and individual concepts, primarily of Slovak literary science. From the subjects of literary science, attention is paid to outputs in the form of collective or authorial histories of national literature. The history of Slovak literature is also a literary history, which tells about different approaches and attitudes to the subject, function, meaning and value of learning about the materials included in the subject of literary history.
Reference
[1] BARTHES, Roland: Rozkoš z textu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994.

[2] BAGIN, Albín – KASÁČ, Zdenko: Dejiny slovenskej literatúry 3. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986.

[3] BÍLIK, René: Duch na reťazi. Sondy do literárneho života na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Bratislava: Kalligram, 2008.

[4] ČEPAN, Oskár – KUSÝ, Ivan – ŠMATLÁK, Stanislav – NOGE, Július: Dejiny slovenskej literatúry III. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia. Bratislava: Vyd. SAV, 1965.

[5] ČÚZY, Ladislav a kol.: Panoráma slovenskej literatúry I. – III. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005, 2006, 2008.

[6] Dominik Tatarka a ti druzí. Informace o umlčované a zamlčované slovenské literatuře. Ed. Dagmar Perstická, Brno: Státní vědecká knihovna, 1994.

[7] FLORINSKÝ, T. D.: Istorija slovackoj literatury. Praha, 1881; Kyjev, 1889.

[8] GÁSPÁR, Imre: Slovenský ľud v našej vlasti. Slovenský ľud, slovenské básnictvo. Budapešť, 1897.

[9] GOLEMA, Martin: K metodologickým dilemám súčasnej literárnej vedy. Filozofia 55, 2000, č. 1, s. 9.

[10] HAMADA, Milan – MIKULA, Valér: Stručný prehľad vývinu slovenskej literatúry po roku 1945. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990.

[11] HODROVÁ, Dana a kol.: ... na okraji chaosu. Praha: TORST, 2001.

[12] HOCHEL, Igor – ČÚZY, Ladislav – KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007.

[13] HORVÁTH, Tomáš: Literárnohistorický diskurz Jaroslava Vlčka. Slovenská literatúra 44, 1997, č. 1 – 2, s. 1 – 31.

[14] HURBAN, Jozef Miloslav: Slovensko a jeho život literárny. Slovenské pohľady, 1846 – 1851.

[15] HVIŠČ, Jozef a kol.: Biele miesta v slovenskej literatúre. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991.

[16] KRAUSOVÁ, Nora: Poetika v časoch za a proti. Bratislava: Literárne informačné centrum, 1999.

[17] LAJČIAK, Ján: Slovensko a kultúra. Myjava, 1920.

[18] MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004.

[19] MIKULA, Valér: Stručný prehľad slovenskej literatúry po roku 1945. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990.

[20] MIKULA, Valér a kol.: Čítame slovenskú literatúrau I. – III. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 1995 – 1998.

[21] MIKO, František: Text a štýl. Bratislava: Smena, 1970.

[22] MRÁZ, Andrej: Jozef Škultéty. Martin: Matica slovenská, 1933.

[23] O interpretácii umeleckého textu 12. Zost. Ján Kopál – Ivan Sulík. Nitra: Pedagogická fakulta, Ústav jazykovej a literárnej komunikácie, 1989.

[24] PETRUS, Pavol a kolektív: Dejiny slovenskej literatúry. Martin: Osveta, 1960.

[25] PETRÍK, Vladimír: Hľadanie minulého času. Bratislava: Slovart, 2009.

[26] PETRŮ, Eduard: Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000.

[27] PÍČ, J. L.: Očerk političeskoj i literaturnoj istorii Slovakov za poslednija sto let. In: Slovanský zborník, 1875, 1877.

[28] PIŠÚT, Milan a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor, 1984.

[29] PAŠTEKOVÁ, Jelena a kol.: Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky. Ach, tá politika. Bratislava: Slovac Academic Press, 2004.

[30] POSPÍŠIL, Ivo: Problémy humanitních věd a literární věda: velká krize a velká očekávání. In: Literární věda na prahu 21. století. Nauka o literaturze u progu XXI stulecia. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Ed. Libor Martinek. Opava: Slezská univerzita, 2000.

[31] PYPIN, A. N.: Istorija slavjanskich literatur, 1881.

[32] SEDLÁK, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I. – II. Martin – Bratislava: Matica slovenská – Literárne informačné centrum, 2009.

[33] Slovenská literatúra – jej špecifiká. Eds. Mária Bátorová – Eva Faithová. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013.

[34] SULÍK, Ivan: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985.

[35] ŠKULTÉTY, Jozef: Dejiny slovenskej literatúry. Zost. Michal Kocák. Martin: Matica slovenská, 1968.

[36] ŠKULTÉTY, Jozef: Plody pravdy národnej. Výber z článkov I. Ed. Mikuláš Gašparík. Bratislava: Tatran, 1972.

[37] ŠMATLÁK, Stanislav: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava: Tatran, 1979.

[38] ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry. Od stredoveku po súčasnosť. Bratislava: Tatran, 1988.

[39] ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry II. (19. storočie a prvá polovica 20. storočia). Bratislava: Literárne informačné centrum, 1999.

[40] STANISLAVOVÁ, Zuzana – KLIMOVIČ, Martin – DZIAK, Dávid: (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež. Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2021. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022.

[41] ŠTEVČEK, Ján a kol.: Dejiny slovenskej literatúry 4. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987.

[42] ŠTEVČEK, Ján: Dejiny slovenského románu. Bratislava: Tatran, 1999.

[43] TŘEŠTÍK, Dušan: Anketa o predmete slovenských dejín. Proglas 10, 2000, č. 3 – 4, s. 26.

[44] Úvod do literární vědy. Eds. M. Pechlivanos – S. Rieger – W. Struck – M. Weitz. Překlad Miroslav Petříček. Praha: Herrmann a synové, 1999.

[45] VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: State o slovenskej literatúre. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo krásnej literatúry, 1956.

[46] VAJANSKÝ, Svetozár Hurban: State o svetovej literatúre. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo krásnej literatúry, 1957.

[47] VLČEK, Jaroslav: Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy. Praha: Slavik & Borový, 1881.

[48] VLČEK, Jaroslav: Dejiny literatúry slovenskej. Turčiansky Sv. Martin: vl. náklad, 1890.

[49] ZAJAC, Peter: Literatúra na Slovensku a Dejiny literatúry slovenskej Jaroslava Vlčka. Slovenská literatúra 34, 1987, č. 6, s. 537 – 541.

[50] ZAJAC, Peter: Tvorivosť literatúry. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.

[51] ZAJAC, Peter: Slovenská literatúra ako dobrodružstvo. Dominofórum 9, 2000, č. 36, s. 12.

[52] Život zvoniaci činom. Jozef Miloslav Hurban. Život a dielo v dokumentoch. Ed. Tomáš Winkler. Martin: Osveta, 1987.