The relationship between Slovak museums and heritage authorities in the 19th and early 20th centuries

Název: The relationship between Slovak museums and heritage authorities in the 19th and early 20th centuries
Variantní název:
  • Vzťah slovenského múzejníctva s orgánmi ochrany pamiatok v 19. a na začiatku 20. storočia
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2023, roč. 12, č. 1, s. 2-15
Rozsah
2-15
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Slovak museums began to form mainly in the 2nd half of the 19th century and their development was only marginally connected with the development of heritage protection in the Kingdom of Hungary. With the establishment of the Czechoslovak Republic, the relationship between heritage authorities and museums was to change fundamentally. The basic prerequisites for this were created by the founding of the Government Commissariat for the Preservation of Monuments, or its successor, the State Office for Heritage Protection, which encompassed the organisation of museums in Slovakia. The contribution aims to point out the relationships between heritage authorities and museums in Slovakia, mainly in the 2nd half of the 19th and 1st half of the 20th century.
Vzťah slovenského múzejníctva s orgánmi ochrany pamiatok v 19. a na začiatku 20. storočia Slovenské múzejníctvo sa začalo formovať najmä v 2. pol. 19. storočia a jeho vývoj bol len veľmi okrajovo spájaný s vývojom pamiatkovej ochrany v Uhorsku. Vznikom Československej republiky sa mal vzťah pamiatkových orgánov a múzejníctva zásadnejšie zmeniť, keďže k tomu vznikli aspoň základné predpoklady vytvorením Vládneho komisariátu pre zachovanie pamiatok, resp. jeho nástupcu Štátneho referátu na ochranu pamiatok, pod ktoré patrila organizácia múzeí na Slovensku. Príspevok si kladie za cieľ poukázať na vzájomné vzťahy pamiatkovej správy a múzejníctva na Slovensku, ťažiskovo najmä v 2. pol. 19. a 1. pol. 20. storočia.
Note
The paper was created within the scope of Specific research MUNI/A/1329/2022 Museum presentation II – modern approaches and trends in museum presentation (Muzejní prezentace II – moderní přístupy a trendy v muzejní prezentaci).
Reference
[1] 100 rokov múzea v Komárne. 1886–1986. Komárno: Oblastné podunajské múzeum v Komárne, 1986.

[2] Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, f. Štátny inšpektorát archívov a knižníc na Slovensku.

[3] MVSR – Štátny archív v Bratislave, f. Bratislavská župa I., 1398–1922.

[4] MVSR – Štátny archív v Bratislave, f. Slúžnovský úrad v Trnave, 1856–1922.

[5] Národní archiv České republiky v Prahe, f. Ministerstvo školství a národní osvěty.

[6] BENKO, Ladislav. Sto rokov Spišského múzea v Levoči. Múzeum, 1987, vol. 33, no. 1, pp. 34–39. ISSN 0027-5263.

[7] BODOROVÁ, Oľga. 120 rokov Gemersko-malohontského múzea. Múzeum, 2002, vol. 48, no. 4, pp. 10–18. ISSN 0027-5263.

[8] BOHUŠ, Ivan. Slovenské múzeá a prvá svetová vojna. Múzeum, 1958, vol. 5, no. 2, pp. 76–77. ISSN 0027-5263.

[9] BUDAJ, Peter. K dejinám pamiatkovej ochrany na Slovensku v rokoch 1846– 1919. In ORIŠKO, Štefan and Peter BUDAJ (eds.). Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846–1918). Bratislava: Stimul, 2017, pp. 8–25 ISBN 978-80-8127-198-4.

[10] CIULISOVÁ, Ingrid. Jan Hofman a slovenská pamiatková starostlivosť. Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne dedičstvo, 1993, no. 2, pp. 38–41. ISSN 1335-4353.

[11] DVOŘÁK, Jan. Vývoj ideí a organisace ochrany památek. In PLACHT, Otto and František HAVELKA (eds.). Příručka školské a osvětové správy: Pro potřebu služby školských a osvětových úřadů a orgánů. Praha: Státní nakladatelství, 1934, pp. 1612–1710.

[12] FRAKNOI, Vilmos. Visszatekintés A muzeumok és kőnyvtárak országos tanácsa és főfelügyelősége egy évtized munkásságára (1898–1907). Budapest: Stephaneum Nyomda r.t., 1908, pp. 1–4.

[13] GAUČÍK, Štefan. Peripetie múzejníctva v Bratislave v zrkadle života po 1. svetovej vojne. In HUPKO, Daniel and Luděk BENEŠ (eds.). Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, pp. 108–126. ISBN 978-80-971748-7-3.

[14] HERČKO, Ivan et al. Dejiny múzejnej kultúry na Slovensku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-931-4.

[15] HOFMAN, Ján. Ochrana pamiatok na Slovensku. In KOLESÁR, Miloš (ed.). Zlatá kniha Slovenska: Jubilejný sborník. Bratislava, 1929, pp. 245–247.

[16] HOLLÝ, Karol. Veda a slovenské národné hnutie. Snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 1863–1898. Bratislava: Historický ústav Slovenské akadémie vied, 2013. ISBN 978-80-971540-2-8.

[17] HYROSS, Peter. 130 rokov Mestského múzea v Bratislave. Múzeum, 1998, vol. 44, no. 3, p. 23. ISSN 0027-5263.

[18] JANKOVIČ, Vendelín et al. Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Bratislava: Osveta, 1984.

[19] JANKOVIČ, Vendelín. Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850–1950. In Monumentorum Tutela 10, 1973, pp. 7–82.

[20] JURKOVIĆ, Miloš. Z dejín prírodovedného múzejníctva na Slovensku – 1. časť. Múzeum, 1972, vol. 17, no. 1, pp. 20–22. ISSN 0027-5263.

[21] KAČÍREK, Ľuboš. Edičná činnosť múzeí v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, vol. 5, no. 1, pp. 43–56. ISSN 1339-2204.

[22] KAČÍREK, Ľuboš. Rozvoj slovenského múzejníctva v 20. rokoch 20. storočia. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918–1928. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2020, pp. 54–69. ISBN 978-80-89388-81-3.

[23] KAČÍREK, Ľuboš and Pavol TIŠLIAR. Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja. Museologica Brunensia, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 1–11. ISSN 1805-4722.

[24] KAČÍREK, Ľuboš, Radoslav RAGAČ and Pavol TIŠLIAR. Múzeum a historické vedy. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. ISBN 978-83-7490-585-5.

[25] KARASKA, Dušan and Iveta FLOREKOVÁ. 130 rokov Oravského múzea. Múzeum, 1998, vol. 44, no. 3, pp. 19–22. ISSN 0027-5263.

[26] KIRSCH, Otakar. (Po)zapomenutí nositelé paměti: německé muzejnictví na Moravě. Brno: Paido, 2014. Kultura a edukace. ISBN 978-80-7315-249-9.

[27] KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Začleňovanie Slovenska do Československej republiky (1918–1920). In ZEMKO, Milan and Valerián BYSTRICKÝ (eds.). Slovensko v Československu. Bratislava: VEDA, 2004, pp. 57–94. ISBN 978-80-224-0795-X.

[28] KUZMA, Viktoriia. Establishment and development of the Zakarpattia Regional Art Museum during the Soviet and post-Soviet period. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2022, vol. 10, no. 3, pp. 33–42. ISSN 1339-2204.

[29] MACHO, Peter. Pozostalosť Milana Rastislava Štefánika v kontexte inštitucionálnych a rodinných záujmov v medzivojnovom a vojnovom období. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2017, vol. 5, no. 1, pp. 57–68. ISSN 1339-2204.

[30] MÁCZA, Michal. Múzeum v Komárne storočné. Múzeum, 1987, vol. 33, no. 2, pp. 47–53. ISSN 0027-5263.

[31] MARÁKY, Peter. Múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou. In KOLLÁR, Daniel (ed.). Kultúrne krásy Slovenska. Bratislava: Dajama, 2012. ISBN 978-80-8136-004-6.

[32] MRUŠKOVIČ, Michal, Jolana DARULOVÁ and Štefan KOLLÁR. Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 978-80-8093-160-2.

[33] NESVADBÍKOVÁ, Jiřina (ed.). K vývoji památkové péče na území Československa. 2. sv. Výběr autentických dokumentů 1749–1918. Praha: Univerzita Karlova, 1983.

[34] NESVADBÍKOVÁ, Jiřina. K vývoji památkové péče na území Československa. 3. svazek: Výběr autentických dokumentů 1918–1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

[35] NESVADBÍKOVÁ, Jiřina. Právní dokumenty k památkové péči z let 1749–1958. In NESVADBÍKOVÁ, Jiřina, Zdeněk WIRTH and Vlastimil WINTER (eds.). K vývoji památkové péče na území Československa. 1. svazek. Přehled právních dokumentů a nástin vývoje 1749–1958. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

[36] ORIŠKO, Štefan. Pamiatka ako pojem a počiatky uhorskej monumentológie v 19. storočí. Monumentórum revue, 2017, vol. 6, no. 1, pp. 66–69. ISBN 978-80-8127-198-4

[37] OROSOVÁ, Martina. Činnosť Štátneho referátu na ochranu pamiatok na MUSEOLOGICA BRUNENSIA 14 Slovensku. In Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia, 2003, vol. 44, pp. 48–59. ISSN 0139-5475.

[38] OROSOVÁ, Martina. Legislatívna ochrana kultúrneho dedičstva v Československej republike v rokoch 1918–1939. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2013, vol. 1, no. 2, pp. 19–36. ISSN 1339-2204.

[39] PALÁRIK, Miroslav. Múzejná sieť na Slovensku v období I. Československej republiky – predstavy a realita. In HUPKO, Daniel and Luděk BENEŠ (eds.). Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2018, pp. 84–106. ISBN 978-80-971748-7-3.

[40] PALÁRIK, Miroslav. Zväz slovenských múzeí v období slovenského štátu 1939–1945. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISBN 978-80-8094-993-8.

[41] PALÁRIK, Miroslav and Daniela PRELOVSKÁ (eds.). Lexikón udalostí slovenského múzejníctva v 20. storočí I. (1900–1960). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. ISBN 978-80-558-0920-5.

[42] PAŽÚR, Štefan. 100 rokov Východoslovenského múzea v Košiciach. Múzeum, 1972, vol. 17, no. 3, pp. 142–152. ISSN 0027-5263.

[43] PETRÁŠ, Milan. Tri pokusy o založenie muzeálnych zbierok v prvej polovici 19. storočia (K 100. výročiu smrti J. B. Guotha). Múzeum, 1988, vol. 34, no. 3, pp. 36–38. ISSN 0027-5263.

[44] PLACHT, Otto and František HAVELKA (eds.). Příručka školské a osvětové správy: Pro potřebu služby školských a osvětových úřadů a orgánů. Praha: Státní nakladatelství, 1934.

[45] POPADIĆ, Milan. The beginnings of museology. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 5–16. ISSN 1339-2204.

[46] RYBECKÝ, Milan. Muzeálna slovenská spoločnosť a jej miesto v národnej kultúre. Príspevok k dejinám slovenského múzejníctva. Martin: Osveta, 1983.

[47] RYBECKÝ, Milan. Úsilie A. Kmeťa o organizovanie slovenského vedeckého života a vznik Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Múzeum, 1966, vol. 11, no. 4, pp. 24–43. ISSN 0027-5263.

[48] RYBECKÝ, Milan. Zástoj Národného domu v Martine vo vývine slovenského múzejníctva. Múzeum, 1966, vol. 11, no. 2, pp. 34–39. ISSN 0027-5263.

[49] Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, vol. 1918.

[50] Slovenský máj. Výstava českoslov. umenia v. Bratislave… 30/IV–30/V. 1920. Bratislava [Pozsony], 1920. Nokl. vlast. 35 l. In Arcanum: Adatbázis KTF [online]. [accessed 2023-04-06]. Available from www: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/19111920ii-2FB2A/slovensky-majvystava-ceskoslov-umenia-v-bratislave-30iv30v-1920-bratislava-pozsony-1920-nokl-vlast-35-l-32C79/.

[51] STOCKMANN, Viliam. Štátny referát na ochranu prírodných pamiatok na Slovensku v I. Československej republike. In Stretnutie seniorov Štátnej ochrany prírody na Slovensku. Zborník refeerátov a koreferátov z odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2019, pp. 39–59. ISBN 978-80-89933-17-4.

[52] SZABOOVÁ, Nela. Úspechy výšiviek z produkcie Spolku Izabella na medzinárodnom trhu. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, vol. 6, no. 1, pp. 95–103. ISSN 1339-2204.

[53] ŠEBEK, František. Cesta českých muzejních institucí ke vzniku Svazu československých museí. Museologica Brunensia, 2020, vol. 9, no. 1, pp. 21–27. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/MuB2020-1-3

[54] ŠOPÁK, Pavel. Muzea a české země (1814– 2014): výzva k revizi historiografické tradice. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2015, vol. 3, no. 1, pp. 9–20. ISSN 1339-2204.

[55] ŠPÉT, Jiří. Přehled vývoje českého muzejnictví I.: (do roku 1945). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3206-5.

[56] ŠTĚPÁNEK, Pavel. Obrysy muzeologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0542-3.

[57] TIŠLIAR, Pavol. Aktivity Štátneho inšpektorátu archívov a knižníc na Slovensku pri budovaní archívnej organizácie (1919–1951). Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2013, vol. 1, no. 2, pp. 37–56. ISSN 1339-2204.

[58] TIŠLIAR, Pavol. Inštitucionalizácia pamäťových a fondových zariadení v 50. a 60. rokoch 20. storočia v okrese Rožňava: príspevok k výskumu regionálnej kultúrnej politiky a kultúrnej stratégie 2. pol. 20. storočia na Slovensku. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2016, vol. 4, no. 2, pp. 75–85. ISSN 1339-2204.

[59] TIŠLIAR, Pavol and Branislav ŠPROCHA. Malé dejiny veľkých akcií. Sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919–1950. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2022. ISBN 978-80-572-0267-7.

[60] VALACHOVIČ, Pavol. Slovenské vlastivedné múzeum v Bratislave (1924–1939). In Zborník Slovenského národného múzea – História, vol. 24. Martin: Osveta, 1984, pp. 255–282.

[61] WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1999. ISBN 978-80-8060-015-5.