K otázce hygienických poměrů ve středověkém vězení

Název: K otázce hygienických poměrů ve středověkém vězení
Variantní název:
  • On the issue of sanitary conditions in medieval prisons
  • Zur Frage der Hygieneverhältnisse in einem mittelalterlichen Gefängnis
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 421-430
Rozsah
421-430
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Různé zmínky o vězení na středověkém hradě bývají mnohdy spojovány s romantickou představou "hladomorny". Přestože středověké právo neznalo trest odnětí svobody v moderním slova smyslu, k uvěznění různých osob docházelo z řady důvodů poměrně často. Tento stručný příspěvek rekapituluje základní poznatky o vybavení prostor, které mohly jako vězení sloužit, a pokouší se na základě strohých zpráv písemných pramenů postihnout, jaká byla středověká realita v tomto smyslu.
Various mentions of prisons in medieval castles are often associated with the romantic notion of dungeon. Although medieval law did not involve imprisonment in the modern sense, people were imprisoned quite often for a variety of reasons. This brief paper sums up the basic knowledge of the equipment of the facilities that served as prisons and attempts to convey this medieval reality on the basis of short reports from written sources.
Note
Tento příspěvek využil databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).
Der vorliegende Beitrag nutzte die Datenbank Czech Medieval Sources online, die von der vom Ministerium für Schulwesen, Jugend und Leibeserziehung der Tschechischen Republik geförderten Forschungsinfrastruktur LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) zur Verfügung gestellt wird (Projekt Nr. LM2018101).
Reference
[1] AČ XV: Archiv český XV (Kalousek, J., ed.). Praha 1896.

[2] CEJPOVÁ, M.–NĚMCOVÁ, J.–VARHANÍK, J., 2016: Průzkum dna věže hradu Svojanova – Die Untersuchung des Turmbodens auf der Burg Svojanov, Dějiny staveb 2016, 85–88.

[3] ČECHURA, M.–KAREL, T., 2023: Průčelí chrámu P. Marie Sněžné v Rokycanech. Referát na konferenci Dějiny staveb v Plasech.

[4] DRAGOUN, Z.–ŠKABRADA, J.–TRYML, M., 1998: Zjištění záchodového rizalitu v domě čp. 16/I na Starém Městě pražském, PRP V, 77–82.

[5] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[6] DURDÍK, T., 2001: Týřov. Praha.

[7] DURDÍK, T., 2002: Velká věž hradu Velešína, CB 8, 409–416.

[8] DURDÍK, T., 2008: Hrady na Malši. Praha.

[9] DURDÍK, T., 2011: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4.

[10] FLORI, J., 2016: Richard Lví srdce. Král a rytíř. Praha.

[11] FRB II: Fontes Rerum Bohemicarum II (Emler, J., ed.). Praha 1874.

[12] FRB IV: Fontes Rerum Bohemicarum IV (Emler, J., ed.). Praha 1884.

[13] FRB V: Fontes Rerum Bohemicarum V (Emler, J.–Gebauer, J.–Goll, J., edd.). Praha 1893.

[14] HAVRÁNEK, B.–DAŇHELKA, J., 1958: Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Praha.

[15] JÁNSKÝ, J., 2006: Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě. Domažlice.

[16] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady ve Slezsku. Brno – Opava.

[17] MACEK, J., 1998: Jagellonský věk v českých zemích 3. Praha.

[18] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady. 1, 2. Praha.

[19] MUSÍLEK, M., 2020: Hertvíkové z Rušínova. Východočeská šlechta ve víru husitských bouří. Praha.

[20] NEVELL, R., 2014–2015: Castles As Prisons, The Castle Studies Group Journal No. 28, 205–224.

[21] PIPER, O., 2001: Burgenkunde. Würzburg.

[22] RAZÍM, V., 2005: K vývoji a interpretaci hradu Týřova ve 13. století – Zur Entwicklung und Deutung der Burg Týřov im 13. Jahrhundert, PRP XII, 73–88.

[23] RAZÍM, V., 2007: K stavebnímu vývoji hradu Vizmburka, Svorník 5, 35–54.

[24] RAZÍM, V., 2008: K významu a stavební podobě románského hradu Přimda – Zur Bedeutung und Baugestalt der romanischen Burg Přimda, PRP XV, 39–56.

[25] RAZÍM, V., 2012: Vizmburk, raně gotický hrad a jeho proměny – Vizmburk. Early Gothic Castle and Its Structural Transformations. Příloha časopisu Průzkumy památek XIX. Praha.

[26] RAZÍM, V., 2020: K účelu výklenku v přízemí bergfritu hradu Vizmburka – Zur Zweckbestimmung der Nische im Erdgeschoss der Bergfrieds der Burg Vizmburg, PRP XXVII, 122–129.

[27] RYNEŠOVÁ, B., 1932: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II. 1438–1444. Praha.

[28] RYNEŠOVÁ, B., 1937: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka III. 1445–1448. Praha.

[29] SEDLÁČEK, A., 1933: Hrady, zámky a tvrze království českého 4. Praha.

[30] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého 14. Praha.

[31] SLČ: Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu (Šimek, F., ed.). Praha 1937.

[32] ŠMAHEL, F., 1989: Drobné prameny k válečné ekonomice: Obležení Vodňan na jaře 1443, Táborský archiv 2, 9–36.

[33] ŠTĚTINA, J.–JANIŠ, D. a kol., 2019: Tvrz Kurovice: stavební vývoj, historie a archeologie šlechtického sídla na pomezí tvrze a hradu. Kroměříž.

[34] UHLÍŘ, Z., 1992: Neznámý pramen k obležení Tábora Albrechtem Rakouským roku 1438, Táborský archiv 4, 39–41.

[35] VARHANÍK, J., 2003: K otázce francouzského importu hradní architektury – Zur Frage des fränzözischen Imports der Burgarchitektur, AH 28, 343–346.

[36] VARHANÍK, J., 2013: Trezory v hradní věži. Tresore im Burgturm – Zur Baugeschichte der Burg Strakonice. K stavebním dějinám strakonického hradu, Dějiny staveb 2013, 120–126.

[37] VARHANÍK, J.–KYNCL, J., 2005: Velká věž hradu Dobronice – Der grosse Turm in der Burg Dobronice, AVJČ 18, 117–134.