Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов)

Název: Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов)
Transliterovaný název
Sintaksičeskije terminy v russkom i češskom jazykach : sopostavitel'nyj aspekt (na materiale vybrannych terminov)
Variantní název:
  • Syntactic terms in Russian and Czech languages : a comparative aspect (based on selected terms)
  • Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů)
Autor: Berger, Olga
Vydání
Izdanije pervoje
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masaryk University Press
Rok vydání
2021
Rozsah
141 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 507
ISBN
978-80-210-9807-7
978-80-210-9808-4 (online ; pdf)
Jazyk
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6488086
Anotace
  • Monografie se věnuje komparativní analýze vybraných ruských a českých syntaktických termínů z 3 terminologických okruhů: Slovní spojení / Syntagma; Syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjadřování; Větné členy. Předmětem zkoumání jsou principy a úkoly komparativní terminologie a zejména vymezení nevyřešených problémů současné terminologie. Důraz je kladen především na rozdíly ve významu syntaktických termínů v pracích ruských a českých lingvistů. Podrobná analýza jednotlivých syntaktických jevů a kategorií poukazuje na jejich složitost a různorodost a přispívá k rozvoji synkretických teorií. Práce je určena českým rusistům, ruským bohemistům, překladatelům a všem, kdo se s podobnou problematikou setkávají.
  • The monography is devoted to a comparative analysis of Russian and Czech syntactic terms related to systems of terms Syntagma, Syntactic relation and Members of the sentence. The work examines the principles and problems of comparative terminology, describes some unsolved problems of modern terminology. The study describes the differences in the meaning and functioning of the selected syntactic terms in the syntactic works of Russian and Czech linguists. A detailed analysis of individual syntactic phenomena and categories indicates their complexity and diversity, helps the development of syntactic theory. The monography is intended for Czech Russianists, Russian Bohemians, translators and everyone who is faced with this problematics.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Olga Berger
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Введение
Chapter number Title Custom text
Введение | 7–11
Berger, Olga
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | История изучения термина : основные теоретические понятия терминоведения | 12–40
Berger, Olga
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Словосочетание и синтагма в русских и чешских грамматиках | 41–53
Berger, Olga
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Типы синтаксических отношений и средства их выражения, синтаксические связи | 54–77
Berger, Olga
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Члены предложения | 78–120
Berger, Olga
PDF
Chapter number Title Custom text
Общие выводы | 121–123
Berger, Olga
PDF
Chapter number Title Custom text
Syntactic terms in Russian and Czech languages : a comparative aspect (based on selected terms) : summary | 124–128
Berger, Olga
PDF
Chapter number Title Custom text
Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů) : resumé | 129–133
Berger, Olga
PDF
Chapter number Title Custom text
Библиография | 134–141
Berger, Olga
PDF