A53

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 2005
Ročník: 54
Číslo: A53
Rok vydání
2005
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-3705-9
Stati
Title Document
Der Sinn der Sprachtypologie | [5]–15
Vykypěl, Bohumil
PDF
Náčrt vzorců védského slovesného kořene | [17]–29
Šefčík, Ondřej
PDF
Astronomická terminologie v indoevropských jazycích | [31]–49
Blažek, Václav
PDF
Glottochronologie a její aplikace pro slovanské jazyky | [51]–80
Novotná, Petra; Blažek, Václav
PDF
Projevy analytismu v ruštině | [81]–93
Brandner, Aleš
PDF
České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání | [95]–102
Krejčí, Pavel
PDF
Je vidět Sněžku : searching modality | [103]–114
Caha, Pavel; Karlík, Petr
PDF
Zkušenost s tvorbou korpusů češtiny v ÚČJ FF MU v Brně | [115]–124
Hladká, Zdeňka
PDF
Hypokoristika v Korpusu soukromé korespondence KSK | [125]–136
Osolsobě, Klára
PDF
Ke grafice bohemik X.-XII. století | [137]–145
Čornejová, Michaela
PDF
O některých postfixech v českých nářečích | [147]–151
Hlubinková, Zuzana
PDF
Tvoření deadjektivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích | [153]–162
Hlubinková, Zuzana
PDF
Výstavba funkce pravé strany přirovnání Julia Zeyera | [163]–179
Schacherl, Martin
PDF
Kronika
Title Document
Bratislavský lingvistický krúžok (Pressburger Linguistenkreis) : die Grunddaten | [181]–196
Vykypělová, Taťána
PDF
Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám | 196–198
Pleskalová, Jana; Kosek, Pavel; Křístek, Michal
PDF
Z vědecké korespondence mezi Brnem a Vídní | 198–202
Havlová, Eva
PDF
Bibliografie
Title Document
Bibliografie české baltistiky | [203]–213
Blažek, Václav; Čeladín, Jindřich
PDF
Dodatek k soupisu prací Marie Krčmové : (navazuje na SPFFBU, A 48, 2000, s. 175-187) | 214–216
PDF
Dodatek k soupisu prací Dušana Šlosara | 217–218
PDF
Recenze
Title Document
[Witczak, Krzysztof Tomasz. Indoeuropejskie nazwy zbóż] | 219–225
Blažek, Václav
PDF
[Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích] | 225–226
Valčáková, Pavla
PDF
[Руденко, Е.Н.; Ивашина, Н.В.; Яумен, Н.В. Семантико-синтактическое сопоставление славянских глаголов: (на материале белорусского, польского, русского и чешского языков)] | 226–228
Brandner, Aleš
PDF
[Stěpanova, Ludmila. Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty] | 228–230
Žaža, Stanislav
PDF
[Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация. Отв. редактор Л.П. Крысин] | 230–232
Gazda, Jiří
PDF
[Пачаи, И. Специфика русской культурной зоны в русской народной речи и фольклоре] | 233–235
Brandner, Aleš
PDF
[Отин, Е.С. Словарь конотативных собственных имен] | 236–238
Brandner, Aleš
PDF
[Мокиенко, В.М.; Никитина, Т.Г. Словарь русской брани. Матизмы, обсценизмы, эвфемизмы] | 238–239
Korostenski, Jiří
PDF
[Никитина, Т.Г. Словарь молодежного сленга 1980-2000 гг.] | 239–240
Korostenski, Jiří
PDF
[Кожина, М.Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка] | 240–241
Krčmová, Marie
PDF
[Findra, J. Stylistika slovenčiny] | 241–242
Křístek, Michal
PDF
[Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození] | 242–244
Krčmová, Marie
PDF
[Newerkla, Stefan Michael. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch - Slowakisch: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen] | 244–246
Šlosar, Dušan
PDF
[Jančáková, Jana; Jančák, Pavel. Mluva českých reemigrantů z Ukrajiny] | 246–248
Hladká, Zdeňka
PDF
[Giger, Markus. Resultativa im modernen Tschechischen: unter Berücksichtigung der Sprachgeschichte und der übrigen slavischen Sprachen] | 248–249
Vykypěl, Bohumil
PDF