A30

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1982
Ročník: 31
Číslo: A30
Rok vydání
1982
Stati
Title Document
Roman Mrázek šedesátníkem | [7]–9
Žaža, Stanislav
PDF
Soupis prací Romana Mrázka : (do roku 1980) | 10–14
PDF
Ještě k teorii znaku | [15]–19
Lamprecht, Arnošt
PDF
Die Hauptlendenzen der indoeuropäischen Lautentwicklung | [21]–31
Erhart, Adolf
PDF
Je význam slov máma, táta, bába apod. přirozeně dán? | [33]–39
Kopečný, František
PDF
Form and function in language learning | [41]–54
Pačesová, Jaroslava
PDF
Ruskocírkevněslovanské Щ | [55]–60
Večerka, Radoslav
PDF
Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu 1. a 2. osoby v staroslověnštině | [61]–68
Šarapatková, Žofie
PDF
Postavení přívlastku v staroslověnských památkách biblických | [69]–81
Pallasová, Eva
PDF
Семантический анализ конструкций со словами možná, asi, snad и их русскими эквивалентами | [83]–89
Žaža, Stanislav
PDF
К консонантическим сочетаниям с плавными согласными в финалях русской субстантивной парадигмы | [91]–97
Brandner, Aleš
PDF
Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině | [99]–102
Jiráček, Jiří
PDF
O procedurální gramatice : (pro češtinu) | [103]–122
Pala, Karel
PDF
Má čeština konjunktiv? | [123]–130
Karlík, Petr
PDF
Vývoj deverbálních substantiv s konkrétním významem v češtině | [131]–142
Šlosar, Dušan
PDF
Zanikající složky nářeční slovní zásoby | [143]–148
Balhar, Jan
PDF
Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii | [149]–154
Pleskalová, Jana
PDF
Jak klasifikovat bulharská nářečí? | [155]–167
Šaur, Vladimír
PDF
Recenze, referáty
Title Document
[Ардентов, Б.Н. Фонология совремменого русского литературного языка] | [169]–170
Lízalová, Ljubov
PDF
[Тихонов, Александр Николаевич. Школьный словообразовательный словарь русского языка: пособие для учащихся] | 171–172
Brandner, Aleš
PDF
[Цыганенко, Галина Павловна. Состав слова и словообразование в русском языке] | 172–174
Brandner, Aleš
PDF
[Ohnheiser, Ingeborg. Wortbildung und Synonymie: Untersuchungen zur nominalen Wortbildungssynonymie in der russischen Gegenwartssprache] | 174–176
Šturala, Jan
PDF
[Hosák, Ladislav; Šrámek, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II, M-Ž] | 176–177
Fic, Karel
PDF