2

Title: Opera Slavica
Rok: 1991
Ročník: 1
Číslo: 2
Rok vydání
1991
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (1. část) | 2–12
Trösterová, Zdeňka
PDF
Title Document
Развитие праславянских сочетаний *-dl-, *-tl- в восточнословянской языковой ветви | 13–17
Brandner, Aleš
PDF
Title Document
Některé rusko-anglické typologické shody v gramatickém systému na rozdíl od češtiny (s přihlédnutím k dalším slovanským jazykům) | 18–23
Jiráček, Jiří
PDF
Title Document
Чешские коммуникативные формы высказывания с частицей že и их русские эквиваленты | 24–28
Žaža, Stanislav
PDF
Title Document
Функции частиц разве и неужели в русских вопросительных предложениях | 29–32
Šturala, Jan
PDF
Title Document
Abstraktní zobecnění v odborném stylu | 33–36
Šimková, Alena
PDF
Title Document
Функция действия как интегрирующий семантический признак русского глагола | 37–42
Talickaja, Jelizaveta
PDF
Recenze
Title Document
[Baláž, G. a kol. Современный русский язык в сопоставлении со словацким: морфология] | 43–45
Jiráček, Jiří
PDF
[Чекмонас, В.Н. Введение в славянскую филологию] | 45–47
Brandner, Aleš
PDF
[Сазонова, И.К. Русский глагол и его причастные формы] | 47–50
Burianová, Dagmar
PDF
[Flídrová, H. Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty dialogu a polylogu v ruštině] | 50–52
Kozílková, J.
PDF
[Пассов, Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению] | 52–54
Pospíšilová, Miroslava
PDF
Kronika
Title Document
Nedožité sedmdesátiny Romana Mrázka | 55–56
Brandner, Aleš; Žaža, Stanislav
PDF
Za Jiřím Broncem | 56
Žaža, Stanislav
PDF