Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953

Název: Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953
Variantní název:
  • The State Archaeological Institute in Turčiansky Sv. Martin in 1939–1953
  • Das Staatliche archäologische Institut in Turz-Sankt Martin in den Jahren 1939–1953
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 609-620
Rozsah
609-620
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Profesionalizácia archeologického bádania na Slovensku sa začína so vznikom samostatnej Československej republiky. Vyvrcholenie týchto snáh, stelesnené vznikom Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, je však úzko previazané až s pomerne neskorým obdobím rokov 1938–1939. Archívny výskum, ktorého výsledky sú prezentované v tejto štúdii, priniesol nový a ucelenejší pohľad na formujúce roky tejto dodnes existujúcej inštitúcie. Pozornosť je venovaná najmä začiatkom ústavu, jeho počiatočným finančným, personálnym i priestorovým problémom v rozmedzí rokov 1939–1953. Príspevok si kladie za cieľ predovšetkým sprístupniť doposiaľ nepublikované informácie o živote Štátneho archeologického ústavu, a tým tak aspoň čiastočne zaplniť medzeru v bádaní o dejinách archeologických inštitúcií na Slovensku.
The professionalization of archaeological study in Slovakia started with the establishment of the independent Czechoslovak Republic (1918). However, these efforts, epitomised by the foundation of the State Archaeological Institute in Turčiansky Sv. Martin, only culminated relatively late, in the years 1938–1939. Archive research the results of which are presented in this study brought a new and more comprehensive insight into the formative years of this institution which has existed to this day. Attention is mainly devoted to the beginnings of the institute, its initial financial, staff and location-related problems in the years 1939–1953. Above all, the article seeks to make accessible unpublished information about the activities of the State Archaeological Institute, thus at least partially bridging a gap in research into archaeological institutions in Slovakia.