Výskum hradu v Topoľčiankach

Název: Výskum hradu v Topoľčiankach
Variantní název:
  • Grabung auf der Burg in Topoľčianky
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 255-267
Rozsah
255-267
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FIALOVÁ, H.—FIALA, A., 1966: Hrady na Slovensku, Bratislava.

[2] FÜGEDI, E., 1971: Vár és társadalom a 13.—14. században, Budapest.

[3] GYÖRFFY, GY., 1966: Az árpádkori Magyarország történeti földrajza I (A—Cs), Budapest.

[4] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku, Bratislava.

[5] HROMADOVÁ, Ľ., 1959: Kaštieľ v Topoľčiankach, Bratislava.

[6] JANŠÁK, Š., 1931: Staré osídlenie Slovenska. In: SMSS 25, Turčiansky Sv. Martin.

[7] KRIŽANOVÁ, E., 1954: Kaštieľ v Topoľčiankach. In: Pamiatky a múzeá 3, s. 123—127, Bratislava.

[8] RUTTKAY, A., 1981: Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčany. In: Archaeol. hist. 6, s. 407—427, Brno.

[9] RUTTKAY, A., 1989: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. stor. (Problematika a novšie výskumy). In: ZSNM LXXXIII — História 29, s. 57—106, Bratislava.

[10] RUTTKAY, A.—RUTTKAY, M., 1990: Archeologický výskum kaštieľa v Partizánskom-Šimovanoch. In: Študijné zvesti AÚ SAV v Nitre, v tlači.

[11] RUTTKAY, M.—RUTTKAYOVÁ, J., 1990: Záchranný výskum v Topoľčiankach. In: AVANS r. 1990, Nitra, v tlači.

[12] RUTTKAYOVÁ, J.—RUTTKAY, M., 1988: Súpis archeologických nálezov v zbierkach Mestského múzea v Zlatých Moravciach, v tlači.

[13] RUTTKAYOVÁ, J.—RUTTKAY, M., 1990: Stredoveký hrádok v Nitre-Hrnčiarovciach. In: AVANS v r. 1990, Nitra, v tlači.

[14] SEDLÁK, V., 1980: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae Tomus I, Bratislava.

[15] SPS 1969: Súpis pamiatok na Slovensku, 3. Bratislava.

[16] VELIAČIK, L., 1987: Prieskum výšinných polôh v okolí Zlatých Moraviec. In: AVANS v r. 1986, Nitra, s. 107—198.

[17] VODRÁŽKA, J.—RAKOVSKÝ, Š., 1971: Topoľčianky, Nitra.